O ŠIOV-e

Vitajte na stránkach Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý rozsahom aktivít a činností reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania. Sleduje pritom moderné európske trendy vychádzajúce z nových príležitostí pre stredné odborné školstvo orientujúce sa na potreby trhu práce a kvalifikovanú pracovnú silu. Aktivity organizácie sa orientujú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov.

Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Vznikol z Inštitútu prípravy mládeže, ktorý pôsobil v rokoch 1991 – 1994.

Začiatkom 90-tych rokov sa jeho hlavné činnosti orientovali na zabezpečovanie úloh súvisiacich s riadením stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania zriaďovaných Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a tiež spolupracoval s rezortmi a s ich vzdelávacími ústavmi pri tvorbe koncepcií prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach.

Štátny inštitút odborného vzdelávania zabezpečuje základné pedagogické dokumenty pre učebné a študijné odbory, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a koordinuje spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi s cieľom vybaviť školy technikou a zabezpečovať aktuálne úlohy hlavne v oblasti rekvalifikácie. Od roku 1993 rozšíril aktivity o metodické zabezpečovanie úloh v oblasti učňovského školstva. Plní úlohy súvisiace s pedagogicko-organizačným zabezpečovaním výchovy a vzdelávania v stredných odborných učilištiach, učilištiach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania. Orientuje sa na vypracúvanie podkladov a stanovísk k návrhom koncepčných materiálov, zákonov, noriem, predpisov a základných pedagogických dokumentov pre oblasť učňovského školstva, na vypracovanie metodických materiálov, poskytovanie poradenskej, konzultačnej, metodickej a informačnej služby v oblasti praktického vyučovania a vykonávanie činností súvisiacich s medzinárodnými aktivitami, koordinovanými a gestorovanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania bolo Európskou vzdelávacou nadáciou (ETF) v Turíne zriadené Slovenské národné observatórium (SNO), ktorého cieľom je zbierať a analyzovať informácie o odbornom vzdelávaní v Slovenskej republike a konfrontovať ich so situáciou v Európskej únii. Od vstupu Slovenska do EÚ v roku 2004 SNO spolupracuje v rámci siete ReferNet s Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) v Solúne.

Súčasťou Štátneho inštitút odborného vzdelávania je tiež Slovenské centrum cvičných firiem, ktoré pôsobí ako špecializované pracovisko plniace úlohy koordinácie činností cvičných firiem.

Od roku 2018 zabezpečuje ŠIOV agendu celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva a plní úlohy spojené s ich implementáciou v Slovenskej republike. 

ŠIOV je národným kontaktným a koordinačným miestom pre iniciatívy EÚ:

·         Európsky kvalifikačný rámec (EKR)

·         Európsky systém kreditov pre OVP (ECVET)

·         Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality (EQAVET)

·         EPALE (Európska platforma pre vzdelávanie dospelých)

·         EUROPASS  

·         Európsky program v oblasti vzdelávania dospelých.

Hlavnou úlohou kontaktných miest je prenos, koordinácia a implementácia politík EÚ na národnej úrovni a rozvoj spolupráce s inštitúciami a členskými štátmi EÚ. V súvislosti s realizáciou vzdelávacích projektov financovaných Európskou komisiou v oblasti celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v Slovenskej republike podporuje rozhodovacie a legislatívne procesy na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj informačnú funkciu vo vzťahu ku kľúčovým klientom systému ďalšieho vzdelávania, teda jednotlivcom, vzdelávacím inštitúciám a sociálnym partnerom.​

Národná sústava kvalifikácií vytvára jednotný, prehľadný a transparentný systém uznávania kvalifikácií, z ktorého môžu ťažiť jednotlivci, zamestnávatelia, ako aj vzdelávacie inštitúcie pri tvorbe svojich vzdelávacích programov. Vďaka prepojeniu Národnej sústavy kvalifikácií na Slovenský kvalifikačný rámec a Európsky kvalifikačný rámec sú kvalifikácie zrozumiteľnejšie aj v iných štátoch Európskej únie. Národná sústava kvalifikácií je určená všetkým, ktorí hľadajú nové uplatnenie na pracovnom trhu, chcú si rozšíriť, prehĺbiť alebo doplniť svoju kvalifikáciu či získať novú kvalifikáciu.

Skip to content

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť