Hudobné a dramatické konzervatórium

Konzervatórium je v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov jedným z troch samostatných druhov strednej školy v Slovenskej republike, ktoré okrem neho tvoria  gymnáziá a stredné odborné školy. Vzdelávací program pre hudobné a dramatické ako aj tanečné konzervatórium je podrobne vypracovaný v Štátnom vzdelávacom programe, účinnom od 1.9.2008, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky, a ktorý:

Hudobné a dramatické konzervatórium je typom samostatného druhu strednej školy, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe so zameraním na 8226 Q hudobno-dramatické umenie, 8227 Q tanec, 8228 Q spev a 8229 Q hudba. Do prvého ročníka šesťročného vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania. Prijímacia skúška pozostáva z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania.

Výchova a vzdelávanie v hudobnom a dramatickom konzervatóriu sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu individuálne, v skupinách alebo kolektívne, v ktorom žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku. Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje na konzervatóriu len odborné vyučovacie predmety.

Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje

 1. úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) úspešným vykonaním maturitnej skúšky,
 2. vyššie odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 5 písm. b) úspešným vykonaním absolventskej skúšky.

Organizácia štúdia v hudobnom a dramatickom konzervatóriu vytvára individuálne podmienky pre rozvíjanie nadania deťom s nadaním alebo žiakom s nadaním tým, že sa im umožní súčasne študovať predmety alebo odbory vzdelávania stredných škôl, v ktorých prejavujú nadanie, ak ide o žiaka základnej školy na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona. V hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať aj výchovu a vzdelávanie len vo vybraných predmetoch. Žiak hudobného a dramatického konzervatória sa môže vzdelávať aj v ďalšom hlavnom odbore štúdia v tomto konzervatóriu; v jednom ročníku sa možno vzdelávať len v jednom hlavnom odbore štúdia. Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty. Žiak hudobného a dramatického konzervatória môže absolvovať dva po sebe nasledujúce ročníky najviac jedenkrát v priebehu šesťročného vzdelávacieho programu. V konzervatóriu sa výchova a vzdelávanie externou formou štúdia neorganizuje.

Úplné stredné odborné vzdelanie /vyššie sekundárne/ ISCED 354, 1. až 4. ročník Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) úplného stredného všeobecného vzdelania a úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na:

Výchovným a vzdelávacím zmyslom konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich   do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie stratégií a metód, ktoré podporujú rozvoj tvorivých schopností a talentu, poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Vzdelávací obsah v konzervatóriách obohacujú školy podľa vlastných vzdelávacích zámerov a regionálnych potrieb.

Vyššie odborné vzdelanie / terciárne/  ISCED 554, 5. a 6. ročník

Pokročilé vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe typu programu pre povolania, vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti.

Kvalifikácie profesionálneho umelca a pedagóga umenia získané štúdiom vzdelávacích programov v 5. a 6. ročníku konzervatória sú užšie špecifikované, prakticky a pedagogicky orientované, špecializované na umeleckú a pedagogicko-umeleckú profesiu.

Ciele vzdelávania v konzervatóriu

Hlavnými cieľmi vzdelania v konzervatóriu sú rozvinuté absolventove schopnosti, znalosti a hodnotové postoje tak, aby:

Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové spôsobilosti v umeleckých, pedagogických, pedagogicko-umeleckých a akademických oblastiach učenia sa tak, aby si:

Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov a prístupov, ktoré podporujú rozvinutie systémového, kritického, seba hodnotiaceho a kreatívneho myslenia.

Ciele vyššieho odborného vzdelania v konzervatóriu možno zoskupiť do štyroch kategórií:

 1. personálna: maximálne rozvinutie potenciálu každého žiaka pre osobnostné zrenie na svojskú, samostatnú a tvorivú osobnosť profesionálneho umelca a umeleckého pedagóga,
 2. sociálna: rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a spravodlivosť, upevnenie záujmu o uchovanie národného dedičstva a akceptovanie kultúrnych odlišností,
 3. profesijno-orientačná: rozvinutie schopností k informovanému výberu svojho profesionálneho uplatnenia,
 4. odborná umelecká a umelecko-pedagogická: rozvinutie umeleckých praktických i tvorivých zručností a nadobudnutie odborných pedagogických kompetencií.

Stupeň vzdelania

Vyššie odborné vzdelanie, prvý stupeň terciárneho vzdelania získa žiak úspešným absolvovaním súvislého šesťročného vzdelávacieho programu hudobného a dramatického konzervatória, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul  „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou DiS. art. Titul sa uvádza za priezviskom. Absolvent je pripravený v súlade s medzinárodnými pedagogickými dokumentmi pre trh práce na Slovensku, v krajinách EÚ a v krajinách UNESCO. V rámci súvislého šesťročného vzdelávania žiak musí úspešne vykonať maturitnú skúšku, úroveň ISCED 354. Dokladom  o maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Profil absolventa

Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na socio-kultúrnych obsahoch najmä súčasného umeleckého, pedagogického a vedného vzdelávania. Predstavuje odbornú vzdelanosť, ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií a všeobecnú vzdelanosť, ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania. Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného i pedagogického pôsobenia, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi a na trhoch práce. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho vzdelávania, ale i neformálneho a informálneho vzdelávania sa. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti, či kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania.

Všeobecné kompetencie absolventa hudobného a dramatického konzervatória sú:

Hlavné (kľúčové) spôsobilosti absolventa hudobného a dramatického konzervatória sú:

 1. podávať profesionálne umelecké výkony,
 2. profesionálne umelecko-pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách,
 3. študovať na školách univerzitného typu,
 4. celoživotne sa vzdelávať.

Komisionálne skúšky v konzervatóriu

Rozdielovou skúškou sa zisťuje stupeň rozvoja umeleckých schopností a odbornej teoretickej pripravenosti po prerušení štúdia, pri prestupe z iného konzervatória alebo pri zmene študijného odboru. Riaditeľ konzervatória nemôže povoliť z hlavného odboru štúdia opravnú skúšku.

Maturitnou skúškou sa ukončuje štúdium vo štvrtom ročníku štúdia šesťročného vzdelávacieho programu v hudobnom a dramatickom konzervatóriu. Predmety maturitnej skúšky v konzervatóriu sú slovenský jazyk  a literatúra, povinný cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky.

Predvedenie umeleckého výkonu /praktická časť odbornej zložky/.

V hlavných odboroch štúdia 8229 Q hudba a 8228 Q spev tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna forma predvedenia umeleckých diel. V hlavnom odbore štúdia hudobno-dramatické umenie tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna a skupinová forma predvedenia umeleckých diel.

V hlavnom odbore štúdia 8227 Q tanec tvorí túto časť maturitnej skúšky frontálna a individuálna forma predvedenia tanečnej techniky. Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom hlavnom odbore štúdia študuje na konzervatóriu iba odborné vyučovacie predmety.

Absolventskou skúškou sa ukončuje súvislé štúdium šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v hudobnom a dramatickom konzervatóriu. Žiak môže konať absolventskú skúšku, ak úspešne ukončil posledný, 6. ročník štúdia. Absolventská skúška je komplexná odborná skúška, ktorou sa overuje úroveň špecifických vedomostí a zručností žiaka zameraných na výkon konkrétnych pracovných činností. Skúškou sa môže overiť aj úroveň umeleckých a pedagogicko-umeleckých činností. Absolventská skúška v hudobnom a dramatickom konzervatóriu obsahuje:

 1. absolventské výkony z hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov štúdia,
 2.  absolventskú písomnú prácu a jej obhajobu,
 3.  súbornú skúšku z pedagogickej prípravy alebo súborné skúšky z pedagogickej prípravy.

Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v konzervatóriách, je uvedená v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 64/2015 Z. z.  o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť