Vyhľadať
Close this search box.

Národné koordinačné miesto pre EKR

Kontakt: Úsek celoživotného vzdelávania
Vedúca odboru: Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Tel: 0911 469 793

Európsky kvalifikačný rámec (EKR) pre celoživotné vzdelávanie je spoločným európskym nástrojom podporujúcim uznávanie vzdelávacích výstupov a mobilitu jednotlivcov naprieč Európou. Ako nástroj zvyšujúci transparentnosť kvalifikácií bol prijatý v roku 2008 Odporúčaním Európskeho parlamentu a Rady 2008/C 111/01/ES, v roku 2017 aktualizovaným Odporúčaním Európskeho parlamentu a Rady (2017/C 189/03).

Štátny inštitút odborného vzdelávania bol určený ako Národný koordinačný bod vo februári 2014. Hlavnými úlohami NKB sú:

koordinácia prípravy dokumentov súvisiacich s tvorbou a implementáciou Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR) v jednotlivých etapách jeho zavedenia,

zabezpečenie transparentnosti všetkých procesov v oblasti tvorby a implementácie SKKR,

spolupráca na rozvoji Národnej sústavy kvalifikácií,
spolupráca na vytváraní podmienok pre uznávanie kvalifikácií (validáciu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa),

spolupráca na posilnení používania a definovania vzdelávacích výstupov pre potreby SKKR a popisu kvalifikácií, tvorby vzdelávacích programov a podobných dokumentov,

tvorba odporúčaní v oblasti uznávania vzdelania a kvalifikácií a v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“) a celoživotného vzdelávania (ďalej len „CŽV“),

spolupráca na tvorbe súvisiacich právnych noriem v oblasti CŽV, Národnej sústavy kvalifikácií a SKKR,

informovanie a posilňovanie porozumenia SKKR odbornej aj laickej verejnosti v Slovenskej republike aj v zahraničí.

spolupráca na posilňovaní pozície, funkcií a poskytovaní OVP a CŽV v Slovenskej republike,

spolupráca na prepájaní SKKR na iné európske iniciatívy a nástroje (najmä ECVET a EQAVET),

 informovanie Európskej komisie o stave implementácie SKKR v jeho jednotlivých etapách,

účasť v Poradnej skupine EK pre Európsky kvalifikačný rámec a úzka spolupráca s EK, Cedefop, členskými štátmi a ďalšími inštitúciami a organizáciami pri implementácii EKR a SKKR,

spolupráca s orgánmi štátnej a verejnej správy, sociálnymi partnermi, zamestnávateľmi, odbormi, študentmi a inými zainteresovanými subjektmi,

nadväzovanie vzťahov a spolupráce so sociálnymi partnermi reprezentovanými predstaviteľmi verejnej správy, zamestnávateľov, odborov, študentov a iných zainteresovaných subjektov,

tvorba stanovísk, metodické vedenie a poskytovanie poradenstva v oblasti SKKR,

zabezpečenie prepojenia na Informačný systém celoživotného vzdelávania.

V októbri 2017 NKB, v spolupráci s odborom celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, zavŕšilo prvú etapu priraďovacieho procesu Slovenského kvalifikačného rámca k Európskemu kvalifikačnému rámcu predložením Priraďovacej správy Európskej komisii, a jej schválením poradnou skupinou pre EKR.

V rokoch 2018 – 2020 realizuje Odbor európskych politík (ŠIOV) s podporou Európskej komisie projekt Národné centrum Europass a Európsky kvalifikačný rámec 2018 – 2020 (National Europass centre + European Qualifications Framework 2018 – 2020) s projektovým číslom: VS/2018/0265; a taktiež projekt Databázy a registre kvalifikácií (Databases and registers for qualifications (EQF-NCPs), s projektovým číslom: VS/2018/0188.

Spolufinancované z prostriedkov Európskej únie

Skip to content