Možnosti ako organizovať OVP v čase koronavírusu

Praktické vyučovanie v SOŠ v období pandémie koronavírusu

 Na základe uznesenia Vlády SR č. 111 z 11.3. 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie,  uznesenia Vlády SR č. 114 z 15. 3. 2020 o vyhlásení núdzového stavu a na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti  s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 sa prerušilo vyučovanie na školách v období od 16. marca do odvolania.

Štátny inštitút odborného vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou navrhuje nasledujúce usmernenia pre praktické vzdelávanie pre stredné odborné školy, stredné športové školy, školy umeleckého priemyslu, konzervatória, stavovské a profesijné organizácie a zamestnávateľov pre OVP vrátane SDV pre školský rok 2019/2020.

 1. Realizácia praktického vyučovania – všeobecné odporúčania

Neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy je v SOŠ praktické vzdelávanie. Praktické vyučovania, ktorého cieľom je získavanie odborných zručností a spôsobilostí na výkon povolania, nie je možné nahradiť dištančnou formou vzdelávania v plnej miere nakoľko sa počas prerušenia vyučovania v školách praktické vyučovanie neuskutočňuje v dielni školy a ani na pracovisku praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania alebo na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania.

Počas obdobia prerušenia  vyučovania navrhujeme školám:

 • posilniť teoretické vyučovanie realizované formou dištančného (online) vzdelávania,
 • presunúť praktické vyučovanie (podľa charakteru odborov vzdelávania):
 • do vyšších ročníkov štúdia, alebo na začiatok školského roka 2020/2021,
 • Posilniť spoluprácu medzi školami a konkrétnymi zamestnávateľmi:
 • školám poskytnúť a umožniť použiť videá z jednotlivých výrobných liniek, postupov, strojného zariadenia, technológií …. a simulácií, ktoré majú k dispozícii podniky v súlade s ich firemnou politikou,
 • poskytnúť školám interné výučbové materiály podniku (v súlade s ich firemnou politikou), o ich vhodnosti sa poradiť s pedagogickými zamestnancami školy,
 • umožniť externý prístup pedagógom/žiakom do interného školiace systému, ktorý majú podniky pre svojich zamestnancov, v súlade s ich firemnou politikou.
 • Využiť vzdelávacie programy pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania na stránke: https://siov.sk/ucme-sa-doma/
 • Využiť možnosti online vzdelávania (odporúčania pre jednotlivé skupiny odborov sú uvedené v prílohe 1)
 • Využiť projektovú výučbu odborných predmetov online – príprava modelových situácií a projektových štúdií (napr. príprava dezinfekčných prostriedkov pre chemické odbory vzdelávania, simulácie činností, riešenie prípadových štúdií, podnikateľke plány, technické výkresy, výtvarné práce,  zvukové záznamy  hudby a prednesu a iné.
 • Využiť virtuálne učebne.
 • Realizovať videokonferencie s odborníkmi z praxe zo SR a aj zahraničia.
 • Využiť potenciál cvičných firiem.
 • Pripravovať krátke videá napr. s postupom výroby určitého výrobku (cukrársky/pekársky výrobok, odevný výrobok….) alebo služby (tvorba účesu, aranžovanie, ….)
 • Inšpirovať sa zahraničnými odporúčaniami (príklady riešení z jednotlivých krajín sú uvedené v prílohe 2)

 

Pre MOV odporúčame:

 • úzko spolupracovať s učiteľmi odborných predmetov, hlavne technológie, strojov a zariadení, automatizácie a merania – podľa charakteru odboru vzdelávania,
 • pripraviť postupy zamerané hlavne na BOZP, spolupracovať s podnikom a implementovať interné predpisy BOZP do vzdelávania,
 • pripraviť inštruktáže, pracovné listy, návody, technologické postupy,
 • pripraviť a zadať na realizáciu práce z odborného kreslenia, technického kreslenia – podľa charakteru odboru vzdelávania,
 • úzko spolupracovať s konkrétnym podnikom, využiť videá z jednotlivých technologických a výrobných uzlov, jednotiek a zariadení, strojov, regulačných prvkov a simulácií, ktoré majú k dispozícii podniky v súlade s ich firemnou politikou – podľa charakteru odboru vzdelávania
 • pripraviť metodické pokyny a zadať prípravu výrobku, poloproduktu, služby a iné, kde je to možné vykonať v domácich podmienkach  v súlade s odborom vzdelávania.

      2. Časová dotácia praktického vyučovania v ŠVP

Časová dotácia PV je vymedzená v Štátnych vzdelávacích programoch (ďalej ŠVP) pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania. Minimálny celkový počet hodín za štúdium v ŠVP pre:

Učebné odbory 3-ročné (H): 1520 hodín

Študijné odbory s odbornou praxou (M): 832 hodín

Študijné odbory s odborným výcvikom (K): 1408 hodín

 Predpokladaný počet hodín nezrealizovaného praktického vyučovania z dôvodu prerušenia vyučovanie od 16.marca 2020:

 

Posledný ročník

 • ročník odbor K: marec 5 dní, apríl 10 dní, máj 5 dní, celkom 20 dní alebo aj menej o počet dní realizácie PČOZ MS (aj 5 dní prerušené PV podľa počtu žiakov) – prerušenie PV cca 6 % z rozsahu PV za štúdium (322,5 dní)
 • ročník odbor M: marec až máj celkom cca 8 dní po 6 h, ak bola odborná prax 1 deň v týždni (často je iba 4 h za týždeň)  – prerušenie PV cca 6 % z rozsahu PV za štúdium (129 dní po 4 až 6 h)
 • ročník odbor H: marec 5 až 6 dní, apríl 10 až 12 dní, máj 10 až 12 dní, jún 5 až 6 dní, celkom 30 dní až 36 dní – prerušenie PV cca 12 % z rozsahu PV za štúdium (240 až 288 dní)
 1. a vyšší ročník mimo SDV alebo všetky nižšie ročníky v SDV
 • odbor K: marec 5 dní, apríl 10 dní, máj 10 dní, jún 10 dní, celkom 35 dní alebo aj menej o počet dní realizácie PČOZ MS (aj 5 dní prerušené PV podľa počtu žiakov) – prerušenie PV cca 11 % z rozsahu PV za štúdium (322,5 dní)
 • odbor M: marec až jún celkom cca 15 dní po 6 h, ak bola odborná prax 1 deň v týždni (často je iba 4 h za týždeň)  – prerušenie PV cca 11 % z rozsahu PV za štúdium (129 dní po 4 až 6 h)
 • odbor H: marec 5 až 6 dní, apríl 10 až 12 dní, máj 10 až 12 dní, jún 10 až 12 dní, celkom 35 dní až 42 dní – prerušenie PV cca 14 % z rozsahu PV za štúdium (240 až 288 dní)

 

Prílohy:

Príloha 1 PV v OVP

Príloha 2 Ako sa organizuje poskytovanie odb. vzdelávania a prípravy s cieľom čeliť situácii s COVID-19 v členských krajinách

 

 

 

 

 

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť