Search
Close this search box.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

 

Veľtrh cvičných firiem Hradec Králové očami žiakov

Veľtrh cvičných firiem v Žatci očami žiakov

Vyhlásenie súťaží cvičných firiem 2021

 

Deň zodpovedného podnikania cvičných firiem
MUB-line špeciál

Metropolitná univerzita Praha spoločne s partnermi pripravuje MUB-line špeciál s podnázvom Tvoríme spoločne budúcnosť. Uskutoční sa online 9. júna 2021 ako česko–slovenské stretnutie kreatívnych a zodpovedných cvičných firiem.

Uvedeným podujatím si chceme pripomenúť význam Svetového dňa životného prostredia, ktorý každoročne pripadá na 5. jún a tiež rozšíriť povedomie cvičných firiem o ekologické otázky a výzvy súčasnosti.

Táto špeciálna udalosť je venovaná zodpovednému podnikaniu, udržateľnému rozvoju a spoločenskej zodpovednosti podnikateľa. Tematicky sú zamerané aj tri pripravené SÚŤAŽE cvičných firiem so živou porotou. Dôležitosť tejto problematiky neustále rastie a  obzvlášť v dobe svetovej pandémie COVID-19.

Partnermi aktivity sú Štátny inštitút odborného vzdelávania – SCCF, Národný pedagogický inštitút ČR – CEFIF Praha, PEN WorldWide, LINET, spol. s r. o. a Česká pošta, s. p.

Pre prihlásené cvičné firmy zo Slovenska a Čiech sú okrem iného pripravené zaujímavé ceny. Ale hlavne je dôležité, že sa v závere zvláštneho školského roka online stretneme a užijeme si spoločný program vrátane online obchodovania.

Pre divákov a verejnosť budú vybrané časti programu prenášané naživo cez YouTube. Podrobné informácie nájdete na https://www.mubanka.cz/o-mub/mub-special-tvorime-spolecne-budoucnost/.
V prílohe pripájame aj program a prihlášku na MUB-line špeciál.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Program MUB-line špeciál
Prihláška MUB-line špeciál


Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) Vás aj tento rok srdečne pozýva zúčastniť sa na Medzinárodnom, i keď v tomto roku, online veľtrhu cvičných firiem 2020, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. – 12. novembra 2020.
Organizačným a odborným garantom veľtrhu je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). Ďalšími spoluorganizátormi sú Ekonomická univerzita v Bratislave a vybrané školy.
Počas veľtrhu sa tiež uskutoční online konferencia na témy podnikateľského vzdelávania a finančnej gramotnosti.
Súčasťou veľtrhu sú aj tento rok súťaže cvičných firiem, na ktorých budú online súťažiť v kategóriách logo, slogan, vizitka, katalóg, webová stránka s e-shopom, elektronická prezentácia a videoreklama.

Súťažné kategórie Medzinárodného online veľtrhu cvičných firiem:

  1. Logo – (elektronicky vo formáte JPG)
  2. Slogan – (elektronický text alebo vo formáte JPG)
  3. Katalóg – (elektronicky – MS Word, MS Publisher, MS PowerPoint alebo „screen“ obrazovky licencovaných programov: Adobe Creative Suite, Corel Draw…)
  4. Vizitka – (elektronická – kvalitný sken, minimálne 300 DPI)
  5. Elektronická prezentácia – (video, PPT, spot, iná elektronická forma)
  6. Webová stránka s e-shopom
  7. Video reklama, šot – (linky)

Podklady do online súťaží nám môžete zasielať od 10. júna 2020. Materiály CF do súťaží musia byť poslané elektronicky vopred v prílohe jedného e-mailu (15MB) alebo viacerých e-mailov. Do predmetu správy uveďte „Vaše MENO CF“ a „Prihláška do súťaží“. Materiály nám zašlite najneskôr do 15. októbra 2020 na e-mail: mvcfonline@gmail.com
Upozorňujeme, že nie je povinná účasť vo všetkých súťažiach!
Súťaže budú hodnotené odbornou komisiou podľa stanovených kritérií (uvedené nižšie). Hodnotiť budú komisie porotcov, v ktorých účasť prisľúbili naši partneri z Ekonomickej univerzity v Bratislave, zo Slovak Business Agency, zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska a Univerzity Komenského v Bratislave.
Cvičná firma podporuje finančnú gramotnosť, ekonomické a právne vedomie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré patrí k významným prioritám najvyšších orgánov Európskej únie. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov.
Veríme, že svojou účasťou prispejete k úspešnému priebehu Medzinárodného online veľtrhu cvičných firiem 2020 a podporíte rozvoj kľúčových kompetencií absolventov našich stredných škôl, ktoré budú môcť uplatniť na trhu práce v podnikaní alebo v zamestnaní.   Víťazov jednotlivých súťaží cvičných firiem vyhlásime a oceníme na Medzinárodnom online veľtrhu cvičných firiem 2020.
Hodnotené kategórie a kritériá online súťaží cvičných firiem 2020

Logo cvičnej firmy nápaditosť, originalita, reprodukovateľnosť, estetika, výstižnosť
Slogan cvičnej firmy výstižnosť, originalita, jednoduchosť
Katalóg cvičnej firmy nápaditosť, obsah, forma, kvalita, reprodukovateľnosť
Vizitka cvičnej firmy nápaditosť, obsah, originalita, reprodukovateľnosť, výstižnosť
Elektronické
prezentácie
cvičných firiem
estetická stránka (prvý dojem, typy písma a veľkosť písma, vhodné využitie efektov)
obsah
(kvalita1: množstvo podaných informácií,
kvalita2: logo, právna forma, predmet podnikania, sídlo,
kvalita3: platobné a dodacie podmienky)
Webová stránka s e-shopom obsah, funkčnosť, zrozumiteľnosť, prehľadnosť, estetická stránka
 Video reklama, šot nápaditosť, obsah, zrozumiteľnosť

Podmienkou pre účasť cvičnej firmy je, aby bola zaregistrovaná (www.sccf.sk), mala platné IČO, DIČ a založený podnikateľský účet.
Cvičná firma by mala mať aj funkčný e-shop.

Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2019

Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2019 bude súčasťou výstavy „Mladý tvorca 2019“.
Uskutoční sa v dňoch 05. – 06.11.2019 v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra.
Profil výstavy: Cieľom výstavy je podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Mladý tvorca 2019 spropaguje alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce či v podnikaní mladých aj v rámci Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2019.  Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce. Program podujatia dotvárajú interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.
Pozvánka na Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019
Prihláška na Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
International Training Firms Fair 2019_Invitation
International Training Firms Fair 2019_Registration Form
Viac informácií (pozvánka, prihláška, katalóg veľtrhu, zoznam a kritériá súťaží CF, vyhodnotenie súťaží CF a pod.) bude postupne zverejňované na stránke http://www.sccf.sk/medzinarodny-veltrh-cvicnych-firiem-2019-3a.html


20. ročník Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem sme oslávili vo V-klube

Štátny inštitút odborného vzdelávania privítal 22. – 23. novembra 2018 v priestoroch V-Klubu Národného osvetového centra na 20. ročníku Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva hospodárstva SR ako aj zástupcov mimovládnych organizácií venujúcich sa podnikateľom a vzdelávaniu, zamestnávateľov a partnerov cvičných firiem.

Na otvorení veľtrhu vystúpil pán Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Ďalej sa prítomným prihovoril pán Michal Němec, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a históriu cvičných firiem na Slovensku v rámci jubilea predstavila pani Gabriela Horecká zo Slovenského centra cvičných firiem. Slávnostné otvorenie moderovala Nina Blehová, žiačka 1.A. z Obchodnej akadémie Nevädzova z Bratislavy a Sara Grich, žiačka z Obchodnej akadémia Imricha Karvaša z Bratislavy ho spestrila piesňou.

Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2018 sa predstavilo 37 cvičných firiem z celého Slovenska a 5 zo zahraničia 1 z  Čiech,  1 z Maďarska, 3 z Rumunska. Veľtrh navštívili žiaci základných a stredných škôl z Bratislavy a okolia ako aj verejnosť, ktorú toto podujatie veľmi zaujalo.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a jeho organizačná zložka Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF).

Ďalším spoluorganizátorom Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem bola už tradične Ekonomická univerzita v Bratislave, EPALE – elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe a vybrané stredné školy.

SCCF komplexne zastrešuje problematiku cvičných firiem na Slovensku. Práve v  roku stého výročia vzniku Československa SCCF oslavuje dvadsiate výročie svojho vzniku. Vzniklo v januári 1998 na detašovanom pracovisku ŠIOV v Bratislave – Petržalke na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a za účinnej  morálnej a materiálnej pomoci ministerstva školstva Rakúska  a KulturKontaktu.  SCCF reprezentuje Slovensko aj na medzinárodnej úrovni a zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými centrálami a cvičnými firmami.

Veľtrh patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a  flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Je to podujatie podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí trhu cvičných firiem naučili. Účastníkmi boli domáce aj zahraničné cvičné firmy, teda žiaci stredných aj vysokých škôl.

Veľtrh cvičných firiem sa tradične realizuje v novembri a tento rok netradične v priestoroch známeho „Véčka“ Národného osvetového centra v Bratislave.

Počas veľtrhu sa uskutočnilo aj niekoľko veľmi zaujímavých seminárov.

Tigran Aleksanyan zo Slovenskej sporiteľne prezentoval „7 vecí pre uveriteľný biznis plán“ pre začínajúcich podnikateľov.

Výskumná agentúra predstavila nový program v oblasti vzdelávania, štipendií, učňovského vzdelávania a podnikania mladých prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.

Oliver Šimko porozprával o nových prístupoch v rámci seminára „Zabi draka, poraz algebru – ako môže herný dizajn zlepšiť vzdelávanie​“.

Agentúra SEA predstavila projekt „Mladí, nebojme sa podnikať!“

Juraj Kováč povedal viac o projekte „Získaj 100 € a otestuj svoj nápad s Rozbehni sa! Academy“, ktorý bol  určený pre podnikavých žiakov a proaktívnych učiteľov.

Súčasťou veľtrhu boli už tradične aj súťaže cvičných firiem. Novou bola súťaž o najinovatívnejší nápad.  Obidva dni veľtrhu 12 komisií nezávisle na sebe hodnotilo stánky cvičných firiem, komunikáciu, katalógy, logá, slogany a elektronické prezentácie. Predsedníčkou poroty bola Ľudmila Velichová z Katedry pedagogiky EU v Bratislave. V hodnotiacich komisiách pracovali z SCCF Marta Marušincová a Gabriela Horecká a študenti EU v Bratislave. Súťaž o najinovatívnejší nápad hodnotili zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

V hodnotiacej komisii elektronických prezentácií boli zastúpení aj Tomáš Mankovický zo Slovak Business Agency v Bratislave a Daniel Ňarjaš z SCCF.

Záver Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2018  patril slávnostnému vyhodnoteniu uvedených súťaží. Výsledky súťaží vyhlásila predsedníčka poroty Ľudmila Velichová.  Gratulujeme všetkým oceneným cvičným firmám a ich pedagógom ako aj všetkým zúčastneným.

Výsledky hodnotenia súťaží cvičných firiem ako aj všetky umiestnenia nájdete TU a TU, ako aj na www.sccf.sk v časti Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018, kde už teraz môžete nájsť aj fotogalériu veľtrhu. Vecné ceny získalo tento rok 26 cvičných firiem.

Víťazi súťaží dostali okrem diplomu a takzvanej „Viktorky“ aj vecné dary. Tento rok veľtrh podporili a ceny do súťaží CF venovali Východoslovenská energetika Holding, a. s.; Nadácia Slovenskej sporiteľne, Slovak Business Agency; Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Výskumná agentúra a Nórske fondy.

Všetkým menovaným srdečne ďakujeme.

V závere chceme poďakovať všetkým,  ktorí svojou účasťou a podporou  prispeli k zvýšeniu prestíže celého podujatia a umožnili skvalitniť priestor pre tvorivosť a získavanie odborných a praktických zručností zúčastnených mladých ľudí.


15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach

Výroba a predaj krojov, prútených výrobkov, čokolády, letecká preprava, pivné kúpele, truhlárstvo a podlahárstvo bol len malý záber firiem, ktoré prezentovali žiaci stredných škôl zo Slovenska, Čiech a Poľska na 15. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4. Ten sa konal  počas dvoch dní od 19. – 20. októbra v priestoroch Spoločenského pavilónu na Triede SNP 61 v Košiciach. 

Na veľtrh do Košíc prišli svoje firmy, podnikanie i podnikateľské zámery prezentovať žiaci a pedagógovia zo 42  stredných škôl zo Slovenska, šiestich stredných škôl z Českej republiky a dve z Poľska. Firmy si zriadili žiaci pod dohľadom pedagógov a podnikateľov, ktorí žiakov vedú.

Súčasťou Medzinárodného Veľtrhu Cvičných Firiem boli aj súťaže zamerané na imidž stánku, najlepšiu/ieho reprezentantku/ta, elektronické prezentácie, katalóg, logo, slogan. Jednou zo súťažných kategórií bol aj absolútny víťaz všetkých hodnotených kategórií CF. Novou súťažou, na ktorú sa prihlásilo 21 zúčastnených CF, bola súťaž „60 sekúnd – Elevator pitch“. Priamo na veľtrhu sme tiež vyhodnotili v poradí už 6. ročník súťaže SCCF s názvom „Najlepší podnikateľský zámer“.

Výsledky všetkých súťaži 15. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 nájdete tu.

Fotogalériu 15. MVCF krajín V4 nájdete na https://www.facebook.com/oawatsonke/.

Ďakujeme partnerom,ktorí venovali ceny do súťaže: Východoslovenská energetika Holding, a. s.; SPN – Mladé letá, s. r. o., Samsung Electronics Czech and Slovak s. r. o.; VSD, a.s. Košice; VVS, a.s. Košice; KRK SOPK Košice; METRO Cash&Carry SR s.r.o.; SPN – Mladé letá, s. r. o. a Rada akadémia, o.z. Košice.

O 15. ročníku:

15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 zorganizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania v úzkej spolupráci s Obchodnou akadémiou na Watsonovej ulici v Košiciach. Garanciu nad podujatím prevzalo Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Cvičná firma podporuje podnikateľské zručnosti, jednu z ôsmich priorít Európskej únie. Veľtrh cvičných firiem patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita aflexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Okrem toho poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy, ako aj priamu účasť reálnych partnerov na vzdelávaní.

19-rocnik-medzinarodneho-veltrhu-cvicnych-firiem


19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem

Pozývame vás na 19. ročník, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.-11. novembra 2016 v bratislavskej Inchebe. Pozvánku na 25. ročník JUVYR a 19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem nájdete TU.

Súťaže a súťažné kritériá

19. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave

Súčasťou Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem budú aj tento rok súťaže cvičných firiem.

Cvičné firmy sa budú prezentovať v stánkoch, kde budú ponúkať služby a produkty svojej firmy, viesť obchodné rozhovory, uzatvárať zmluvy s potenciálnymi zákazníkmi. Pri týchto rozhovoroch budú využívať katalóg, akciové letáky, samotný imidž firmy ako aj všetky dostupné marketingové nástroje súčasnej doby.

Cieľom veľtrhu cvičných firiem je predstaviť, čo sa študenti naučili v rámci podnikateľského vzdelávania. Budú prezentovať kľúčové kompetencie ako je  prezentácia, kreativita, flexibility mladých, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť.

Hodnotené kategórie a kritériá súťaží cvičných firiem:

katalóg cvičnej firmy nápaditosť, obsah, forma, kvalita, reprodukovateľnosť
imidž stánku cvičnej firmy nápaditosť, originalita, reálnosť, atmosféra
reprezentant/reprezentantka spôsob vedenia obchodného rozhovoru, znalosť produktov, vystupovanie…
slogan cvičnej firmy výstižnosť, originalita, jednoduchosť
logo cvičnej firmy originalita, reprodukovateľnosť, nápaditosť
elektronické prezentácie cvičných firiem estetická stránka ( prvý dojem, typy písma a veľkosť písma, vhodné využitie efektov),
obsah (kvalita1/množstvo podaných informácií, kvalita2/ logo, právna forma, predmet podnikania, sídlo, kvalita3/platobné a dodacie podmienky),
prezentujúci – celkový dojem, atmosféra; verbálna komunikácia; neverbálna komunikácia; dodržanie časového limitu oživujúce prvky prezentácie

Cvičná firma, ktorá dosiahne najviac bodov vo všetkých kategóriách, získa cenu absolútneho víťaza veľtrhu.

Veríme, že sa stretneme v dňoch 10. – 11. novembra 2016 na 25. ročníku výstavy JUVYR a na 19. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave, ktorý je súčasťou  a tešíme sa na Vás.

Competition and competition criteria

of the 19th International Training Firms Exhibition in Bratislava

Competition of training firms will be a part of the International Training Firms Exhibition again.

Judged categories and crietria of training firms competition:

Catalogue of training firm innovation, content, form, quality, applicability
Exhibition stand of training firm innovation, originality, reality, atmosphere
Training firm´s represenatative Business talk, knowledge in products, appeareance and performing…
Slogan of the training firm accuracy, originality, simplicity
Logo of the training firm originality, invention,applicability
Electronic presentation of the training firm aesthetics, content, performing, language

The training firm, that gets the most points in all categories will recieve the prize for the absolute winner of the trade fair.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Na jubilejnom 20. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol 22. a 23. novembra v Bratislave, sa predstavilo 37 tímov zo Slovenska a ďalších päť z Čiech, Maďarska, Rumunska a Rakúska.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). S organizáciu pomohli Ekonomická univerzita v Bratislave a EPALE – elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe.

Veľtrh otvoril riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec, ktorý žiakom pripomenul, že podnikanie nie je len o rozdeľovaní ziskov, ale hlavne o tvrdej každodennej práci. Nesie so sebou aj veľa byrokratických povinností, ktoré je nutné splniť, aby mohli výsledky svojej práce prezentovať a dobre s nimi narábať, že je to o komunikačných schopnostiach, o rozpočtoch, finančnej gramotnosti.
„Cvičné firmy sú pre žiakov stredných škôl dôležité, pretože ich vzdelávajú formou learning by doing, čiže učíme sa prácou. Musia si pripraviť podnikateľský zámer, finančný plán, vymyslieť predmet podnikania,” povedala Gabriela Horecká zo Slovenského centra cvičných firiem. Ako dodala, cvičná firma podporuje podnikateľské a odborné zručnosti, ale práve na veľtrhu sa súťažiaci môžu presvedčiť, aká je pre nich dôležitá napríklad komunikácia so zákazníkmi, ako sa k nim správať, ako vystupovať, keď chcú niečo ponúknuť a aj predať.

Aneta Galbová spolu so svojimi spolužiakmi, tretiakmi na Obchodnej akadémii na Nevädzovej ulici v Bratislave prezentovala cvičnú firmu Apollonas. „Sme cestovná agentúra, ktorá ponúka luxusné jachty. Máme dva typy, katamaran a plachetnicu, v Grécku a Chorvátsku. Ponúkame plne vybavené a luxusné jachty, kapitánov, vlastné dopravné prostriedky – autá a súkromné lietadlá…“ Cvičná firma im podľa nej pomáha byť zodpovednejšími, precíznejšími a vedieť sa rýchlejšie rozhodovať. „Menej sa hanbíme a sme odvážnejší. Učíme sa prezentovať, tvoriť vlastné veci a sme kreatívni,“ uzavrela.

Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže cvičných firiem v kategóriách ako imidž stánku, slogan, logo či reprezentant. Ich víťazi získali vecné dary, ktoré venovali partneri Východoslovenská energetika Holding, a.s., Nadácia Slovenskej sporiteľne, Slovak Business Agency, Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Výskumná agentúra a Nórske fondy. Všetkým srdečne ďakujeme.

Skip to content