Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2022

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) privítal na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko v priestoroch Kia Slovakia s.r.o., Vzdelávacom centre v Gbeľanoch 18. a 19. októbra spolu tridsať domácich a zahraničných cvičných firiem.  Súbežne s veľtrhom kolegyne z Podpory smerovania mládeže zrealizovali Súťaž mladých elektronikov.

Témou tohtoročného veľtrhu cvičných firiem bola „Etika v podnikaní“. Jeho súčasťou boli aj súťaže cvičných firiem v kategóriách logo a slogan, Instagram post, reklamný šot, web stránka s e-shopom, stánok cvičnej firmy, 90 sekúnd vo výťahu a e-prezentácia. Elektronické prezentácie na pódiu Auditória sprevádzali žiaci cvičných firiem slovom a kultúrnym programom v materinskom a cudzom jazyku počas oboch dní veľtrhu. Súťaž e-prezentácií riadil a moderoval Daniel Ňarjaš zo Slovenského centra cvičných firiem (SCCF). K efektu prezentácii prispelo aj to, že sa premietali tromi dataprojektormi. Prvý deň cvičné firmy súťažili aj v kategórii 90 sekúnd vo výťahu.

Obe podujatia v Gbeľanoch sprevádzalo aj niekoľko zaujímavých prezentácií a seminárov. Prvý deň začal riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár slávnostným otvorením Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2022. V prestávke e-prezentácií cvičných firiem sa na tému Etika v podnikaní zamerala Simona Mištíková zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Neskôr nám učiteľ z Turecka predstavil hlavné ciele projektu MESU programu Erasmus+ a to založenie cvičných firiem a vytvorenie platformy centra cvičných firiem v Turecku. Porotcovia súťaže mladých elektronikov sa poobede venovali téme „Rozbor konštrukcie elektronického výrobku a odborného testu“.  Prezentácie na pódiu Auditória prvý deň uzavrel príspevok garanta projektu „fiktívnych firiem“ Radka Maxa z Metropolitnej univerzity Praha.

Druhý deň odštartovali tvorcovia a organizátori súťaže mladých elektronikov prednáškou „Robotika a robotické súťaže pre žiakov stredných škôl“. Nasledoval príspevok Vicky Hädler z  PEN Worldwide, svetového združenia cvičných firiem, v ktorom na záver pozvala účastníkov veľtrhu na ďalšie dve podujatia združenia. Projekt MULTINA programu Erasmus spoločne predstavili Vicky Hädler z  PEN Worldwide a Gabriela Horecká z SCCF. Jeho cieľom je vytvorenie podmienok a materiálov pre nadnárodné  a medzinárodné cvičné firmy,. Potom  sme usporiadali okrúhly stôl spoločne s učiteľmi a riaditeľmi škôl, v rámci ktorého sa veľmi živo komunikovalo na tri témy: Aké sú kompetencie a zručnosti pre nadnárodné pracovné prostredie?  Ako je možné trénovať kompetencie a zručnosti z O1 v Cvičnej firme/Practice Enterprise? Aký druh nadnárodných vzdelávacích aktivít by sa mohol uskutočniť v rámci Cvičnej firmy/Practice Enterprise? Zaujímavou prezentáciou projektu na tému „Dnes študenti a študentky, zajtra lídri a líderky zodpovedného a udržateľného podnikania“ podporeného z prostriedkov SlovakAid uzavrela prezentácie  Ivka Uličná z O. Z. HEKIMA.

Záver veľtrhu patril slávnostnému vyhodnoteniu súťaží a takisto vyhodnoteniu 10. ročníka súťaže Najlepší podnikateľský zámer žiakov cvičných firiem s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutočnilo druhý a zároveň záverečný deň veľtrhu za búrlivého ohlasu víťazov a všetkých prítomných. Za SCCF sme rozdali celkom 29 vecných cien aj s „Viktorkami“ a víťaznými pohármi. Okrem toho tri cvičné firmy ocenilo O. Z. Hekima a tri ceny svojím víťazom venovala aj SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu. Celkové vyhodnotenia súťaží cvičných firiem nájdete na web sídle ŠIOV a SCCF.

Veľtrh patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a  flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí trhu cvičných firiem naučili.

Partnermi veľtrhu boli Ekonomická univerzita v Bratislave, Národná banka Slovenska (NBS), Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), Slovak Business Agency (SBA), SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu, O.Z. Hekima, Metropolitní univerzita Praha (MUP), PEN Worldwide a Ministerstvo hospodárstva SR. Zástupcovia partnerov boli v porotách jednotlivých súťaží a veľtrh cvičných firiem podporili aj vecnými cenami, za čo im srdečne ďakujeme.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). Programy oboch podujatí nájdete aj na www.siov.sk a na www.sccf.sk.

Všetkým,  ktorí svojou účasťou a podporou  prispeli k zvýšeniu prestíže celého podujatia a umožnili skvalitniť priestor pre tvorivosť a získavanie odborných a praktických zručností mladých ľudí ďakujeme a tešíme sa na 25. ročník MVCF 2023.

sk_SK