Vyhľadať
Close this search box.

Národný projekt Centrá excelentnosti OVP

Projekt je zameraný na komplexné nastavenie systému CEOVP v Slovenskej republike. Špecifickými cieľmi je metodické nastavenie a sfunkčnenie systému CEOVP. Špecifikácia konceptu štruktúry a metodiky CEOVP, taktiež vytvorenie metodiky profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov, poskytovanie vzdelávania pre učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy, ako aj prepojenie ich vzdelávania so vzdelávaním inštruktorov a hlavných inštruktorov. Preskúmanie a verifikácia legislatívneho prostredia, návrh normatívneho financovania pre systém CEOVP. Ďalej implementácia CEOVP v kľúčových sektoroch a ich sprevádzanie. Zapojenie SAPO, ASR, zriaďovateľov škôl, samosprávnych krajov, Asociácii reprezentujúce školy a školské zariadenia (ASOŠS, ASŠŠZ,..) do systému CEOVP, vybudovanie kooperačnej platformy rozšírenej spolupráce partnerov zapojených do systému CEOVP a komparácia internej a externej evaluáacie v systéme CEOVP.

Hlavným cieľom národného projektu je komplexné nastavenie systému CEOVP v Slovenskej republike. Hlavný cieľ projektu sa dosiahne realizáciou čiastkových cieľov:

 1. metodické nastavenie a sfunkčnenie systému CEOVP
 2. implementácia CEOVP v kľúčových sektoroch a ich sprevádzanie
 3. efektívna koordinácia a riadenie projektu

 

Projekt Centrá excelentnosti OVP sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity rozdelenej na dve podaktivity a ich čiastkové podaktivity :

Hlavná aktivita: 1. Komplexné nastavenie systému CEOVP v Slovenskej republike

Cieľom hlavnej aktivity je vytvorenie systému CEOVP, kritérií a pravidiel hodnotenia a na ich základe implementácia minimálne 8 pilotných CEOVP v plnej funkcionalite a zadefinovanie role CŽV v CEOVP.

Hlavná aktivita bude realizovaná prostredníctvom podaktivít nasledovne:

1.1 Metodické nastavenie a sfunkčnenie systému CEOVP

Cieľom aktivity je vytvoriť metodologický základ a záväzné postupy pre systém CEOVP platný na národnej úrovni. Realizácia aktivity je zameraná na nasledovné oblasti:

 • špecifikácia konceptu štruktúry a metodiky CEOVP
 • realizácia vzdelávacieho programu pre koordinátorov CEOVP
 • aktualizácia a verifikácia legislatívneho prostredia, návrh normatívneho financovania pre systém CEOVP

1.2 Implementácia CEOVP v kľúčových sektoroch a ich sprevádzanie

Implementácia CEOVP v kľúčových sektoroch znamená vytvorenie podmienok pre vznik a udržanie pilotných CEOVP v súlade s kritériami, ktoré budú nastavené v podaktivite 1.1. Činnosť ŠIOVu a koordinačného metodického tímu vo fáze podaktivity 1.2 sa bude zameriavať na:

 • konzultácie a príklady dobrej praxe zahraničných modelov excelentnosti s vybranými krajinami EÚ
 • odsúhlasenie a monitorovanie progresu pri napĺňaní stratégie kvality každého pilotného CEOVP – nastavenie plánu progresu plnenia kritérií pre každé pilotné CEOVP v čase
 • vyhodnotenie vstupnej úrovne plnenia kritérií každého pilotného CEOVP
 • každoročné vyhodnotenie progresu pri plnení kritérií
 • poradenská činnosť a sprevádzane pilotných CEOVP pri realizácii plánu progresu plnenia kritérií
 • vyškolenie koordinátorov pre implementáciu CEOVP, ich pravidelné sprevádzanie a poskytovanie poradenstva
 • zabezpečovanie koordinácie zdieľania best practise medzi pilotnými CEOVP
 • vytvorenie vzdelávacích programov pre CEOVP a zabezpečenie prípravy zainteresovaných osôb pre plnenie kritérií CEOVP v súlade s odporúčaniami EQAVET
 • každoročné vyhodnotenie progresu sebaevaluáciou a následné poskytnutie podkladov pre externú evaluáciu metodickým tímom ŠIOVu
 • riešenie odchýlok / nápravných opatrení od stanoveného plánu v spolupráci s metodickým tímom ŠIOVu
 • splnenie podmienok pre označenie CEOVP do konca projektu v súlade s legislatívou, ktorá bude výstupom projektu.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus v rámci operačného programu Program Slovensko.“ 

Skip to content