Vyhľadať
Close this search box.

Schválené a odporúčané učebnice

Štátny inštitút odborného vzdelávania koordinuje tvorbu odborných učebníc na SOŠ v zmysle platnej Smernice č. 10/2011, ktorou sa upravuje postup MŠVVaŠ SR a priamo riadených organizácií pri výbere a schvaľovaní učebníc. Ide o kontinuálny proces, ktorý v sebe zahŕňa posudzovanie  a hodnotenie učebníc  z hľadiska súladu so ŠVP, aktuálnosti obsahu, odbornej a vecnej správnosti informácií, didaktického spracovania, veku primeranosti, rozvoja osobnosti, spoločenskej korektnosti. ŠIOV participuje na vytváraní podkladov  pre objednávacie konanie učebníc a edičný plán na príslušný kalendárny rok.  Podľa potreby aktualizuje databázu registra recenzentov,  zverejnenú  na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR. Spracováva podklady na iniciovanie verejných obstarávaní na jednotlivé tituly učebníc, ako aj reedícií na základe požiadaviek MŠVVaŠ SR. Metodicky a odborne vedie autorov pri tvorbe učebníc. V rámci schvaľovacieho procesu, vypracováva schvaľovacie protokoly k učebniciam, uskutočňuje lektorskú činnosť ako aj prezentáciu učebníc v rámci odborných seminárov pre jednotlivé skupiny odborov SOŠ. Schválené učebnice majú schvaľovaciu doložku MŠVV a Š SR, je to dokument potvrdzujúci súlad učebnice so štátnym vzdelávacím programom. Zoznam schválených učebníc podľa rokov:  
Skip to content