Vyhľadať
Close this search box.

O ŠIOV-e

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorá zodpovedá za koordináciu odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na Slovensku. Podporuje rozvoj národných politík v oblasti vzdelávania, pomáha zavádzať nové trendy a inovácie v odbornom vzdelávaní a príprave a vzdelávaní dospelých. Aktivity ŠIOV sa zameriavajú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov.

Jeho hlavnými činnosťami sú:

 • riadenie a koordinácia národnej siete škôl odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku,
 • vypracúvanie národných vzdelávacích štandardov (štátnych vzdelávacích programov) a kvalifikácií,
 • analyzovanie trendov a potrieb rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na Slovensku,
 • podpora Ministerstva školstva pri tvorbe politík a stratégií v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých,
 • sledovanie, analyzovanie a zavádzanie nových trendov a inovácií v odbornom vzdelávaní a príprave a vo vzdelávaní dospelých,
 • zabezpečovanie, iniciovanie a rozvoj spolupráce s národnými a medzinárodnými inštitúciami, organizáciami a odborníkmi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých,
 • koordinácia národných súťaží a výstav.

ŠIOV riadi iniciatívy EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na Slovensku a to:

 • Národné kontaktné miesto pre Európsky kvalifikačný rámec,
 • Národné centrum EUROPASS,
 • Národné referenčné miesto EQAVET,
 • Národná podporná služba EPALE,
 • Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých,
 • Národná sústava kvalifikácií,
 • Slovenské centrum cvičných firiem,
 • Národné kontaktné miesto EuroSkills,
 • Centrum UNESCO-UNEVOC.

Je členom Európskej siete základných zručností (EBSN), Európskeho fóra pre odborné vzdelávanie a prípravu (EfVET), EUROPEN, Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku, Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (EAEA). Je súčasťou európskej siete Cedefop ReferNet, ktorá monitoruje kvalitu a výskum OVP v európskom meradle. Zamestnanci ŠIOV sú členmi rôznych poradných orgánov a pracovných skupín pri EÚ a iných inštitúciách, napr.:

 • Pracovná skupina pre strategický rámec európskeho vzdelávacieho priestoru pre vzdelávanie dospelých (Európska komisia),
 • Poradná skupina pre európsky kvalifikačný rámec (Európska komisia),
 • Skupina národných expertov pre odborné vzdelávanie a prípravu (OECD),
 • Akreditačná komisia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre ďalšie vzdelávanie,
 • Národný tím expertov pre odborné vzdelávanie a prípravu v rámci programu Erasmus+.

Realizuje Národný projekt “SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ”. Má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov financovaných EÚ, vrátane rozsiahlych národných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, programu Erasmus+, programu EaSI atď. podporujúcich implementáciu politík odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Podporuje a rozvíja talent mladých ľudí v rámci národných a medzinárodných súťaží a vedie SLOVENSKÉ CENTRUM CVIČNÝCH FIRIEM (SCCF) ako súčasť medzinárodnej siete cvičných firiem PEN WORLDWIDE.

Skip to content