Tvorivé dielne 1

Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca  s talentami
Kód ITMS projektu: 26110130549
OP vzdelávanie PO 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú.
Cieľ: Konvergencia

V národnom projekte spolufinancovanom zo zdrojov EÚ sa využijú  inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie  o budúcom štúdiu či kariére. Projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je  príprava žiaka ZŠ na vykonávanie  kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje  uplatnenie.

Projekt má 3 nasledovné aktivity

Aktivita 1.1 Podpora polytechnickej výchovy žiakov ZŠ  a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v polytechnickej  výchove.

Aktivita 2.1 Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie  a prípravu zavedením nástroja pre identifikáciu potenciálu orientácie  žiakov ZŠ na OVP.

Aktivita 3.1 Práca s talentami na ZŠ a SOŠ prostredníctvom realizácie  a účasti na odborných súťažiach v OVP.

Špecifické ciele projektu

Špecifickými cieľmi projektu sú inovácia obsahu  a metódy, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo  vedomostnej spoločnosti.

Do projektu bude zapojených až 500 základných škôl zo 7 VÚC – z Konvergencie (okrem  Bratislavského kraja). V každom tomto kraji bude 7 základných škôl  (spolu 49) vybavených z národného projektu zariadením odborných učební,  aby sa skvalitnilo vyučovanie predmetov biológie, fyziky, chémie  a techniky. Celkovo sa na projekte zúčastní okolo 5000 žiakov základných  škôl vo veku 10-16 rokov.

Projekt sa  orientuje aj na prípravu  a ďalšie vzdelávanie pedagogických  zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu  tradičnej školy na modernú.  Na pláne je  preškolenie približne 1000 pedagógov biológie, chémie, fyziky a techniky  ako aj 500 výchovných poradcov, aby pomohli základným školám usmerniť žiakov  študovať ďalej, podľa ich talentu a schopností.

Prostredníctvom národného  projektu chceme podporiť aj   rozvoj  práce s talentami na  základných školách, ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov  o odborné vzdelávanie a prípravu. V rámci práce s talentami sú plánované tzv.  odborné súťaže kombinovaných družstiev ZŠ a SŠ, aby sa žiaci zoznámili  s prostredím stredných škôl. Pomôžeme  tak prepojiť teóriu s praxou už na základnej škole.

Realizáciou projektu budú žiaci zapojených ZŠ zorientovaní  v problematike profesijnej orientácie na OVP a budú vedieť reálne  posúdiť svoje budúce pracovné možnosti a podľa toho budú vedieť vykonať  optimálnu profesijnú voľbu vo vzťahu k OVP.

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť