Vyhlásenie súťaže „Najlepší podnikateľský zámer 2023“ s medzinárodnou účasťou

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor Finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a v partnerstve s Metropolitnou univerzitou Praha vyhlasujú jedenásty ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ a druhý ročník s medzinárodnou účasťou.

V rámci výučby predmetu cvičná firma sa študenti, i keď len simulovane, dostávajú do víru podnikania. Kladú si otázky, ako začať podnikať, ako pripraviť podnikateľský zámer vrátane finančného plánu, ako prezentovať seba, firmu a podobne. Príprava podnikateľského zámeru je jedna z povinných úloh, ktorú musí absolvovať každá firma, každý podnikateľ.

Obsah a termíny:
 Súťažné podklady je potrebné zaslať do 30. septembra 2023

 Zaslané podnikateľské zámery (ďalej PZ) nemajú byť totožné s predmetom podnikania už založenej cvičnej firmy. Témy rozvojovej spolupráce, spravodlivého obchodu, rodovej rovnosti, ľudských práv a zodpovedného podnikania sú v PZ vítané.

 Päť najzaujímavejších podnikateľských zámerov posunieme do užšieho výberu

Kritériá hodnotenia:
dodržanie zadaných podmienok súťaže a štruktúry PZ, originalita nápadu, výber mena a loga potenciálneho podnikateľského subjektu, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ a stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku v rozsahu jednej A4 strany.

Podmienky súťaže:
 Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci jednotlivo alebo maximálne trojčlenné autorské tímy (uviesť mená autora/autorov).

 Podnikateľský zámer treba predložiť v písomnej podobe v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu maximálne 8 strán A4. Pri spracovaní podnikateľského zámeru je vhodné aplikovať štandardnú štruktúru podnikateľského plánu (základné informácie o podnikateľskom subjekte, sídlo, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, finančný plán, personálny plán, SWOT analýza, zhrnutie v anglickom jazyku). Formát *.doc, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.

 Vzor podnikateľského plánu je súčasťou výzvy. Podnikateľský zámer požadujeme poslať elektronicky na adresu sccf@siov.sk a v predmete správy uviesť „Najlepší podnikateľský zámer“

Podporné online semináre:
 V krátkom čase zverejníme termín tematicky zameraných prednášok na spracovanie podnikateľského zámeru. Prizveme aj zopár úspešných podnikateľov.

Odporúčaná literatúra:
 Velichová, Ľ., Horecká, G., Horáčková, A., Zámečníková, Z.: Cvičná firma – praktikum. Bratislava: SPN, 2019.
 Krošláková, M. a kolektív: Podnikanie pre stredné odborné školy. Bratislava: Expol Pedagogika s. r. o., 2018.
 Srpová , J., Svobodová, I., Skopal, P., Orlík, T. : Podnikateľský plán a strategie: Grada 2016
 https://www.podnikajte.sk/eshop/vzorove-podnikatelske-plany

Vyhodnotenie súťaže:
 Súťaž bude hodnotená odbornou komisiou a bodové hodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach SCCF www.siov.sk a www.sccf.sk.
 Záverečné vyhlásenie víťazov bude na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2023.

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť