Vyhľadať
Close this search box.

Networks for Quality Adult Learning / ONE

Kontakt : Úsek Celoživotného vzdelávania

Vedúca úseku : Mgr. Ľubica Gállová

Email: lubica.gallova@siov.sk

Tel: 0911 469 793

                      

Web stránka                                    Facebook

Cieľom projektu ONE bolo prispieť k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých a posilniť jeho význam z hľadiska sociálnej inklúzie v Európe budovaním kapacít národných sietí vzdelávania dospelých v Taliansku (RIDAP), Portugalsku (APEFA) a na Slovensku (AIVD). ŠIOV doplnil profil partnerstva o know-how a kapacity inštitúcie, ktorá je aktívna v tvorbe politík na národnej úrovni.

Budovanie kapacít prebehlo v týchto 4 oblastiach:

 • Poradenstvo
 • Oslovenie a aktívne zapojenie dospelých do vzdelávania a validácie
 • Validácia neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa
 • Rozvoj základných a prierezových zručností pre inklúziu a aktívne občianstvo

Projekt prebehol v 3 fázach:

1.V úvodnej fáze sa zrealizovalo mapovanie osvedčených postupov, návštevy vzájomného hodnotenia (Peer Review) a definovanie oblastí zlepšenia pre členov 3 zapojených sietí v 4 tematických oblastiach projektu.

Výsledky partnerstva:

 • Zmapovaných 40+ príkladov dobrej praxe
 • 170 vyškolených hodnotiteľov
 • 32 návštev vzájomného hodnotenia
 • 3 akčné plány

2.Druhá fáza sa zamerala na budovanie kapacít zapojených sietí. Vytvorili sme spoločnú stratégiu budovania kapacít a odpilotovali ju prostredníctvom osobitného akčného plánu pre každú národnú sieť.

Výsledky partnerstva:

 • Zapojilo sa 70 poskytovateľov vzdelávania dospelých
 • 16 akcií mentoringu a školení
 • Zúčastnilo sa viac ako 700 lektorov a manažérov

3.V tretej fáze sme upriamili pozornosť na udržateľnosť výsledkov projektu. Tá spočívala v systematizácii európskej metódy vzájomného hodnotenia (Peer Review( a budovaní kapacít pre zabezpečenie kvality a rozvoj sietí vo vzdelávaní dospelých. Výsledky partnerstva:

 • vytvorenie komunity praxe
 • online prostredie na výmenu a spoluprácu medzi lektormi sietí
 • vypracovanie odporúčaní pre tvorcov politík a usmernení pre tematickú spoluprácu

Čo sme sa v projekte naučili:

Európska metodika Peer Review funguje!

Vzájomné hodnotenie funguje ako nástroj na zabezpečovanie kvality, budovanie kapacít a inovácie v poskytovaní vzdelávania dospelých.

Pracovať nadnárodne sa oplatí!

Spolupráca s inými sieťami a organizáciami na národnej a nadnárodnej úrovni robí z partnerstva ONE vzor v tom, ako robiť implementáciu európskych politík v oblasti vzdelávania dospelých.

Výmena a komunikácia posilňujú siete!

Odborný rast a prepájanie zlepšujú fungovanie sietí a zabezpečujú ich väčšiu viditeľnosť.

Aktivity ONE - zhrnutie
 • Mapovanie príkladov dobrej praxe vzdelávania dospelých
 • Organizovanie vzájomných Peer Review poskytovateľov tohto typu vzdelávania
 • Vypracovanie, realizácia, pilotovanie a hodnotenie Stratégie budovanie kapacít.
 • Podpora organizácií vzdelávajúcich dospelých, ako aj samotných učiacich sa
Partneri

Taliansko

Fínsko

Portugalsko

Portugalsko

Taliansko – Koordinátor

Slovensko

Slovensko

Skip to content