Vyhľadať
Close this search box.

Úrady SCCF

Odbor živnostenského podnikania pri SCCF

ÚLOHY

Na základe ohlásenia vystaví Živnostenský úrad pri SCCF živnostenský list. Akúkoľvek zmenu musí fyzická aj právnická osoba ohlásiť živnostenskému úradu.

Registrový súd pri SCCF

ÚLOHY

Na základe návrhu  spoločnosti (s.r.o. alebo a.s.) na zápis do obchodného registra a spoločenskej zmluvy registrový súd vydá uznesenie obchodného registra a ďalej môže vydávať výpisy z obchodného registra. Registrový súd registruje nové firmy. Ďalej na základe dodatku k spoločenskej zmluve (s.r.o.) alebo k zakladateľskej listine (a.s.) uskutoční obchodný súd zmenu základe žiadosti právnickej osoby. Ak chce škola zlikvidovať niektorú cvičnú firmu, musí dať návrh na likvidáciu CF. Najprv sa musí firma zlikvidovať účtovne a až po vysporiadaní svojich záväzkov môže prísť k likvidácii CF.

Centrobanka pri SCCF

ÚČET – 1010101012 / 2222

SYMBOLY

VS: IČO cvičnej firmy
KS: 0008, 0308, 0968, 0379 …

ÚLOHY

Sociálna poisťovňa pri SCCF

ÚČET – 1000003012 / 0320

SYMBOLY

VS: IČO cvičnej firmy
KS: 7618

ÚLOHY

 • Monitoruje novelizáciu zákonov z oblasti nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a sociálnej starostlivosti a informuje o zmenách cvičné firmy.
 • Simuluje činnosť reálnej sociálnej poisťovne pre všetky cvičné firmy v SR.
 • Prijíma prihlášky a odhlášky občana na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové poistenie, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia.
 • Prijíma mesačné výkazy poistenia a dávok.
 • Prijíma na účty Slovenskej poisťovne pri SCCF platby na poistenia.
 • Monitoruje novelizáciu zákonov z oblasti zamestnanosti a informuje o zmenách cvičné firmy v Infospravodaji SCCF.
 • Prijíma prihlášky a odhlášky platiteľa príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu.
 • Prijíma mesačný výkaz o odvode príspevku na poistenie v nezamestnanosti  a do garančného fondu a platby oboch príspevkov na účet Úradu práce pri SCCF.

Zdravotná poisťovňa pri SCCF

ÚČET – 1000004012 / 0320

SYMBOLY

VS: IČO cvičnej firmy
KS: 3558

ÚLOHY

 • Monitoruje novelizáciu zákonov z oblasti zdravotného poistenia a informuje cvičné fitrmy o zmenách.
 • Simuluje činnosť reálnej zdravotnej poisťovne /Všeobecnej zdravotnej poisťovne/ pre všetky cvičné firmy v SR.
 • Prijíma prihlášky a odhlášky poistencov, oznámenia poistenca, oznámenia zamestnávateľa o zmenách a hromadné oznámenie o poistencoch.
 • Prijíma mesačné výkazy zamestnávateľa o výške poistného.
 • Prijíma na účty Zdravotnej poisťovne pri SCCF platby zdravotného poistenia.

Finančný úrad pri SCCF

ÚČTY – 1000001012 / 0320 – 1000002012 / 0320 DPH

SYMBOLY

VS: IČO resp. DIČ ak je platiteľ DPH IČ DPH
KS: 0558 daň rok
1148 DPH a cestná daň
8148 preddavky daní

ÚLOHY

 • Monitoruje novelizáciu daňových zákonov a informuje o zmenách cvičné firmy.
 • Simuluje činnosť finančného úradu pre všetky cvičné firmy v SR.
 • Prijíma žiadosti o registráciu CF za platiteľa daní.
 • Vydáva osvedčenia o registrácii za platiteľa daní a osvedčenie o pridelení DIČ.
 • Prijíma žiadosti o registráciu platiteľa DPH a iných druhov daní na žiadosť CF.
 • Vydáva osvedčenie o pridelení IČ DPH platiteľovi DPH.
 • Prijíma všetky druhy mesačných, štvrťročných a ročných daňových priznaní /DPH, cestná daň, daň z nehnuteľností a iné/.
 • Prijíma priznania k dani z príjmov právnickej osoby a fyzickej osoby za príslušný rok a preddavky dane z príjmov.
 • Na účty Daňového úradu pri SCCF prijíma všetky poukázané platby daní a zúčtováva prípadné nadmerné odpočty a preplatky daní.
 • Vykonáva daňovú kontrolu v cvičných firmách SR s cieľom ich metodického usmerňovania.
 • Prijíma súhrnné výkazy na evidenciu intrakomunitárnych obchodov cvičných firiem v rámci EU.
Skip to content