Finančná gramotnosť

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 447 z 2. júla 2008 sa stal dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu „Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií“. Jeho výstupom bol Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.0 vypracovaný v roku 2008. Ostatný v rade je Národný štandard finančnej gramotnosti verziu 1.2 (www.minedu.sk/narodny-standard-financnej-gramotnosti-verzia-12), ktorý bol spracovaný v rámci optimalizácie Národného štandardu finančnej gramotnosti verziu 1.1 (NŠFG).

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), ako člen Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť (ďalej MES FG), spracoval a odporúčal schváliť  Národný štandard finančnej gramotnosti verziu 1.2, ktorý zohľadňuje potrebu optimalizácie Národného štandardu finančnej gramotnosti verziu 1.1 z dôvodu rozsiahlosti tém a takisto zapracovania úpravy pre zabezpečenie hlavných cieľov podnikateľského vzdelávania. Schválilo ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. marca 2017 pod číslom 2017-1053/10961:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom.

Mapovanie finančnej gramotnosti

Cieľom mapovania činností súvisiacich s podporou finančnej gramotnosti, ktoré ŠIOV – SCCF realizoval
v rokoch 2019 až 2020 bolo zistiť v akom stave je zabezpečené vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti na Slovensku a zistiť aj možnosti zviditeľnenia a sieťovania.  Mapovali sme obdobie rokov 2016 –2019. Výsledné dokumenty mapovania FG 
nájdete na https://siov.sk/ucme-sa-doma/vzdelavaci-obsah/financna-gramotnost/.

 

Podnikateľské vzdelávanie

Do Štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie a prípravu je zapracované podľa  Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prostredníctvom dvojúrovňového modelu vzdelávania zaviedol výchovu a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach podľa štátnych a školských vzdelávacích programov: „Výchova k podnikaniu“ je v schválených štátnych vzdelávacích programoch pre odborné vzdelávanie a prípravu pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania  komplexne začlenená vo vzdelávacom štandarde spoločnom pre všetky odbory. Na podporu podnikateľského vzdelávania a finančnej gramotnosti sa všetkým stredným odborným školám odporúča zapájať do vzdelávania na škole predmet cvičná firma prostredníctvom ŠIOV a jeho pracoviska Slovenké centrum cvičných firiem. 

Výučba podporujúca výchovu k podnikaniu dotvára odborný profil absolventa a jej zaradenie sa musí premietnuť do školských vzdelávacích programov pre študijné a učebné odbory stredných odborných škôl ako súčasť vzdelávacieho procesu. Má svoje špecifiká, umožňuje uplatňovanie rôznych inovatívnych vyučovacích metód a je orientovaná na rozvoj vedomostí a zručností vo vzťahu k budúcej uplatniteľnosti absolventa v reálnom živote.


Užitočné linky a dokumenty

  • Plné znenie učebnice Cvičná firma praktikum (pre ŠO 6317 6 obchodná akadémia) nájdete na stránke edicnyportal.iedu.sk

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť