Vyhľadať
Close this search box.

Nové vedomosti, zručnosti a kompetencie nezískavame len v škole. Štát vám ich potvrdí oficiálnym dokladom.

Vzdelávanie sa nekončí opustením školských lavíc. Jedným z dôležitých predpokladov kvalitného uplatnenia na trhu práce je získavanie nových vedomostí, zručností a kompetencií počas celého profesijného života v dospelosti.

Potreby zamestnávateľov a ponuka zamestnancov na trhu práce, vplyv pandémie COVID-19, ale aj otvárajúce sa možnosti celoživotného vzdelávania vytvorili požiadavku na flexibilnejšie získavanie kvalifikácií, a to na základe neformálneho vzdelávania sa či informálneho učenia sa.  Prístup Slovákov k celoživotnému vzdelávaniu už čoskoro zmení Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR (NP SOK). Realizuje ho Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).

Profesijné uplatnenie a rozvoj človeka často nebrzdí len nedostatok vedomostí, zručností a kompetencií, ale chýbajúci doklad o ich nadobudnutí. Projekt je určený práve tým ľuďom, ktorí majú záujem nechať si overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté neformálnym vzdelávaním resp. informálnym učením sa, teda počas praxe. Vďaka ich preukázaniu tak môžu získať plnohodnotné osvedčenie o kvalifikácii bez toho, aby sa vrátili späť do školy.

Projekt pomôže mnohým Slovákom lepšie sa uplatniť na trhu práce. Cieľovú skupinu tvoria ľudia v produktívnom veku, zamestnanci, ktorí chcú získať lepšie uplatnenie, ľudia bez alebo s nízkou kvalifikáciou, ale aj uchádzači o zamestnanie či samostatne zárobkovo činné osoby.

„Každá kríza urýchľuje zmeny a platí to aj pre trh práce. Mnohí ľudia prišli o zamestnanie, sú sektory, kde, naopak, zamestnanci chýbajú. Nemenej dôležitá je skupina ľudí, ktorá potrebuje zlepšiť svoje kompetencie pre rozmach digitalizácie a automatizácie. Trh práce zažíva revolúciu, ktorú bez aktívnych opatrení nezvládneme. Projekt vnímame ako jedno z nich,“ dodal generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Dôležitú úlohu tu špeciálne zohráva Priemysel 4.0, na ktorý potrebujeme urýchlene nasmerovať zručnosti a kompetencie veľkej skupiny ľudí, aby sme ostali konkurencieschopnou krajinou,“ doplnil generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Oto Nevický.

Projekt je financovaný s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje. Zároveň je špecifický svojimi ekonomickými, vzdelávacími, sociálnymi a psychologickými prínosmi

Skip to content