Vyhľadať
Close this search box.
Chceme prispôsobiť teóriu pre prax a odstrániť problémy vo vyučovaní.

Najlepšie výsledky v celoštátnej súťaži v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dosiahli stredoškoláci z Trenčína

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii, Integrovaný odborový zväz (IOZ) v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), za technickej podpory Centra vedecko-technických informácií a ďalších partnerov zrealizoval  celoštátne kolo 46. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl. Prvýkrát online sa súťaž konala 11. mája 2021 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Odborový zväz si uvedomuje význam úlohy bezpečnej práce a svojou aktivitou je súčasťou procesu prípravy žiakov na bezpečný výkon ich budúceho povolania. Bezpečná práca, dobré pracovné podmienky a spokojnosť zamestnancov idú ruka v ruke s vyššou produktivitou a kvalitou práce, zlepšením pracovnej morálky a zvýšením kreativity zamestnancov, čo je základom prosperity zamestnávateľa.

Žiaci dosiahli výborné výsledky z troch okruhov otázok legislatívnej úpravy BOZP a ďalších teoretických a praktických znalostí z danej oblasti. Ich výkony posúdila porota zložená z odborníkov v oblasti BOZP, člena Komisie BOZP IOZ, zástupcu Národného  inšpektorátu práce a odborníka z odboru BOZP zo spol. GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

Celoštátneho kola sa zúčastnilo 14 stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, automobilový priemysel, služby a školy technického charakteru:

 

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín

Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš

Spojená škola stavebná Banská Bystrica

Stredná odborná škola technická Prešov

Stredná odborná škola stavebná Nitra

Stredná odborná škola Prievidza

Stredná odborná škola stavebná Žilina

Stredná odborná škola dopravná Žilina

Stredná odborná škola automobilová Košice           

Stredná odborná škola technická Košice

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica

Stredná odborná škola remesiel a služieb Poprad    

Stredná odborná škola techniky a služieb Topoľčany

Stredná odborná škola dopravná Bratislava 

Na základe výsledkov v celoštátnom kole vyhlásil IOZ troch najúspešnejších jednotlivcov a tri najúspešnejšie školy a spolu so sociálnym partnerom odborového zväzu Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) tri najlepšie školy so stavebným zameraním. Ocenení obdržali diplomy, víťazné poháre a vecné ceny od partnerov súťaže. Po prvýkrát získala víťazná škola aj osobitné ocenenie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. 

 

Ocenenia za súťaž jednotlivcov:

 

  1. miesto: Michaela Naďová (SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín)
  2. miesto: Juraj Puchoň (SOŠ stavebnej Žilina)
  3. miesto: Petra Zrubcová (SOŠ stavebnej Nitra)

 

Ocenenia stredných odborných  škôl, ktorých reprezentanti v súčte získali najviac bodov:

 

  1. miesto: Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín
  2. miesto: Stredná odborná škola stavebná Nitra
  3. miesto: Stredná odborná škola technická Prešov

 

Vďaka partnerovi súťaže – Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, bola už po siedmy raz vyhodnotená a ocenená najlepšia škola so stavebným zameraním. Pozitívom je, že každoročne stúpa počet škôl súťaže so stavebným zameraním, ako aj kvalita obsahovej stránky prípravy.  O tom svedčí aj poradie víťazných škôl a to, že na prvých troch miestach sa v tomto ročníku umiestnili školy aj jednotlivci so stavebným zameraním. Možno to vnímať aj ako rastúci záujem mladých ľudí o odvetvie stavebníctva, stavebné profesie.

Umiestnenie prvých troch najlepších škôl so stavebným zameraním je totožné s výsledkami najlepších škôl ako absolútnych víťazov.

Súťaž online podporili príhovorom k prítomným aj vzácni hostia, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, prezident KOZ SR, prezident ZSPS, nestor súťaže a v neposlednom rade zástupcovia partnerských spoločností.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content