Vyhľadať
Close this search box.

Mikroosvedčenia nie sú mikrotéma

Mikroosvedčenia (micro-credentials) sú aktuálne najhorúcejšou témou odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Preklad stručnej správy Cedefopu do slovenčiny prináša výbornú vstupnú orientáciu k tejto téme, k následne publikovanému odporúčaniu Rady a odborným štúdiám.

Do konca roka 2023 majú všetky členské štáty EÚ reagovať na podnety odporúčania Rady zo 16. júna 2022. Slovensko na problematiku mikroosvedčení zareagovalo s predstihom. V Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030, prijatej vládou už v novembri 2021, sa v časti 1.6. Zvyšovanie flexibility kvalifikačného systému menšími kvalifikáciami a mikrokvalifikáciami (mikrocertifikátmi) ešte pod „starým“ názvom „mikrocertifikát“ rozoberá potreba „zohľadňovať aj malé zmeny v pracovnej spôsobilosti, dokonca aj nadobudnutie alebo rozvinutie len jedinej konkrétnej zručnosti, ak ide o pre trh relevantnú potrebu“. Zahraničné skúsenosti ukazujú, že dokladovanie kvalifikácií ako výsledkov aj veľmi krátkych kurzov (napr. trvajúcich len 10 hodín) je užitočné  pre zamestnancov aj pre zamestnávateľov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na túto stratégiu a jej akčný plán na roky 2022 – 2024 pripravuje nový zákon o CŽV. V zákone sa rieši aj problematika sflexibilnenia vzdelávania a kvalifikačného systému vrátane definície zavádzajúcej pojem mikroosvedčenie a mikrokvalifikácia. Anglickému termínu micro-credential zodpovedá podľa návrhu zákona termín mikroosvedčenie. V prípade, že ide o doklad dosiahnutia vzdelávacích výstupov, ktoré je vhodné regulovať, zaradiť do kvalifikačného rámca a registra kvalifikácií, je potom vhodné hovoriť o mikrokvalifikácii. Tým sa ponecháva priestor pre neregulované vzdelávacie aktivity a na akceptáciu rozmanitých zahraničných iniciatív, ktoré môžu rešpekt učiacich sa alebo zamestnávateľov nadobudnúť časom.

Kľúčovým problémom podpory rozšírenia mikroosvedčení je hodnovernosť. S tým je spojený vážny problém týkajúci sa celého OVP – zabezpečenie kvality a primeranej regulácie postupov zabezpečenia kvality. Ukazuje sa, že je čas na revíziu a sfunkčnenie Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR). Pre mikroosvedčenia bez ambície o zápis do národného registra kvalifikácií (a ktoré teda nie sú „mikrokvalifikáciou“) bude postačovať štátom neregulovaný vnútorný systém kontroly nastavený udeľujúcou organizáciou. Pre kvalifikácie vrátane mikrokvalifikácií bude potrebné nastaviť jednoznačné požiadavky pre zápis do národného registra kvalifikácií. Jasné postupy zabezpečenia kvality však budú musieť byť ešte len vypracované. Diskusiu k aktuálnym problémom implementácie mikroosvedčení, digitálnych odznakov a čiastočne súvisiacej problematike individuálnych vzdelávacích účtov by mala podporiť štúdia ŠIOV-u „Nové prvky kvalifikačných systémov na rozvoj zručností“, ktorá bude zverejnená koncom februára 2023.

 

Stručná správa Cedefopu je tu.
Preklad stručnej správy do slovenčiny je tu.

 

Skip to content