Vyhľadať
Close this search box.

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zverejnilo 18. mája na svojom web sídle výzvu na predloženie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, ktorú nájdete na:

https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-financovanie-rp-podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu-na-rok-2023/

Žiadosť sa predkladá online podľa metodického usmernenia k výzve spolu s troma prílohami (Opis projektu, Finančné zabezpečenie projektu s dokladom o spoluúčasti, Rozpočet).

Na výzvu je vyčlenených 51 500,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných a stredných škôl. Riaditeľ školy vyplní elektronický formulár dostupný na: https://financnagramotnost.iedu.sk .

Konečný termín na predloženie žiadosti je 5. júna  2023 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr do 15. júna 2023.

Skip to content