Vyhľadať
Close this search box.

Národné referenčné miesto pre EQAVET

Úsek Celoživotného vzdelávania

Kontaktné osoby

Mgr. Tatiana Pončáková

tatiana.poncakova@siov.sk

Mgr. Jana Čuvalová   

jana.cuvalova@siov.sk

Mgr. Romana Sládeková 

romana.sladekova@siov.sk

Mgr. Klára Kalmanová 

klara.kalmanova@siov.sk


Tel: +421 910 925 081                                 Web stránka: www.okvalite.sk

EQAVET je Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality. Predstavuje technický nástroj podpory a monitorovania zvyšovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP), pričom východiskom pre implementáciu EQAVET je Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť .

Úlohou Národného referenčného miesta je okrem spolupráce s ostatnými krajinami EÚ zameranej na vytváranie efektívnych nástrojov zvyšovania a rozvoja kvality v oblasti OVP aj:

  • spolupráca pri implementácii ďalších nástrojov a iniciatív Európskej únie zameraných na zabezpečovanie kvality OVP, vrátane celoživotného vzdelávania (CŽV), akými sú využívanie cyklu kvality, trasovanie absolventov, Európska metóda zabezpečovania kvality peer review a ďalšie.
  • spolupráca na rozvoji OVP a CŽV v Slovenskej republike v oblasti zavedenia, monitorovania a zvyšovania kultúry kvality na systémovej úrovni a úrovni poskytovateľov OVP,
  • poskytovanie poradenstva jednotlivcom a inštitúciám v oblasti zavádzania nástrojov zabezpečovania kvality a externého hodnotenia procesov zabezpečovania kvality,
  • vypracovávanie odporúčaní v oblasti zavádzania kultúry kvality v oblasti OVP a CŽV v podmienkach Slovenskej republiky,
  • informovanie a posilňovanie porozumenia EQAVET odbornej aj laickej verejnosti v Slovenskej republike aj v zahraničí,
  • informovanie Európskej komisie o stave implementácie EQAVET v Slovenskej republike,
  • vypracovávanie prieskumov, správ, analýz a strategických dokumentov podporujúcich MŠVVaŠ SR pri zavádzaní politických nástrojov v oblasti zabezpečovania kvality,

V súčasnosti Štátny inštitút odborného vzdelávania ako inštitúcia menovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR má výlučné právo žiadať o grant Európskej komisie na vykonávanie úloh národného referenčného miesta (NRM) pre EQAVET.

V období apríl 2021 – august 2023 NRM pre EQAVET realizovalo s podporou Európskej komisie projekt European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points (Zabezpečovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave – Národné referenčné miesta). Číslo projektu: 101048525 — EQAVET.

V období apríl 2019 – marec 2021 NRM pre EQAVET realizovalo s podporou Európskej komisie projekt European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points (Zabezpečovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave – Národné referenčné miesta). Číslo projektu: 609305-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA3-EQAVET-NRP.

V období apríl 2017 – marec 2019 NRM pre EQAVET realizoval s podporou Európskej komisie projekt European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points (Zabezpečovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave – Národné referenčné miesta) s číslom: 586507-EPP-1-2017-1-SK-EPPKA3-EQAVET-NRP

Na posilnenie aktivít v oblasti zabezpečovania kvality v OVP a vzdelávaní dospelých ŠIOV realizoval v období december 2020 – máj 2023 medzinárodný projekt programu Erasmus+ QUANTUM: QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET. 

Viac o projekte na: www.quality-networks.eu

Web stránka: www.okvalite.sk

Spolufinancované z programu EÚ Erasmus+
Skip to content