Search
Close this search box.

Stredoškolská odborná činnosť predstaví talenty na jubilejnom 45. ročníku v Modre

Stredoškolská odborná činnosť je vedomostnou súťažou žiakov stredných škôl na celom Slovensku. Počet zapojených  študentov prekročil aktuálne hranicu päť tisíc.   

Pre školský rok 2022/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo 45. ročník.   Celoštátnej prehliadke predchádzali postupne školské, okresné a krajské kolá.  Žiaci stredných škôl  mali možnosť prihlásiť zaujímavé riešenia do 17 súťažných odborov s prírodovedným, technickým, humanitným a spoločenskovedným zameraním.  Výsledky, ktoré splnili  kritériá postupu  z ôsmych  krajov  v počte 272 odborných prác sa stretnú na celoštátnej prehliadke v Modre. Každý kraj reprezentuje 34 najlepších žiakov. Celoštátna prehliadka sa bude tento rok konať 25. – 28. apríla 2023  na pôde Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre.   

Stredoškolská odborná činnosť je pre súťažiacich príťažlivá pre zaujímavé stretnutia žiakov s odborníkmi z rôznych vysokých škôl aj z odbornej praxe, ktorí s radosťou a nezištne odovzdávajú svoje skúsenosti stredoškolákom túžiacim po vedomostiach. Štátny inštitút odborného vzdelávania vníma Stredoškolskú odbornú činnosť ako jedinečnú aktivitu podporujúcu nadaných a talentovaných žiakov sprevádzanú ďalšími motiváciami a podujatiami, konferenciou stredoškolákov, ale aj prezentáciami  na súťažiach a výstavách v zahraničí.  

Priestory Strednej odbornej školy  vinársko- ovocinárskej v Modre  sa stanú miestom obhajob  prác žiakov.  Odborné hodnotiace komisie pedagógov a profesionálnych odborníkov z celého Slovenska  zhodnotia  výstupy kreatívnych  prác.  Výnimočnosť  súťaže  podčiarkuje skutočnosť, že sa výrazne podieľa  na odbornom,  osobnostnom a profesijnom rozvoji žiakov, rozširuje im obzory poznania, nové vedomosti v odborno-teoretických a odborno-praktických zručnostiach. Byť aktívnym účastníkom v Stredoškolskej  odbornej činnosti  je výbornou skúsenosťou a odrazovým mostíkom, či už pre úspešné zavŕšenie stredoškolského štúdia alebo motiváciou pre správny výber vysokoškolského štúdia a budúcej profesijnej orientácie. Za dôslednou a systematickou prácou podporujúcou tvorivosť žiakov  je rad zanietených pedagógov stredných,  vysokých škôl a ďalších odborníkov z praxe, ktorým patrí  poďakovanie.  

Víťazi budú mať možnosť sa predstaviť u našich partnerov  v Česku na celoštátnej prehliadke SOČ.   

 

 

Skip to content