Vyhľadať
Close this search box.

Konzervatórium

Hudobné a dramatické konzervatórium

Konzervatórium je v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov jedným z troch samostatných druhov strednej školy v Slovenskej republike, ktoré okrem neho tvoria  gymnáziá a stredné odborné školy. Vzdelávací program pre hudobné a dramatické ako aj tanečné konzervatórium je podrobne vypracovaný v Štátnom vzdelávacom programe, účinnom od 1.9.2008, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky. viac info >>

Tanečné konzervatórium

Tanečné konzervatórium je zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov typom samostatného druhu strednej školy, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie v osemročnom súvislom vzdelávacom programe v študijnom odbore 8227 Q tanec. viac info >>

Umenie a umelecko-remeselná tvorba I. – Konzervatóriá

Odborné komisie sú poradným orgánom riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Sú zriadené na riešenie komplexných otázok obsahu odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike, na tvorbu štátnych vzdelávacích programov, riešenie koncepčných, experimentálnych, odborných, metodických, poradenských a ďalších úloh súvisiacich s odborným vzdelávaním a prípravou v konzervatóriách. viac info >>

Skupina 82 Konzervatóriá

1. september 2023 · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny vzdelávací program pre hudobné a dramatické konzervatórium

Štátny vzdelávací program pre tanečné konzervatórium

 

Skupina 82 Konzervatóriá – normatív

Normatív 8227 Q 03 moderný tanec

Normatív 8227 Q 02 ľudový tanec

Normatív 8227 Q 01 klasický tanec

Normatív 8227 Q tanec

Skip to content