Vyhľadať
Close this search box.

Vzdelávanie

Štátne vzdelávacie programy (ďalej len „ŠVP“) vymedzujú povinný obsah vzdelávania – základné učivo – v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“), ktorý je garantovaný štátom. Vydáva a zverejňuje ich Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR po prerokovaní so zamestnávateľmi, zriaďovateľmi škôl a ich profesijnými a záujmovými združeniami s celoslovenskou pôsobnosťou a s rezortnými ministerstvami v rozsahu ich odvetvovej pôsobnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. ŠVP sú vytvorené pre jednotlivé skupiny odborov a ich názov zodpovedá názvu danej skupiny odborov. ŠVP sú záväzným kurikulárnym dokumentom pre tvorbu školských vzdelávacích programov, učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, pre hodnotenie a kontrolu výsledkov vzdelávania.

Skip to content