Vyhľadať
Close this search box.

Vyhlásenie súťaže „Najlepší podnikateľský zámer 2023“ s medzinárodnou účasťou

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor Finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a v partnerstve s Metropolitnou univerzitou Praha vyhlasujú jedenásty ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ a druhý ročník s medzinárodnou účasťou.

V rámci výučby predmetu cvičná firma sa študenti, i keď len simulovane, dostávajú do víru podnikania. Kladú si otázky, ako začať podnikať, ako pripraviť podnikateľský zámer vrátane finančného plánu, ako prezentovať seba, firmu a podobne. Príprava podnikateľského zámeru je jedna z povinných úloh, ktorú musí absolvovať každá firma, každý podnikateľ.

Obsah a termíny:
 Súťažné podklady je potrebné zaslať do 30. septembra 2023

 Zaslané podnikateľské zámery (ďalej PZ) nemajú byť totožné s predmetom podnikania už založenej cvičnej firmy. Témy rozvojovej spolupráce, spravodlivého obchodu, rodovej rovnosti, ľudských práv a zodpovedného podnikania sú v PZ vítané.

 Päť najzaujímavejších podnikateľských zámerov posunieme do užšieho výberu

Kritériá hodnotenia:
dodržanie zadaných podmienok súťaže a štruktúry PZ, originalita nápadu, výber mena a loga potenciálneho podnikateľského subjektu, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ a stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku v rozsahu jednej A4 strany.

Podmienky súťaže:
 Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci jednotlivo alebo maximálne trojčlenné autorské tímy (uviesť mená autora/autorov).

 Podnikateľský zámer treba predložiť v písomnej podobe v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu maximálne 8 strán A4. Pri spracovaní podnikateľského zámeru je vhodné aplikovať štandardnú štruktúru podnikateľského plánu (základné informácie o podnikateľskom subjekte, sídlo, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, finančný plán, personálny plán, SWOT analýza, zhrnutie v anglickom jazyku). Formát *.doc, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.

 Vzor podnikateľského plánu je súčasťou výzvy. Podnikateľský zámer požadujeme poslať elektronicky na adresu sccf@siov.sk a v predmete správy uviesť „Najlepší podnikateľský zámer“

Podporné online semináre:
 V krátkom čase zverejníme termín tematicky zameraných prednášok na spracovanie podnikateľského zámeru. Prizveme aj zopár úspešných podnikateľov.

Odporúčaná literatúra:
 Velichová, Ľ., Horecká, G., Horáčková, A., Zámečníková, Z.: Cvičná firma – praktikum. Bratislava: SPN, 2019.
 Krošláková, M. a kolektív: Podnikanie pre stredné odborné školy. Bratislava: Expol Pedagogika s. r. o., 2018.
 Srpová , J., Svobodová, I., Skopal, P., Orlík, T. : Podnikateľský plán a strategie: Grada 2016
 https://www.podnikajte.sk/eshop/vzorove-podnikatelske-plany

Vyhodnotenie súťaže:
 Súťaž bude hodnotená odbornou komisiou a bodové hodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach SCCF www.siov.sk a www.sccf.sk.
 Záverečné vyhlásenie víťazov bude na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2023.

Skip to content