Vyhľadať
Close this search box.

Učebnicová politika

Štátny inštitút odborného vzdelávania koordinuje tvorbu odborných učebníc na SOŠ v zmysle platnej Smernice č.33/2020 o didaktických prostriedkoch, ktorou sa upravuje postup MŠVVaŠ SR a priamo riadených organizácií pri výbere a posudzovaní didaktických prostriedkov. Ide o kontinuálny proces, ktorý v sebe zahŕňa posudzovanie a hodnotenie učebníc z hľadiska súladu so ŠVP, aktuálnosti obsahu, odbornej a vecnej správnosti informácií, didaktického spracovania, veku primeranosti, rozvoja osobnosti, spoločenskej korektnosti.

ŠIOV participuje na vytváraní podkladov pre objednávacie konanie učebníc a edičný plán na príslušný kalendárny rok. Podľa potreby aktualizuje databázu registra recenzentov, zverejnenú na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR.

Skip to content