Vyhľadať
Close this search box.

Finančná gramotnosť

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 447 z 2. júla 2008 sa stal dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu „Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií“. Jeho výstupom bol Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.0 vypracovaný v roku 2008. Ostatný v rade je Národný štandard finančnej gramotnosti verziu 1.2 (www.minedu.sk/narodny-standard-financnej-gramotnosti-verzia-12), ktorý bol spracovaný v rámci optimalizácie Národného štandardu finančnej gramotnosti verziu 1.1 (NŠFG).

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), ako člen Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť (ďalej MES FG), spracoval a odporúčal schváliť  Národný štandard finančnej gramotnosti verziu 1.2, ktorý zohľadňuje potrebu optimalizácie Národného štandardu finančnej gramotnosti verziu 1.1 z dôvodu rozsiahlosti tém a takisto zapracovania úpravy pre zabezpečenie hlavných cieľov podnikateľského vzdelávania. Schválilo ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. marca 2017 pod číslom 2017-1053/10961:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom.

Mapovanie finančnej gramotnosti na Slovensku v rokoch 2016 – 2020

Cieľom mapovania činností súvisiacich s podporou finančnej gramotnosti, ktoré ŠIOV – SCCF realizoval
v rokoch 2019 až 2020 bolo zistiť v akom stave je zabezpečené vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti na Slovensku a zistiť aj možnosti zviditeľnenia a sieťovania.  Mapovali sme obdobie rokov 2016 –2020. Výsledné dokumenty mapovania FG
nájdete na https://siov.sk/ucme-sa-doma/vzdelavaci-obsah/financna-gramotnost/.

 

Podnikateľské vzdelávanie

Do Štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie a prípravu je zapracované podľa  Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prostredníctvom dvojúrovňového modelu vzdelávania zaviedol výchovu a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach podľa štátnych a školských vzdelávacích programov: „Výchova k podnikaniu“ je v schválených štátnych vzdelávacích programoch pre odborné vzdelávanie a prípravu pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania  komplexne začlenená vo vzdelávacom štandarde spoločnom pre všetky odbory. Na podporu podnikateľského vzdelávania a finančnej gramotnosti sa všetkým stredným odborným školám odporúča zapájať do vzdelávania na škole predmet cvičná firma prostredníctvom ŠIOV a jeho pracoviska Slovenké centrum cvičných firiem.

Výučba podporujúca výchovu k podnikaniu dotvára odborný profil absolventa a jej zaradenie sa musí premietnuť do školských vzdelávacích programov pre študijné a učebné odbory stredných odborných škôl ako súčasť vzdelávacieho procesu. Má svoje špecifiká, umožňuje uplatňovanie rôznych inovatívnych vyučovacích metód a je orientovaná na rozvoj vedomostí a zručností vo vzťahu k budúcej uplatniteľnosti absolventa v reálnom živote.

Užitočné linky a dokumenty

 

Mapovanie Finančnej gramotnosti Slovenska v rokoch 2020-2022

Štatút Medzirezortnej expertnej skupiny k finančnej gramotnosti

Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických  zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu  

Zborník z diskusného fóra Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v kocke

 Mapovanie finančnej gramotnosti v rokoch 2016 – 2020 – grafy 

 Popis koláčových grafov mapovania finančnej gramotnosti 

Hodnotiaci seminár rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2021

Zborník z konferencie „Quo Vadis finančná gramotnosť na Slovensku?“ 

Národný štandard finančnej gramotnosti

Metodika finančnej gramotnosti

Video Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF o jeho činnosti

Materiály k finančnej gramotnosti

Materiály k podnikateľskému vzdelávaniu

Aktuálne informácie v oblasti podnikania ale aj daňových priznaní, čerpania OČR a pod.

Peniaze – učebné texty

Brožúra Viac ako 20 rokov praxe cvičnej firmy

  • Plné znenie učebnice Cvičná firma praktikum (pre ŠO 6317 6 obchodná akadémia) nájdete na stránke edicnyportal.iedu.sk
Skip to content