Vyhľadať
Close this search box.

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

 (všeobecné)

Vyhlasenie o spracúvaní osobných údajov (pdf)

V súlade s Nariadením[1] a Zákonom o ochrane osobných údajov[2] prevádzkovateľ  Štátny inštitút  odborného vzdelávania so sídlom: Bellova 54/a, 833 63 Bratislava, IČO: 17314852 (ďalej aj „ŠIOV“ alebo „prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje na rôzne účely, ktoré súvisia so zákonnými činnosťami ŠIOV.

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3].

Vaše osobné údaje spravidla získavame od vás alebo od tretej strany. Získanie osobných údajov prebieha buď v súlade s čl. 14 ods. 5 písm. c) Nariadenia na základe právnych predpisov; o plnení zákonných povinností alebo spracúvaní osobných údajov vo verejnom záujme ste informovaní v prílohe tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov. Vo výnimočných prípadoch, ak sa na také získanie osobných údajov nebudú vzťahovať výnimky podľa čl. 14 ods. 5 nariadenia, vás budeme o získaní osobných údajov informovať osobitne, v súlade s podmienkami spracúvania. 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je poverený) a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v prílohe tohto vyhlásenia.  

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Poskytnutie osobných údajov na realizáciu pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahov je zákonov povinnosťou dotknutej osoby a tiež je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, môže mať za následok napríklad neposkytnutie informácie podľa infozákona, alebo nemožnosť riadne vybaviť žiadosť dotknutej osoby, zúčastniť sa aktivít organizovaných ŠIOV (napr. konferencie, vzdelávanie), finančnú ujmu na strane ŠIOV aj na strane dotknutej osoby (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Účely spracúvania osobných údajov, lehoty uchovávania, právny základ, príjemca

Vaše osobné údaje spracúvame na účely, ktoré sú bližšie definované v prílohe tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov určenom pre zamestnancov prevádzkovateľa. V prílohe sú prehľadne a zrozumiteľne uvedené všetky informácie v súlade s Nariadením a Zákonom.

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mail: zodpovedna.osoba@algger.sk                                 

Korešpondenčná adresa:   Štátny inštitút  odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 833 63 Bratislava

 

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Súhlas

Vo výnimočných prípadoch môžeme vaše osobné údaje spracúvať na základe súhlasu. O takom spracúvaní budeme vopred osobitne informovaní. V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v ŠIOV.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.  

 

Účel spracúvaniaPrávny základ spracovateľskej činnosti
lehota uchovávania
Kategória príjemcov
Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií a opravných prostriedkoch uplatnených podľa zákona o slobode informácií

Zákonná povinnosť

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  

5 rokov

Žiadateľ a iné osoby, ktorých sa žiadosť týka, zverejňujú sa v rozsahu povinného zverejňovania (zmluvy, faktúry, objednávky)
Organizovanie podujatí, konferencií, vzdelávania, vrátane propagácie podujatí a informovania o ich priebehu

Verejný záujem                                                                                                                               Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                            Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy                                      Zriaďovacia listina ŠIOV                

10 rokov

Zúčastnené strany, zverejnenie v masmédiách, na webovom sídle 
Mediálna a tlačová činnosť, vrátane Newslettera

Verejný záujem                                                                                                                               Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                               Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                                                                                  Zriaďovacia listina ŠIOV                                                           

Archivuje sa

Zúčastnené strany, zverejnenie v masmédiách, na webovom sídle
Výročná správa

Verejný záujem                                                                                                                               Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                                                                                         Zriaďovacia listina ŠIOV    

Archivuje sa

Zúčastnené strany, Ministerstvo školstva, zverejnenie v médiách, na webovom sídle
Vnútorná kontrola

Zákonná povinnosť, verejný záujem                                                                                        Zákon č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe                                                                     Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

5 rokov

Osobné údaje sa neposkytujú (okrem oprávnených orgánov štátu)
Vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach

Zákonná povinnosť                                                                                                                  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.

5 rokov

Účastníci konania, iný zákonom oprávnený subjekt
 

Verejný záujem                                                                                                                             Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

1 rok

OU sa neposkytujú
Správa registratúry, vrátane evidencie pošty

Verejný záujem                                                                                                                           Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach  

10 rokov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt
Vedenie účtovníctva a stým súvisiace povinnosti

Zákonná povinnosť v spojení s verejným záujmom                                                                   Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,                                    Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov                            Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov                              Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov                                                                                                                     Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov                                  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme                                                                                                                                      Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

10 rokov

Daňový úrad, objednávky, faktúry a zmluvy sa zverejňujú na webovom sídle a v Centrálnom registri zmlúv
Spracúvanie osobných údajov na štatistické účely a historické účely s cieľom dokumentovať a zaznamenávať činnosť  ŠIOV

Verejný záujem, účel zlučiteľný z pôvodným účelom podľa čl. 6 ods. 4 Nariadenia

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                                                                                         Zriaďovacia listina ŠIOV     

Archivuje sa   

Štatistický úrad, zverejňovanie na webovom sídle a v masmédiách (agregované dáta)
Prešetrovanie podnetov  súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zákonná povinnosť                                                                                                                     Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 01.03.2019)                                                                                                                               Zákon č. 54/2019 Z. z., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,                                                                                 

5 rokov

Účastníci konania
Bezpečnosť a ochrana majetku, informácií, života a zdravia, aktív (vrátane sieťovej bezpečnosti, bezpečnosti objektov a monitorovania kamerovým systémom)

Verejný záujem v spojení so Zákonnou povinnosťou                                                                                                                                                          Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993                        Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                                                              Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov   Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

2 roky (objektová bezpečnosť)    1 rok (sieťová bezpečnosť)    7 dní (kamerové záznamy)

Účastníci konania
Exekúcie

Verejný záujem                                                                                                                         Zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok),                                                                                                                Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993  v znení neskorších predpisov                                                                                                                                   Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5 rokov  

Osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, notári
Kontaktné údaje

Verejný záujem                                                                                                                        Zákony súvisiace s plnením úloh a povinností ŠIOV podľa jednotlivých účelov spracúvania v spojení s § 78 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

10 rokov alebo po dobu, kedy je osoba hlásená ako kontaktná

Zmluvné strany, strany komunikácie
Vybavenie a evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

Zákonná povinnosť                                                                                                                   podľa Kapitoly III Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

5 rokov

Fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb
Súdne spory, uplatňovanie právnych nárokov (všeobecne, nielen na súde) a súdnych právomocí

Verejný záujem                                                                                                                          Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok                                                                   Zákon č. 160/2015 Z. z. Správny súdny poriadok                                                                         čl.9 ods. 2 písm. c) Nariadenia (GDPR), ak sú pre uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí nevyhnutné osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 Nariadenia (GDPR)

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy       Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže                                                            Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)                                    Štatút ŠIOV

Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní

Zákon č. 372/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o priestupkoch

Iné právne predpisy, ktorými sa pri výkone svojich činností a plnení úloh ŠIOV riadi, v súlade s tu definovanými spracovateľskými činnosťami.

10 rokov

Účastníci konania, príslušný súd, subjekty oprávnené podľa osobitných predpisov vyjadrovať sa k predmetu konania, komory, združenia zriadené zákonom, súdny znalci, oprávnený orgán štátu
Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Verejný záujem                                                                                                                         Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy                                       Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu

5 rokov

Subjekt poskytujúci právnu podporu, subjekty oprávnené podľa osobitných predpisov vyjadrovať sa k predmetu konania
EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy)

Verejný záujem,  Zákonná povinnosť                                                                           NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1304/2013

Zákon č. 292/2014 Z. z. o poskytovaní príspevku z EŠIF

Zmluva alebo predzmluvný vzťah                                                                                                 Štatút ŠIOV

10 rokov

Oprávnené orgány (zodpovedné subjekty), účastníci projektu, zmluvné strany
Štátna pomoc                                                                                       Poskytnutie príspevku na čiastočnú kompenzáciu dodatočných nákladov súvisiacich so zapojením účastníkov vzdelávania do systému duálneho vzdelávania

Zákonná povinnosť, Verejný záujem                                                                                            Zákon č. . 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                                                                                     Zákon č. 372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch                                                         Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

10 rokov                                   

Koordinátor pomoci, príjemca, poskytovateľ,  Ministerstvo školstva
Činnosť odborných komisií, expertných skupín a predmetových komisií pre tvorbu štátnych vzdelávacích programov a iných metodických materiálovVerejný záujem                                                                                                                         Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                                 Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                                                                            Zriaďovacia listina ŠIOV                                                                                                       Archivuje sa (štatút, zásady zriaďovania a činnosti, pozvánky a záznamy z rokovaní)                                                                                                                                 Ministerstvo školstva, zúčastnené strany
Metodické a odborné činnosti spojené s plánovaním, tvorbou,                   a hodnotením učebníc, učebných textov, učebných pomôcok

Verejný záujem                                                                                                                             Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                                                                                         Zriaďovacia listina ŠIOV  

Archivuje sa 

Ministerstvo školstva, zúčastnené strany
Národná sústava kvalifikácií                                                                  Rozvoj a aktualizácia NSK a Slovenského kvalifikačného rámca v spolupráci so Sektorovými radami a ďalšími inštitúciami, vrátane vydávania Bulletinu a jeho zverejňovania

Verejný záujem                                                                                                                                Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                                                                                         Zriaďovacia listina ŠIOV                                                                                                        Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/C111/ES z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie                                             Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady (2017/C 189/03)

10 rokov

Ministerstvo školstva, zúčastnené strany, zverejňuje sa na webovom portály kvalifikacie.sk (napr. info o členoch rady), Európska komisia
Európske iniciatívy                                                                         Koordinovanie a zabezpečovanie činnosti národných kontaktných , koordinačných a referenčných centier (administratívne zabezpečenie)

Verejný záujem                                                                                                                                     Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                                                                                         Zriaďovacia listina ŠIOV                                                                                                         Odporúčania Európskeho parlamentu a rady, Rozhodnutia EP a R, iné právne predpisy a medzinárodné zmluvy na úrovni EÚ

10 rokov

Ministerstvo školstva, Európsky parlament
EUROPASS                                                                                       Vydávanie registrácie a zabezpečenie komunikácie vrátane sociálnych sietí

Verejný záujem                                                                                                                               Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                                                                                         Zriaďovacia listina ŠIOV                                                                                                           Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES zo dňa 15. decembra 2004 ,                                                                                                                      Vyhlásenie európskych ministrov odborného vzdelávania a prípravy,

a Európska komisia, zvolaná v Kodani 29. a 30. novembra 2002, o posilnenej európskej spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy „Kodanské vyhlásenie““

10 rokov        

Partnerská organizácia v hostiteľskej krajine (škola, školiace stredisko, spoločnosť, mimovládna organizácia a pod.), Európske stredisko pre rozvoj vzdelávania (európska agentúra)
Národné kontaktné miesto pre ECVET (Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu)

Verejný záujem                                                                                                                                Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                                                                                          Zriaďovacia listina ŠIOV                                                                                                        Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/C 155/02 o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu                                                                      Rezolúcia Rady pre vzdelávanie, mládež a kultúru z 12. novembra 2002                                                                                                                                                                                                      Vyhlásenie európskych ministrov odborného vzdelávania a prípravy,

a Európska komisia, zvolaná v Kodani 29. a 30. novembra 2002, o posilnenej európskej spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy „Kodanské vyhlásenie“

10 rokov

Zúčastnené strany, Európska komisia
Národné referenčné miesto pre EQAVET  (Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality) – technický nástroj podpory a monitorovania zvyšovania kvality odborného vzdelávania a prípravy, vydávanie newslettera a zverejňovanie noviniek a informácií na webe a sociálnej sieti

Verejný záujem                                                                                                                            Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                                                                                         Zriaďovacia listina ŠIOV                                                                                                  ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy                                                                                                                  OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU

HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

NOVÝ PROGRAM V OBLASTI ZRUČNOSTÍ PRE EURÓPU

Spolupráca na posilnení ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti                         Závery z Rigy Európska spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy 2015 – 2020                                                                                                                     ODPORÚČANIE RADY z 15. marca 2018 týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu (2018/C 153/01), 2017/0100 (NLE)

ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa sledovania uplatnenia absolventov COM(2014) 30

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy

10 rokov

Zúčastnené strany, Európska komisia, zverejňovanie
EPALE – Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe                                     Slovenská podporná služba pre EPALE

Verejný záujem                                                                                                                              Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                            Zriaďovacia listina ŠIOV

10 rokov                                                                                      

Zúčastnené strany, zverejnenie na webe a sociálnej sieti (v rámci príspevkov, blogov  apod.)
Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých

Verejný záujem                                                                                                                            Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                        Zriaďovacia listina ŠIOV                                                                                                      Európsky parlament a Rada – Odporúčanie programu pre oblasť zručností pre Európu (2016), Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých (2016), Európsky program vzdelávania dospelých EAAL (2011),                                                                                      Uznesenie Rady o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých

(2011/C 372/01)

10 rokov

Zúčastnené strany,  Ministerstvo školstva, Európska komisia
Slovenské centrum cvičných firiem                                                 Organizácia vzdelávacích podujatí, seminárov, kurzov, konferencií,  príprava a realizácia projektov odborného vzdelávania, kontraktné dni, regionálne veľtrhy, spolupráca so zahraničnými firmami a centrálami

Verejný záujem                                                                                                                         Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                   Zriaďovacia listina ŠIOV                                                                                                      Zmluva, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán                                                   Súhlas – výnimočne môžu byť osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, pred jeho získaním budú dotknutej osobe poskytnuté všetky relevantné informácie 

10 rokov                                                                                

Zúčastnené strany,  Ministerstvo školstva, Európska komisia, zverejňovanie na webe  a v médiách a sociálnych sieťach
Realizovanie výskumno-vývojových úloh a prieskumov

Verejný záujem                                                                                                                         Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                            Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                                                                              Zriaďovacia listina ŠIOV

Archivuje sa                                                                                                                                                       

Ministerstvo školstva, agregované dáta sa zverejňujú
Výber zamestnancov

Zákonná povinnosť, verejný záujem, zmluva                                                                           Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov                                                                                                                     

1 rok                                                                                                               

Neposkytujú sa
Realizácia pracovnoprávnych vzťahov

Zákonná povinnosť v spojení s verejným záujmom, zmluvný vzťah                                                                                        Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti  

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme                                                                                                                                                      Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch (služobné pasy)                                         Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu   (zákon o dôveryhodných službách)

do 70 rokov veku zamestnanca

Zamestnanci, zástupcovia zamestnancov, iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti
Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni

Zákonná povinnosť                                                                                                                  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

Sociálna poisťovňa
Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

Zákonná povinnosť                                                                                                                  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

Zdravotné poisťovne
Kolektívne pracovno-právne vzťahy, benefity

Zákonná povinnosť v spojení s verejným záujmom, Zmluva, Súhlas /vo výnimočných prípadoch/

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

§ 229 až § 250a zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,                                                                                                                 Kolektívna zmluva                                                                                                                    Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu ,                                                             Podrobnejšie informácie sú poskytnuté v konkrétnych prípadoch.

10 rokov

Zástupcovia zamestnancov, zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov
Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia a pracovnej zdravotnej služby

Zákonná povinnosť                                                                                                                   Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                                                                                  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

Školiaci subjekt, zamestnávateľ
Plnenie daňových povinností

Zákonná povinnosť                                                                                                                   Zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

10 rokov

Daňový úrad

 

 

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

[3] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Skip to content