Vyhľadať
Close this search box.

Seminár Hovorme o kvalite OVP podnietil diskusiu

Seminár Hovorme o kvalite OVP, ktorý sa uskutočnil 21. októbra 2021, podnietil národnú diskusiu o zabezpečovaní kvality OVP medzi významnými aktérmi v oblasti OVP. Uskutočnil sa v rámci projektu QUANTUM – Quality Networks promoting the relevance and efficacy of VET provisions (Erasmus+), ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (Úsek celoživotného vzdelávania, národné referenčné miesto EQAVET) v rokoch 2020 – 2022. Prebiehal v priestoroch Centra vedecko-technických informácií (CVTI) v Bratislave, kde sa v súlade so súčasnými protipandemickými opatreniami zúčastnilo 50 účastníkov (maximálna povolená kapacita účastníkov). Pre ďalších záujemcov bol zabezpečený živý prenos prostredníctvom YouTube kanálu Celoživotné vzdelávanie v SROkrem domácich účastníkov sa seminára zúčastnili aj zahraniční experti na zabezpečovanie kvality OVP z Českej republiky, Maďarska a Rakúska.

Seminár otvoril riaditeľ ŠIOV, Branislav Hadár, ktorý účastníkom predstavil aktivity ŠIOV v oblasti zabezpečovania kvality. Na prezentáciu nadviazala námestníčka úseku celoživotného vzdelávania Ľubica Gállová, ktorá predstavila hlavné koncepty projektu a zámer Sietí kvality. Zámer projektu a projektové výstupy predstavila projektová koordinátorka, B. Jakubíková (ŠIOV).

Program podujatia pozostával z dvoch hlavných tém, ktoré sú aj kľúčovými témami projektu QUANTUM, a tými sú trasovanie absolventov a metóda vzájomného hodnotenia kvality peer review.

Blok o trasovaní absolventov zahájil doc. Juraj Vantuch, ktorý účastníkom vysvetlil význam a koncept trasovania absolventov, ako aj genézu konceptu na národnej úrovni. Nasledoval video príspevok zahraničnej expertky Katalin Molnár-Stadler, ktorá opísala proces a význam trasovania absolventov v Maďarsku, kde je tento koncept rozvinutý na národnej úrovni. Po prestávke pokračoval v téme trasovania absolventov riaditeľ Střední odborní školy pro administrativu Evropské unie, ČR Roman Liška, ktorý vo svojom video príspevku predstavil proces trasovania absolventov, ako i spôsob využívania výsledkov trasovania na transformáciu školského vzdelávacieho programu.

S témou trasovania absolventov súvisí aj klub absolventov školy, ktorého činnosti predstavil Felix Dömény, dlhoročný riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave známej ako Fajnorka. Príspevok dobrej praxe popisujúci trasovanie absolventov v zahraničí predstavila Jana Čuvalová, projektová koordinátorka, ŠIOV.

Nasledoval blok o zabezpečovaní kvality OVP v regiónoch. Projekty a nástroje, ktoré využíva Banskobystrický samosprávy kraj predstavila Martina Barteková, regionálna manažérka iniciatívy “Catching up regions” (CuR). Do iniciatívy CuR je zapojený aj Prešovský samosprávy kraj, ktorý vytvoril aj vlastnú metodiku zabezpečovania kvality na školách (publikácie: M. Blaško: Kvalita v skole (2021); Kvalita výučby a sebaučenia sa (2021)). Aktivity a metódy PSK predstavil Miroslav Vaško, vedúci odboru školstva. Aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti zabezpečovania kvality predstavila Eva Žernovičová. Vedenie TSK sa rozhodlo používať metódu vzájomného hodnotenia, peer review, ktorú implementuje v rámci projektu Hodnotenie-Odmeňovanie-Motivácia (HOM) s metodickou podporou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ÚCŽV, NRM EQAVET). Príspevok uzatvárajúci seminár bol príklad implementácie peer review na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. Gymnázium je prvou školou v TSK, ktoré úspešne zakončilo proces peer review a môže stavať na výsledkoch vzájomného hodnotenia. Samotnú aktivitu a využívanie výsledkov hodnotenia predstavila Lucia Košťálová, školská psychologička, ktorá sa procesu aktívne zúčastňovala.

Veríme, že program seminára bol podnetný a jednotlivé príspevky pomôžu prehĺbeniu diskusie a výmene dobrej praxe v oblasti zabezpečovania kvality OVP na národnej úrovni ako i v zahraničí.

Prezentácie:

Gállová, Jakubíková: Projekt QUANTUM, Sieť kvality

Vantuch: Prečo je potrebné trasovanie absolventov?

Liška: Trasovanie absolventov na Střední odborné škole pro administrativu Evropské unie (video prezentácia)

Čuvalová: Trasovanie absolventov v zahraničí

Barteková: Zavádzanie systému kvality v Banskobytrickom kraji

Vaško: Zavádzanie systému manažérstva kvality na stredných školách v PSK

Žernovičová: Zavádzanie systému kvality v Trenčianskom samosprávnom kraji

Košťálová: Vzájomné hodnotenie (peer review) na Gymnáziu Dubnica nad Váhom

 

Projekt QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET (Projektové číslo: 2020-1-SK01-KA202-078249), ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, je spolufinancovaný z programu Erasmus + Európskej únie.

Skip to content