Vyhľadať
Close this search box.

Green Wheels

Štátny inštitút odborného vzdelávania  vstúpil do realizácie nového projektu s názvom „Green Wheels: Operation, repair and service of hybrid and electric cars – Zelené vozidlá – Opravy, údržba a servisovanie hybridných a elektrických vozidiel“ realizovaný v rámci programu Erasmus +.

Projekt sa zameriava na tvorbu tzv. Blended learning vzdelávacích materiálov (spojenie klasického vzdelávania s e-learningovými metódami) v oblasti údržby a opráv hybridných a elektrických vozidiel pre žiakov učebných a študijných odborov stredných odborných škôl v oblasti automobilového priemyslu. V projekte je kladený dôraz na využívanie inovatívnych učebných metód, ako napr. tzv. Metódy kritického myslenia, bádateľského učenie, metódy prevrátenej  triedy, metódy CLIL a iných.

V projekte sa snažíme o tvorbu kvalitných a inovatívnych materiálov pre učiteľov a žiakov. Súčasťou projektu budú aj školenia učiteľov v nových metodických prístupoch.

V projekte tiež vytvoríme nové kurikulum pre oblasť údržby a opráv hybridných a elektrických vozidiel v súlade s požiadavkami európskych metód ECVET a EQUAVET tak, aby dochádzalo k unifikácii a štandardizácii výsledkov vzdelávania naprieč krajinami.

Výstupmi projektu budú e-learningové interaktívne výukové moduly podporené LMS, pracovné listy a videá pre praktickú výuku, metodické materiály pre učiteľov, online výkladový slovník odborných pojmov v 4 jazykových mutáciách, ECVET systém pre daný odbor a školenia učiteľov.

Cieľom projektu je okrem skvalitnenia a inovácie výučbových materiálov pre žiakov automobilového odvetvia tiež zatraktívnenie odboru  pre uchádzačov a zároveň lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce so získaním potrebných nových zručností vo svojom odbore.

Školy zapojené v projekte budú testovať a vykonávať pilotáž novo vyvíjaných výučbových materiálov. Ďalší partneri v odbore – profesionálne organizácie v oblasti automobilového priemyslu obohatia novo vyvíjané materiály o súčasné poznatky v odbore a budú tiež poskytovať profesionálnu spätnú väzbu. V projekte sú ďalej zapojené vedúce vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa budú zaoberať tvorbou ECVET v tomto odbore a budú dohliadať na to, aby novo vznikajúce materiály spĺňali potrebné kritériá danej legislatívy v uvedených krajinách. V tejto oblasti je aj ťažiskové pôsobenie ŠIOV v projekte.

Projektové konzorcium pozostáva zo 14 partnerov zo 4 krajín – Slovenská republika, Česká republika, Veľká Británia a Maďarsko. V každej z projektových krajín je v projekte zapojená jedna škola v odbore automobilového priemyslu, jedna profesionálna organizácia v tomto odbore a vedúce inštitúcie na poli vzdelávania. Projekt celkovo koordinuje organizácia Centre for Modern Education Praha, ktorá má bohaté skúsenosti s administráciou medzinárodných projektov vo vzdelávacej oblasti.

greenwheelsSlovenskými partnermi v projekte sú Štátny inštitút odborného vzdelávania, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky,  Súkromná SOŠ automobilová – Duálna akadémia Bratislava a, Centre for Modern Education Bratislava.

Bližšie informácie o projekte sú k dispozícii na webe www.gwproject.eu

Ing. Ladislav Šatka, ŠIOV Bratislava  
Skip to content