Vyhľadať
Close this search box.

Národný projekt Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Operačný program: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje
Realizátor: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Názov projektu: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/NP/1.2.1-01
Kód ITMS: 312011C789
Miesto realizácie: celé územie SR
Dĺžka realizácie: 01/2016 – 09/2021
Celkové oprávnené výdavky projektu: 31 711 257,73 € 

„Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania“ za školský rok 2023/2024

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Hlavným cieľom národného projektu bola plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedených úloh. Primárnym kritériom výberu stredných odborných škôl je výber škôl, ktoré vstupujú do systému duálneho vzdelávania. Výber novovytvorených alebo inovovaných učebných odborov podlieha zapojeniu sa daného študijného alebo učebného odboru do systému duálneho vzdelávania.

Spôsob realizácie:

Projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP bol realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít:

Aktivita 1: Zapojenie stavovských a profesijných organizácií do procesu pokračujúcej transformácie OVP a vybudovanie kooperačnej platformy spolupráce partnerov zapojených do systému duálneho vzdelávania, vzdelávanie a príprava inštruktorov.

Cieľom aktivity bol rozvoj a prehĺbenie spolupráce stavovských a profesijných organizácií v zmysle relevantných ustanovení zákona č. 61/2015 Z.z. Preto bolo potrebné prehĺbiť spoluprácu so stavovskými a profesijnými organizáciami ako aj s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania; zapojenie stavovských a profesijných organizácií do procesu transformácie odborného vzdelávania a prípravy, zaviesť jednotnú koordináciu systému duálneho vzdelávania zo strany zamestnávateľov a jednotný prístup zamestnávateľov k vzdelávacej sústave a sieti škôl vstupujúcich do systému duálneho vzdelávania.

Aktivita 2: Aktualizácia a verifikácia potrieb trhu práce, transformácia povolaní a zamestnaní na učebné a študijné odbory, priebežné analýzy uplatnenia absolventov všetkých stredných škôl v SR

Cieľom aktivity bolo dosiahnuť čo najtesnejšie prepojenie OVP s potrebami trhu práce a požiadavkami zamestnávateľov cestou aktualizácie mapy vecnej a územnej pôsobnosti zamestnávateľov, vypracovania návrhu riešenia a spôsobov prenosu požiadaviek trhu práce do systému duálneho vzdelávania ako podklad pre reštrukturalizáciu sústavy učebných a študijných odborov. Cieľom aktivity bolo prostredníctvom vytvorenia mapy vecnej pôsobnosti zamestnávateľov a prevodníka medzi povolaním, zamestnaním a učebným, študijným odborom poskytnúť nástroj, ako aj informácie pre nastavenie plánov výkonov SOŠ na základe potrieb trhu práce, ako aj analýzy uplatnenia absolventov všetkých stredných škôl.

Aktivita 3: Participácia na procese nastavenia plánov výkonov stredných škôl na základe ich špecializácie a ich zapojenia do systému duálneho vzdelávania, vykonaných na základe potrieb trhu práce na regionálnej úrovni

Cieľom aktivity bolo pripraviť podmienky a realizovať v rámci kompetencií pracovných skupín NP proces nastavovania plánov výkonov SOŠ. Vypracovať analýzy možnej špecializácie škôl s dopadom na vypracovanie návrhu na inováciu siete škôl a využiť výstupy činností aktivity na vypracovanie návrhu na zmeny systému financovania OVP a sprístupniť relevantné informácie na webovom sídle.

Aktivita sa zameriavala vo svojej časti A.3.2. na aktualizáciu manuálu pre postup pri príprave VZN o určovaní počtu tried v jednotlivých učebných a študijných odboroch prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku a v časti A.3.3. na realizáciu procesu nastavenia plánov výkonov škôl je koordinácia účastníkov procesu stanovovania a verifikácie plánov výkonov škôl, ako aj zjednotenie postupu pri ich stanovovaní prostredníctvom aktualizácie manuálu akceptovaného všetkým samosprávnymi krajmi s prihliadnutím a preferovaním SDV.

Stanovovanie plánov výkonov je komplexný proces, ktorý využíva dáta poskytované aj CVTI a RIS, ale ich aplikácia závisí od prepojenia všetkých získaných údajov a ich verifikácie voči potrebám trhu práce. Pre stanovenie plánov výkonov bolo nevyhnutné, aby bol vypracovaný návrh siete stredných odborný škôl, ktorý bude vychádzať z metodiky vypracovanej v rámci projektu RSOV.

Aktivita 4: Implementácia systému duálneho vzdelávania na celoslovenskej, ako aj regionálnej úrovni za účasti zamestnávateľov

Primárnym cieľom aktivity bolo zaviesť systém duálneho vzdelávania v rámci 8 regiónov SR na všetky relevantné učebné a študijné odbory na podporu vykonateľnosti zákona 61/2015 Z.z., aktualizácia študijných a učebných odborov a vypracovanie, resp. aktualizácia štátnych vzdelávacích programov pre vybrané skupiny učebných a študijných odborov s akceptáciou podmienok a požiadaviek SDV.

Aktivita 5: Sprevádzanie žiaka v systéme duálneho vzdelávania a príprava PZ a riadenia SOŠ a základných škôl (ZŠ) so zameraním na zavedenie SDV

Cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie resp. implementácia viacerých prvkov, ktoré sú kľúčové pre efektívne fungovanie SDV školách. Ide o prvky, ktoré priblížili PZ ako aj riadeniu školy k sprevádzaniu žiaka k SDV a vytvoreniu podmienok networkingu medzi SOŠ, ZŠ a zamestnávateľom. Cieľom aktivity bolo vypracovať zásady sprevádzania zamestnávateľa a žiaka pri vstupe do systému duálneho vzdelávania na SOŠ a ZŠ a v centrách OVP. Pre kvalitnú a odbornú implementáciu systému duálneho vzdelávania bolo potrebné splniť ďalší cieľ aktivity a tým je realizácia vzdelávania pedagogických zamestnancov SOŠ a ZŠ.

Aktivita 6: Elektronizácia procesov podporujúcich implementáciu prvkov SDV

Cieľom aktivity bolo vytvoriť dátové prostredie, elektronické nástroje a kooperačno-komunikačnú infraštruktúru na spracovanie agendy implementácie prvkov systému duálneho vzdelávania a elektronizovať vybrané administratívne procesy podporujúce ich transparentnosť, efektivitu spracovania agendy systému duálneho vzdelávania s prihliadnutím na implementáciu nového modelu SŠ.

Aktivita 7: Koordinácia projektu

Cieľom aktivity bolo plánované a koordinované riadenie projektu. Koordinácia tímlídrov a pracovných skupín pri napĺňaní cieľov a aktivít projektu vrátane projektovej kancelárie

Skip to content