Vyhľadať
Close this search box.

Odborné vzdelávanie a príprava

Štátne vzdelávacie programy (ďalej len „ŠVP“) vymedzujú povinný obsah vzdelávania – základné učivo – v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“), ktorý je garantovaný štátom. Vydáva a zverejňuje ich Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR po prerokovaní so zamestnávateľmi, zriaďovateľmi škôl a ich profesijnými a záujmovými združeniami s celoslovenskou pôsobnosťou a s rezortnými ministerstvami v rozsahu ich odvetvovej pôsobnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. ŠVP sú vytvorené pre jednotlivé skupiny odborov a ich názov zodpovedá názvu danej skupiny odborov. ŠVP sú záväzným kurikulárnym dokumentom pre tvorbu školských vzdelávacích programov, učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, pre hodnotenie a kontrolu výsledkov vzdelávania.

Rada zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu je organizáciou koordinujúcou postup pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií v systéme odborného vzdelávania a príprave na povolanie. Rada zamestnávateľov pre OVP je vytvorená pod gesciou zamestnávateľov na základe reformy odborného vzdelávania a v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Informácie pre školy a zamestnávateľov o činnosti rady ako aj informácie k poskytovaniu praktického vyučovania u zamestnávateľa sú zverejnené na www.rzovp.sk.

Skupiny odborov ŠVP

Reformné procesy

Reformný proces pri implementácii ŠVP v školskom roku 2010/2011

V tomto školskom roku sa výučba realizovala v prvých ročníkoch podľa 83 ŠVP, ktoré boli schválené 15. júna 2010 s platnosťou od 1. septembra 2010, druhé a tretie ročníky pokračujú vo výučbe podľa ŠVP schválených v roku 2008.

Bola ukončená Implementácia a overovanie ŠVP v trojročných učebných odborov. Nadstavbové a pomaturitné študijné odbory ukončili overovanie nových ŠVP v školskom roku 2009/2010 po absolvovaní 2 rokov štúdia a v školskom roku 2010/2011 po absolvovaní 3 rokov štúdia. Podobná situácia bola aj vo vyššom odbornom štúdiu.

Štvorročné študijné odbory pokračovali vo vzdelávaní podľa nových ŠVP v prvom, druhom a treťom ročníku, výučba vo štvrtom ročníku prebiehala podľa platných základných pedagogických dokumentov. Prví absolventi absolvujú nový program až v školskom roku 2011/2012.

Päťročné študijné odbory uskutočňujú vzdelávanie podľa nových ŠVP v prvom, druhom a treťom ročníku, výučba vo štvrtom a piatom ročníku prebieha podľa platných základných pedagogických dokumentov. Prví absolventi absolvujú nový program až v školskom roku 2012/2013. Z toho vyplýva, že v školskom roku 2010/2011 sa v štvorročných a päťročných študijných odborov vyučuje podľa troch druhov pedagogických dokumentov. Optimalizácia a racionalizácia ŠVP by sa mala riešiť systémovo až v školskom roku 2012/2013, kedy sa ukončí implementácia programov v päťročnom štúdiu.

ŠVP ako otvorený kurikulárny dokument sa prieskumom SOŠ na úrovni ISCED 2C, 3C, 4A a 5B ukázal ako dynamický prvok na zmenu zmýšľania učiteľov a väčšina pedagógov ho pozitívne prijala. V priebehu implementácie sme zistili, že:

počet ŠVP je pomerne rozsiahly, štruktúru ŠVP je treba zracionalizovať, sa musí zjednodušiť sústava odborov štúdia, je potrebné prehodnotiť systém ukončovania štúdia v študijných odboroch s odborným výcvikom.

Štatut odborných komisií

Reformný proces pri implementácii ŠVP v školskom roku 2009/2010

Naďalej sa pokračovalo vo výučbe podľa nových ŠVP v druhých ročníkoch SOŠ. Tretie, štvrté a piate ročníky pokračovali vo výučbe podľa platných základných pedagogických dokumentov. Ukončilo sa overovanie implementácie v dvojročných učebných odboroch. Operatívne sa zavádzali v ŠVP niektoré úpravy, ktoré vyplývali zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov. Vykonali nasledovné zmeny:

Doplnili a upravili sa štátne vzdelávacie programy na ISCED 3A: 22 Hutníctvo; 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba; 37 Doprava, pošty a telekomunikácie; 39 Špeciálne technické odbory; 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby; 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná výroba; Doplnili a upravili sa štátne vzdelávacie programy na ISCED 3C: 21 Baníctvo a banícka geológia; 31 Textil a odevníctvo; 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov; 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia; 37 Doprava, pošty a telekomunikácie; Upravili sa časové dotácie v štátnych vzdelávacích programoch na ISCED 3C v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v nasledovnom znení: „Podľa §2 ods. 9 výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 1400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik. Toto ustanovenie sa vzťahuje na študijné odbory SOŠ s odborným výcvikom, v ktorých sa vydáva okrem vysvedčenia o maturitnej skúške aj výučný list“.

Štatut odborných komisií

Reformný proces pri implementácii ŠVP v školskom roku 2008/2009

Na všetkých stupňoch vzdelania bolo v školskom roku 2008/2009 s účinnosťou od 1. septembra 2008 implementovaných 76 ŠVP, ktoré iniciovali stredné odborné školy (ďalej len „SOŠ) k tvorbe školských vzdelávacích programov (ďalej len „ŠkVP“). ŠIOV vypracoval podporný metodický a didaktický materiál „Metodickú príručku tvorby ŠkVP pre SOŠ“ a vzorové ŠkVP. Bolo to „záchranné lano“ pre SOŠ s podrobným návodom ako postupovať pri tvorbe ŠkVP.

Podľa § 161 Prechodné ustanovenia, ods. 8 Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa uložila povinnosť všetkým školám vytvoriť školské vzdelávacie programy pre všetky formy štúdia na úrovni vzdelávacích programov ISCED 2C, ISCED 3C, ISCED 3A, ISCED 4A, ISCED 5B s platnosťou od 1. septembra 2008 začínajúc 1. ročníkom. Platilo, že:

ŠkVP sa nevytvorili pre experimentálne overované učebné a študijné odbory, ani v prípade ich uvedenia do platnosti od 1. septembra 2008/2009 (§ 161 prechodné ustanovenia, ods. 14 Zákona o výchove a vzdelávaní), prechodné obdobie implementácie cieľového modelu výučby dvoch cudzích jazykov podľa Koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách (Podmienky realizácie) sa skončí najneskôr v školských rokoch 2017-2019.Po uplynutí prechodného obdobia musia všetky školy zabezpečiť žiakom výučbu cudzích jazykov v cieľovom modeli. Ak však škola, ktorá nemá v prechodnom období 8. rokov, najneskôr do školského roku 2017 -2019 podmienky na výučbu druhého cudzieho jazyka z dôvodu nedostatku kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, môže presunúť vymedzenú časovú dotáciu pre druhý cudzí jazyk do disponibilných hodín do časti všeobecné vzdelávanie a môže ju využiť na posilnenie týždenných vyučovacích hodín pre tie predmety, ktoré považuje vo vzťahu k odboru štúdia za kľúčové. Ak sa škola rozhodne v prechodnom období zaviesť druhý cudzí jazyk, je povinná začať s jeho výučbou s účinnosťou od 1. ročníka podľa nového učebného plánu. Vyššie ročníky dokončia výchovno-vzdelávací proces podľa pôvodných učebných plánov. Po uplynutí prechodného obdobia musia všetky školy zabezpečiť žiakom výučbu 2. cudzích jazykov,

V zmysle vyhlášky MŠ SR o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v niektorých ŠVP zmenil názov skupiny študijných a učebných odborov s platnosťou od 1. septembra 2008 nasledovne:

názov skupiny študijných a učebných odborov 28 Ostatná technická chémia sa zmenil na 28 Aplikovaná chémia, názov skupiny študijných a učebných odborov 34 Polygrafia sa zmenil na 34 Polygrafia a médiá, názov skupiny študijných a učebných odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sa zmenil na 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, názov skupiny študijných a učebných odborov 82, 85 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba sa zmenil na 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná výroba, vo vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ sa zmenil názov vyučovacieho predmetu „Náuka o spoločnosti“ na „Občianska náuka“, vo vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sa zmenil názov vyučovacieho predmetu „Aplikovaná informatika“ na „Informatika“, vo vzdelávacej oblasti „Účelové kurzy/cvičenia“ sa zmenil názov kurzu „Ochrana človeka a prírody“ na „Ochrana života a zdravia“, pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín sa vo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ zmenil názov vyučovacieho predmetu „Slovenský jazyk a literatúra“ na „Slovenský jazyk a slovenská literatúra“, pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín sa vo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ zmenil názov vyučovacieho predmetu „Jazyk a literatúra národnostných menšín“ na „Jazyk národností a literatúra“.

Doplnili a upravili sa štátne vzdelávacie programy na ISCED 3A: 22 Hutníctvo; 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba; 37 Doprava, pošty a telekomunikácie; 39 Špeciálne technické odbory; 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby; 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná výroba; Doplnili a upravili sa štátne vzdelávacie programy na ISCED 3C: 21 Baníctvo a banícka geológia; 31 Textil a odevníctvo; 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov; 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia; 37 Doprava, pošty a telekomunikácie; Upravili sa časové dotácie v štátnych vzdelávacích programoch na ISCED 3C v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v nasledovnom znení: „Podľa §2 ods. 9 výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 1400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik. Toto ustanovenie sa vzťahuje na študijné odbory SOŠ s odborným výcvikom, v ktorých sa vydáva okrem vysvedčenia o maturitnej skúške aj výučný list“.

Štatut odborných komisií

Odborné komisie

Odborné komisie ŠIOV

Odborné komisie sú poradným orgánom riaditeľa ŠIOV. Sú zriadené na riešenie komplexných otázok obsahu odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike, na tvorbu štátnych vzdelávacích programov, riešenie koncepčných, experimentálnych, odborných, metodických, poradenských a ďalších úloh súvisiacich s odborným vzdelávaním a prípravou v stredných odborných školách. Sú zložené z pedagogických zamestnancov SOŠ, zo zástupcov MŠVVŠ SR a ďalších rezortných ministerstiev, ŠPÚ a relevantných priamo riadených organizácií MŠVVŠ SR, zamestnávateľských a stavovských organizácií, i vysokých škôl.

Štatút odborných komisií

Skip to content