Vyhľadať
Close this search box.

Porovnanie výkonnosti vzdelávacích a kvalifikačných systémov: Slovensko na 19. mieste z 31 skúmaných krajín

Európsky index zručností ESI (European Skills Index) je kompozitný ukazovateľ, zložený z 15 indikátorov zoskupených do troch pilierov, z ktorých každý meria odlišný aspekt vzdelávacích a kvalifikačných systémov členov EÚ, Islandu, Nórska a Švajčiarska. Vytvorený bol agentúrou EÚ pre rozvoj odborného vzdelávania Cedefop. Pri každom z 15 indikátorov je vypočítané skóre, ktoré zároveň poukazuje na vzdialenosť od ideálu, ktorým je najlepší výkon spomedzi všetkých krajín za obdobie siedmich rokov tomto indikátore. Celkové skóre ESI 2020 tiež ukazuje vzdialenosť od ideálu.

 

Na obrázku je celkové skóre ESI 2020 31 európskych krajín. Česko je na 1. mieste so 77 bodmi zo 100 bodov a vzdialenosťou od ideálu 23 bodov, nasledované Fínskom a Slovinskom. Na chvoste je juh EÚ (Taliansko, Grécko, Španielsko). Slovensko so 60 bodmi zo 100 má vzdialenosť od ideálu EÚ 40 bodov. Možno tiež povedať, že Česko napĺňa ideál na 77 % a Slovensko na 60 %.

S Českom máme spoločné korene vo vzdelávacích a kvalifikačných systémoch, avšak zatiaľ čo my sme až na 19. mieste, teda v dolnej polovici, Česko je premiantom EÚ. Navyše, Slovensko sa v porovnaní s rokom 2018 (16. miesto) zhoršilo, zatiaľ čo Česko si udržalo 1. miesto.

 

 

 

 

Prvý pilier „Rozvoj zručností“ je tvorený 6 indikátormi, pričom tri sa týkajú vzdelávacieho systému a všeobecného vzdelávania a ďalšie tri kvalifikačného systému a odborného vzdelávania.

Slovensko sa v prvom pilieri umiestnilo na 15. mieste, Česko na 11. mieste.

Druhý pilier „Aktivácia zručností“ je tvorený 4 indikátormi, pričom dva sa týkajú prechodu do zamestnania a dva účasti (ekonomickej aktivity) na trhu práce.

Slovensko sa v druhom pilieri umiestnilo na 24. mieste, Česko na 13. mieste.

Tretí pilier „Súlad zručností“ je tvorený 5 indikátormi, pričom dva sa týkajú nevyužívania nadobudnutých zručností (nezamestnanosti) a tri nesúladu vo využívaní nadobudnutých zručností u zamestnaných.

Slovensko sa v treťom pilieri umiestnilo na solídnom 7. mieste, Česko na 1. mieste.

Pri porovnaní podľa jednotlivých indikátorov vidieť, kde sme sa najviac od seba vzdialili a kde sa podobnosť systémov ešte stále prejavuje. Najväčší rozdiel vidieť v skóre vychádzajúcom z meraní PISA v čitateľskej gramotnosti, matematike a prírodných vedách. Slovensko sa s 27 bodmi umiestnilo na 27. mieste a Česko so 60 bodmi na 18. mieste. Prepad Slovenska a čiastočne aj Česka vo výkone v matematike a prírodných vedách oproti polovici 90. rokov je dramatický, keďže v starších medzinárodných meraniach podobných PISA sme sa umiestnili na popredných miestach. V meraní výkonu TIMSS 1995 siedmakov a ôsmakov v matematike sme boli na 3. mieste v Európe tesne za Českom a v prírodných vedách na 5. mieste v Európe, pričom Česko sa umiestnilo na 1. mieste v Európe spomedzi 41 krajín z celého sveta.

Veľmi blízke výsledky a zároveň skvelé umiestnenie sme dosiahli v indikátore podiel obyvateľstva vo veku 15 – 64 rokov so vzdelaním minimálne na úrovni ISCED 3 (minimálne výučný list). S 89 bodmi to bolo 4. miesto, pričom Česko s 95 bodmi bolo na 1. mieste. Výborné výsledky sú aj v indikátore podiel žiakov v odbornom vzdelávaní na úrovni ISCED 3. S 91 bodmi sme sa umiestnili na 4. mieste a Česko s 96 bodmi na 1. mieste. Iste bude prekvapením, že najlepší výsledok Slovensko dosiahlo v indikátore „kvalifikačný nesúlad“. Slovensko sa umiestnilo s 86 bodmi na 2. mieste spomedzi 31 krajín, zatiaľ čo Česko s 96 bodmi na 1. mieste. Podrobnejšie porovnanie výkonu Slovenska a Česka podľa ESI 2020 je na portáli ReferNet Slovensko.

 

Zdroj: ReferNet Slovensko/Štátny inštitút odborného vzdelávania (www.refernet.sk) a Cedefop (www.cedefop.eu.int)

Ďalšie informácie:

Výsledky všetkých krajín v ESI 2020: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/european-skills-index

Technická správa: https://www.cedefop.europa.eu/files/esi_-_technical_report_2020.pdf

Stručná analýza výsledkov ESI 2020 Slovenska v porovnaní s Českom: http://www.refernet.sk/images/news/files/ESI_2020_Slovakia_Summary.pdf

ESI 2020 – tabuľka porovnávajúca výsledky Slovenska a Česka: http://www.refernet.sk/images/news/files/Table_ESI_2020_SK_CZ.pdf

ESI 2018 – tabuľka porovnávajúca výsledky Slovenska a Česka: http://www.refernet.sk/images/news/files/Table_ESI_2018_SK_CZ.pdf

Výsledky siedmakov a ôsmakov z matematiky v TIMSS 1995: https://timssandpirls.bc.edu/timss1995i/timsspdf/bmathall.pdf

Výsledky siedmakov a ôsmakov z prírodných vied v TIMSS 1995: https://timssandpirls.bc.edu/timss1995i/TIMSSPDF/BSciAll.pdf

Skip to content