Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. Na druhej strane však treba vnímať tých, ktorí vytvárajú a ponúkajú pracovné príležitosti. Teda zamestnávateľov, investorov, firmy. Ich najcennejším prvkom sú kvalitní ľudia.

Dnes je kvalita zamestnancov akýmsi hendikepom na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu a výzva, ktorou je potrebné odstrániť súčasný hendikep. Za ten je potrebné považovať nezamestnanosť mladých ľudí z dôvodu nesúladu medzi ich dosiahnutým vzdelaním a tým, čo potrebujú zamestnávatelia.

Silné stránky

Silné stránky duálneho vzdelávania Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce. Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa. Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa. Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa. Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť odborného vzdelávania. Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania. Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v ich úprave. Overenie vedomostí a zručností absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia. Žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie. Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do školy so súhlasom zamestnávateľa. Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania. Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom. Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka. Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory. Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu. Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom.

Výnimočnosť

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou. Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len osvedčenie). Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie. Osvedčenie oprávňuje zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom, s ktorými zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zmluvnej spolupráce s vybranou strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zázemie pre žiakov Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania. Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak s učebnou zmluvou pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie služieb zákazníkovi a pod., pričom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou. Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre systém duálneho vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora. Praktické vyučovanie žiakov formou odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list. Odborná prax sa vykonáva v odboroch, v ktorých žiak získa iba maturitné vysvedčenie.

Príležitosť

Príležitosti duálneho vzdelávania

Zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ.

Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie.

Zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov škôl.

Reálne pracovné, sociálne situácie a osvojenie si „firemnej kultúry“.

Výber vhodných absolventov a ich zamestnávanie pre vlastné potreby podniku.

Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov.

Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity technických povolaní – status „poctivého remesla“.

Dobudovanie a posilnenie stavovských a profesijných organizácií a centier odborného vzdelávania a prípravy.

Zjednotenie obsahu a náročnosti kvalifikačných skúšok, kvalifikačných úrovní.

Záujem štátu a ochota zahraničných komôr podporiť rozvoj duálneho vzdelávania svojou vlastnou skúsenosťou.

Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a Slovenska.

Prostredníctvom dobrých príkladov postupné zapojenie väčšieho počtu zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy systémom duálneho vzdelávania.

Možnosť financovania prechodu na duálny systém zo štrukturálnych fondov EÚ

Zvýšenie objemu financií do školstva (v pomere k HDP) prostredníctvom vstupu zamestnávateľov do financovania odborného vzdelávania a prípravy.

Vstup zamestnávateľov do zvyšovania odbornej úrovne učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.

Tento systém duálneho vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

Viac informácií nájdete na stranke www.dualnysystem.sk.

sk_SK