Odborné vzdelávanie a príprava

Štátne vzdelávacie programy (ďalej len „ŠVP“) vymedzujú povinný obsah vzdelávania – základné učivo – v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“), ktorý je garantovaný štátom. Vydáva a zverejňuje ich Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR po prerokovaní so zamestnávateľmi, zriaďovateľmi škôl a ich profesijnými a záujmovými združeniami s celoslovenskou pôsobnosťou a s rezortnými ministerstvami v rozsahu ich odvetvovej pôsobnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. ŠVP sú vytvorené pre jednotlivé skupiny odborov a ich názov zodpovedá názvu danej skupiny odborov. ŠVP sú záväzným kurikulárnym dokumentom pre tvorbu školských vzdelávacích programov, učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, pre hodnotenie a kontrolu výsledkov vzdelávania.

Rada zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu je organizáciou koordinujúcou postup pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií v systéme odborného vzdelávania a príprave na povolanie. Rada zamestnávateľov pre OVP je vytvorená pod gesciou zamestnávateľov na základe reformy odborného vzdelávania a v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Informácie pre školy a zamestnávateľov o činnosti rady ako aj informácie k poskytovaniu praktického vyučovania u zamestnávateľa sú zverejnené na www.rzovp.sk.

Skupiny odborov ŠVP

Reformné procesy

Reformný proces pri implementácii ŠVP v školskom roku 2010/2011

V tomto školskom roku sa výučba realizovala v prvých ročníkoch podľa 83 ŠVP, ktoré boli schválené 15. júna 2010 s platnosťou od 1. septembra 2010, druhé a tretie ročníky pokračujú vo výučbe podľa ŠVP schválených v roku 2008.

Bola ukončená Implementácia a overovanie ŠVP v trojročných učebných odborov. Nadstavbové a pomaturitné študijné odbory ukončili overovanie nových ŠVP v školskom roku 2009/2010 po absolvovaní 2 rokov štúdia a v školskom roku 2010/2011 po absolvovaní 3 rokov štúdia. Podobná situácia bola aj vo vyššom odbornom štúdiu.

Štvorročné študijné odbory pokračovali vo vzdelávaní podľa nových ŠVP v prvom, druhom a treťom ročníku, výučba vo štvrtom ročníku prebiehala podľa platných základných pedagogických dokumentov. Prví absolventi absolvujú nový program až v školskom roku 2011/2012.

Päťročné študijné odbory uskutočňujú vzdelávanie podľa nových ŠVP v prvom, druhom a treťom ročníku, výučba vo štvrtom a piatom ročníku prebieha podľa platných základných pedagogických dokumentov. Prví absolventi absolvujú nový program až v školskom roku 2012/2013. Z toho vyplýva, že v školskom roku 2010/2011 sa v štvorročných a päťročných študijných odborov vyučuje podľa troch druhov pedagogických dokumentov. Optimalizácia a racionalizácia ŠVP by sa mala riešiť systémovo až v školskom roku 2012/2013, kedy sa ukončí implementácia programov v päťročnom štúdiu.

ŠVP ako otvorený kurikulárny dokument sa prieskumom SOŠ na úrovni ISCED 2C, 3C, 4A a 5B ukázal ako dynamický prvok na zmenu zmýšľania učiteľov a väčšina pedagógov ho pozitívne prijala. V priebehu implementácie sme zistili, že:

počet ŠVP je pomerne rozsiahly, štruktúru ŠVP je treba zracionalizovať, sa musí zjednodušiť sústava odborov štúdia, je potrebné prehodnotiť systém ukončovania štúdia v študijných odboroch s odborným výcvikom.

Štatut odborných komisií

Reformný proces pri implementácii ŠVP v školskom roku 2009/2010

Naďalej sa pokračovalo vo výučbe podľa nových ŠVP v druhých ročníkoch SOŠ. Tretie, štvrté a piate ročníky pokračovali vo výučbe podľa platných základných pedagogických dokumentov. Ukončilo sa overovanie implementácie v dvojročných učebných odboroch. Operatívne sa zavádzali v ŠVP niektoré úpravy, ktoré vyplývali zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov. Vykonali nasledovné zmeny:

Doplnili a upravili sa štátne vzdelávacie programy na ISCED 3A: 22 Hutníctvo; 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba; 37 Doprava, pošty a telekomunikácie; 39 Špeciálne technické odbory; 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby; 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná výroba; Doplnili a upravili sa štátne vzdelávacie programy na ISCED 3C: 21 Baníctvo a banícka geológia; 31 Textil a odevníctvo; 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov; 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia; 37 Doprava, pošty a telekomunikácie; Upravili sa časové dotácie v štátnych vzdelávacích programoch na ISCED 3C v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v nasledovnom znení: „Podľa §2 ods. 9 výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 1400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik. Toto ustanovenie sa vzťahuje na študijné odbory SOŠ s odborným výcvikom, v ktorých sa vydáva okrem vysvedčenia o maturitnej skúške aj výučný list“.

Štatut odborných komisií

Reformný proces pri implementácii ŠVP v školskom roku 2008/2009

Na všetkých stupňoch vzdelania bolo v školskom roku 2008/2009 s účinnosťou od 1. septembra 2008 implementovaných 76 ŠVP, ktoré iniciovali stredné odborné školy (ďalej len „SOŠ) k tvorbe školských vzdelávacích programov (ďalej len „ŠkVP“). ŠIOV vypracoval podporný metodický a didaktický materiál „Metodickú príručku tvorby ŠkVP pre SOŠ“ a vzorové ŠkVP. Bolo to „záchranné lano“ pre SOŠ s podrobným návodom ako postupovať pri tvorbe ŠkVP.

Podľa § 161 Prechodné ustanovenia, ods. 8 Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa uložila povinnosť všetkým školám vytvoriť školské vzdelávacie programy pre všetky formy štúdia na úrovni vzdelávacích programov ISCED 2C, ISCED 3C, ISCED 3A, ISCED 4A, ISCED 5B s platnosťou od 1. septembra 2008 začínajúc 1. ročníkom. Platilo, že:

ŠkVP sa nevytvorili pre experimentálne overované učebné a študijné odbory, ani v prípade ich uvedenia do platnosti od 1. septembra 2008/2009 (§ 161 prechodné ustanovenia, ods. 14 Zákona o výchove a vzdelávaní), prechodné obdobie implementácie cieľového modelu výučby dvoch cudzích jazykov podľa Koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách (Podmienky realizácie) sa skončí najneskôr v školských rokoch 2017-2019.Po uplynutí prechodného obdobia musia všetky školy zabezpečiť žiakom výučbu cudzích jazykov v cieľovom modeli. Ak však škola, ktorá nemá v prechodnom období 8. rokov, najneskôr do školského roku 2017 -2019 podmienky na výučbu druhého cudzieho jazyka z dôvodu nedostatku kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, môže presunúť vymedzenú časovú dotáciu pre druhý cudzí jazyk do disponibilných hodín do časti všeobecné vzdelávanie a môže ju využiť na posilnenie týždenných vyučovacích hodín pre tie predmety, ktoré považuje vo vzťahu k odboru štúdia za kľúčové. Ak sa škola rozhodne v prechodnom období zaviesť druhý cudzí jazyk, je povinná začať s jeho výučbou s účinnosťou od 1. ročníka podľa nového učebného plánu. Vyššie ročníky dokončia výchovno-vzdelávací proces podľa pôvodných učebných plánov. Po uplynutí prechodného obdobia musia všetky školy zabezpečiť žiakom výučbu 2. cudzích jazykov,

V zmysle vyhlášky MŠ SR o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v niektorých ŠVP zmenil názov skupiny študijných a učebných odborov s platnosťou od 1. septembra 2008 nasledovne:

názov skupiny študijných a učebných odborov 28 Ostatná technická chémia sa zmenil na 28 Aplikovaná chémia, názov skupiny študijných a učebných odborov 34 Polygrafia sa zmenil na 34 Polygrafia a médiá, názov skupiny študijných a učebných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sa zmenil na 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, názov skupiny študijných a učebných odborov 82, 85 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba sa zmenil na 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná výroba, vo vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ sa zmenil názov vyučovacieho predmetu „Náuka o spoločnosti“ na „Občianska náuka“, vo vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sa zmenil názov vyučovacieho predmetu „Aplikovaná informatika“ na „Informatika“, vo vzdelávacej oblasti „Účelové kurzy/cvičenia“ sa zmenil názov kurzu „Ochrana človeka a prírody“ na „Ochrana života a zdravia“, pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín sa vo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ zmenil názov vyučovacieho predmetu „Slovenský jazyk a literatúra“ na „Slovenský jazyk a slovenská literatúra“, pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín sa vo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ zmenil názov vyučovacieho predmetu „Jazyk a literatúra národnostných menšín“ na „Jazyk národností a literatúra“.

Doplnili a upravili sa štátne vzdelávacie programy na ISCED 3A: 22 Hutníctvo; 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba; 37 Doprava, pošty a telekomunikácie; 39 Špeciálne technické odbory; 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby; 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná výroba; Doplnili a upravili sa štátne vzdelávacie programy na ISCED 3C: 21 Baníctvo a banícka geológia; 31 Textil a odevníctvo; 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov; 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia; 37 Doprava, pošty a telekomunikácie; Upravili sa časové dotácie v štátnych vzdelávacích programoch na ISCED 3C v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v nasledovnom znení: „Podľa §2 ods. 9 výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 1400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik. Toto ustanovenie sa vzťahuje na študijné odbory SOŠ s odborným výcvikom, v ktorých sa vydáva okrem vysvedčenia o maturitnej skúške aj výučný list“.

Štatut odborných komisií

Odborné komisie

Odborné komisie ŠIOV

Odborné komisie sú poradným orgánom riaditeľa ŠIOV. Sú zriadené na riešenie komplexných otázok obsahu odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike, na tvorbu štátnych vzdelávacích programov, riešenie koncepčných, experimentálnych, odborných, metodických, poradenských a ďalších úloh súvisiacich s odborným vzdelávaním a prípravou v stredných odborných školách. Sú zložené z pedagogických zamestnancov SOŠ, zo zástupcov MŠVVŠ SR a ďalších rezortných ministerstiev, ŠPÚ a relevantných priamo riadených organizácií MŠVVŠ SR, zamestnávateľských a stavovských organizácií, i vysokých škôl.

Štatút odborných komisií

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť