Vyhľadať
Close this search box.

Akreditácia mobilitného konzorcia

Štátny inštitút odborného vzdelávania okrem iného koordinuje Národné referenčné miesto pre Európsky referenčný rámec zabezpečovania kvality v odbornom vzdelávaní a príprave (ďalej len „EQAVET“). Slovenský EQAVET aktívne propaguje a presadzuje zabezpečovanie a zvyšovanie kvality v OVP prostredníctvom cyklu kvality, vzájomného hodnotenia (peer review) a trasovania absolventov.

V roku 2021 sme sa zapojili do výzvy programu Erasmus+ zameranej na Akreditáciu vzdelávacích mobilít jednotlivcov v oblasti OVP. Akreditáciu sme získali na 7 rokov. Našou hlavnou motiváciou účasti na mobilitách je inšpirácia príkladmi dobrej praxe zo zahraničia. Keďže chceme inšpirovať k zmenám široké spektrum poskytovateľov OVP, rozhodli sme sa žiadať o akreditáciu ako koordinátor konzorcia. V časovom horizonte 7 rokov plánujeme rozšíriť členskú sieť na celé Slovensko. Tento cieľ sa nám darí úspešne napĺňať vďaka zakladajúcemu členovi konzorcia Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, či vďaka rozrastajúcemu sa počtu zapojených VÚC.

Hlavným cieľom mobilít je posilniť proces zabezpečovania kvality v OVP prostredníctvom rozvoja:

  • kapacít na národnej a regionálnej úrovni,
  • kapacít manažmentov a zamestnancov SOŠ a Centier excelentnosti OVP

Okrem vyššie spomínaného vzdelávacie mobility, formou pozorovania pri práci, poskytujú nesmierne efektívny zdroj informácií a učenia sa vďaka skúsenostiam z praxe, ktoré účastníci zažijú „na vlastnej koži“. Projekt v neposlednom rade prispieva k rozvoju medzinárodnej spolupráce v oblasti OVP, či zabezpečovania a zvyšovania kvality vzdelávania ako takého.

 

Členovia konzorcia:

Koordinátor – Štátny inštitút odborného vzdelávania

Úsek celoživotného vzdelávania

Kontakt: jana.cuvalova@siov.sk

 

                                    

Skip to content