Search
Close this search box.

Možnosti ako organizovať OVP v čase koronavírusu

Praktické vyučovanie v SOŠ v období pandémie koronavírusu

 Na základe uznesenia Vlády SR č. 111 z 11.3. 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie,  uznesenia Vlády SR č. 114 z 15. 3. 2020 o vyhlásení núdzového stavu a na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti  s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 sa prerušilo vyučovanie na školách v období od 16. marca do odvolania.

Štátny inštitút odborného vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou navrhuje nasledujúce usmernenia pre praktické vzdelávanie pre stredné odborné školy, stredné športové školy, školy umeleckého priemyslu, konzervatória, stavovské a profesijné organizácie a zamestnávateľov pre OVP vrátane SDV pre školský rok 2019/2020.

 1. Realizácia praktického vyučovania – všeobecné odporúčania

Neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy je v SOŠ praktické vzdelávanie. Praktické vyučovania, ktorého cieľom je získavanie odborných zručností a spôsobilostí na výkon povolania, nie je možné nahradiť dištančnou formou vzdelávania v plnej miere nakoľko sa počas prerušenia vyučovania v školách praktické vyučovanie neuskutočňuje v dielni školy a ani na pracovisku praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania alebo na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania.

Počas obdobia prerušenia  vyučovania navrhujeme školám:

 • posilniť teoretické vyučovanie realizované formou dištančného (online) vzdelávania,
 • presunúť praktické vyučovanie (podľa charakteru odborov vzdelávania):
 • do vyšších ročníkov štúdia, alebo na začiatok školského roka 2020/2021,
 • Posilniť spoluprácu medzi školami a konkrétnymi zamestnávateľmi:
 • školám poskytnúť a umožniť použiť videá z jednotlivých výrobných liniek, postupov, strojného zariadenia, technológií …. a simulácií, ktoré majú k dispozícii podniky v súlade s ich firemnou politikou,
 • poskytnúť školám interné výučbové materiály podniku (v súlade s ich firemnou politikou), o ich vhodnosti sa poradiť s pedagogickými zamestnancami školy,
 • umožniť externý prístup pedagógom/žiakom do interného školiace systému, ktorý majú podniky pre svojich zamestnancov, v súlade s ich firemnou politikou.
 • Využiť vzdelávacie programy pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania na stránke: https://siov.sk/ucme-sa-doma/
 • Využiť možnosti online vzdelávania (odporúčania pre jednotlivé skupiny odborov sú uvedené v prílohe 1)
 • Využiť projektovú výučbu odborných predmetov online – príprava modelových situácií a projektových štúdií (napr. príprava dezinfekčných prostriedkov pre chemické odbory vzdelávania, simulácie činností, riešenie prípadových štúdií, podnikateľke plány, technické výkresy, výtvarné práce,  zvukové záznamy  hudby a prednesu a iné.
 • Využiť virtuálne učebne.
 • Realizovať videokonferencie s odborníkmi z praxe zo SR a aj zahraničia.
 • Využiť potenciál cvičných firiem.
 • Pripravovať krátke videá napr. s postupom výroby určitého výrobku (cukrársky/pekársky výrobok, odevný výrobok….) alebo služby (tvorba účesu, aranžovanie, ….)
 • Inšpirovať sa zahraničnými odporúčaniami (príklady riešení z jednotlivých krajín sú uvedené v prílohe 2)

 

Pre MOV odporúčame:

 • úzko spolupracovať s učiteľmi odborných predmetov, hlavne technológie, strojov a zariadení, automatizácie a merania – podľa charakteru odboru vzdelávania,
 • pripraviť postupy zamerané hlavne na BOZP, spolupracovať s podnikom a implementovať interné predpisy BOZP do vzdelávania,
 • pripraviť inštruktáže, pracovné listy, návody, technologické postupy,
 • pripraviť a zadať na realizáciu práce z odborného kreslenia, technického kreslenia – podľa charakteru odboru vzdelávania,
 • úzko spolupracovať s konkrétnym podnikom, využiť videá z jednotlivých technologických a výrobných uzlov, jednotiek a zariadení, strojov, regulačných prvkov a simulácií, ktoré majú k dispozícii podniky v súlade s ich firemnou politikou – podľa charakteru odboru vzdelávania
 • pripraviť metodické pokyny a zadať prípravu výrobku, poloproduktu, služby a iné, kde je to možné vykonať v domácich podmienkach  v súlade s odborom vzdelávania.

      2. Časová dotácia praktického vyučovania v ŠVP

Časová dotácia PV je vymedzená v Štátnych vzdelávacích programoch (ďalej ŠVP) pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania. Minimálny celkový počet hodín za štúdium v ŠVP pre:

Učebné odbory 3-ročné (H): 1520 hodín

Študijné odbory s odbornou praxou (M): 832 hodín

Študijné odbory s odborným výcvikom (K): 1408 hodín

 Predpokladaný počet hodín nezrealizovaného praktického vyučovania z dôvodu prerušenia vyučovanie od 16.marca 2020:

 

Posledný ročník

 • ročník odbor K: marec 5 dní, apríl 10 dní, máj 5 dní, celkom 20 dní alebo aj menej o počet dní realizácie PČOZ MS (aj 5 dní prerušené PV podľa počtu žiakov) – prerušenie PV cca 6 % z rozsahu PV za štúdium (322,5 dní)
 • ročník odbor M: marec až máj celkom cca 8 dní po 6 h, ak bola odborná prax 1 deň v týždni (často je iba 4 h za týždeň)  – prerušenie PV cca 6 % z rozsahu PV za štúdium (129 dní po 4 až 6 h)
 • ročník odbor H: marec 5 až 6 dní, apríl 10 až 12 dní, máj 10 až 12 dní, jún 5 až 6 dní, celkom 30 dní až 36 dní – prerušenie PV cca 12 % z rozsahu PV za štúdium (240 až 288 dní)
 1. a vyšší ročník mimo SDV alebo všetky nižšie ročníky v SDV
 • odbor K: marec 5 dní, apríl 10 dní, máj 10 dní, jún 10 dní, celkom 35 dní alebo aj menej o počet dní realizácie PČOZ MS (aj 5 dní prerušené PV podľa počtu žiakov) – prerušenie PV cca 11 % z rozsahu PV za štúdium (322,5 dní)
 • odbor M: marec až jún celkom cca 15 dní po 6 h, ak bola odborná prax 1 deň v týždni (často je iba 4 h za týždeň)  – prerušenie PV cca 11 % z rozsahu PV za štúdium (129 dní po 4 až 6 h)
 • odbor H: marec 5 až 6 dní, apríl 10 až 12 dní, máj 10 až 12 dní, jún 10 až 12 dní, celkom 35 dní až 42 dní – prerušenie PV cca 14 % z rozsahu PV za štúdium (240 až 288 dní)

 

Prílohy:

Príloha 1 PV v OVP

Príloha 2 Ako sa organizuje poskytovanie odb. vzdelávania a prípravy s cieľom čeliť situácii s COVID-19 v členských krajinách

 

 

 

 

 

 

Skip to content