Vyhľadať
Close this search box.
Zasadnutie stovky expertov z Európskej únie

Zasadnutie stovky expertov z Európskej únie

V dňoch 17. až 20. apríla 2018  ŠIOV v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR hosťoval stovku expertov z Európskej komisie a členských štátov EÚ  v rámci dvoch významných podujatí. Prvým z nich bolo pravidelné zasadanie poradnej skupiny Európskej komisie pre Európsky kvalifikačný rámec, ktorá pomáha Komisii pri implementácii EKR na národných úrovniach. Rokovanie poradnej skupiny sa zameralo okrem iného na správu mapujúcu audit zručností v jednotlivých štátoch, otázky medzinárodných kvalifikácí, stav validácie v jednotlivých krajinách, ako aj na prípravu festivalu uznávania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ktorý sa bude konať 14. – 15.  júna v Bruseli.

Na zasadnutie poradnej skupiny nadviazala medzinárodný seminár Plánované a dosiahnuté výsledky vzdelávania, cieľom ktorej bolo posilniť aplikáciu vzdelávacích výstupov v národných systémoch vzdelávania a odbornej prípravy. Konferenciu otvorila štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová, ktorá zdôraznila význam celoživotného vzdelávania a budúcnosti vzdelávania: „Na našom ministerstve máme spoločnú víziu európskej platformy celoživotného vzdelávania, ktorá sa týka podpory procesu celoživotného vzdelávania , ktorý sa neobmedzuje len na formálne vzdelávanie, ale snaží sa integrovať všetky formy neformálneho a informálneho učenia sa. Vzdelávací systém by mal vytvoriť mosty, ktoré by umožnili jednotlivcom vytvoriť si vlastné cesty vzdelávania a získavania kvalifikácií alebo ich častí, aby boli výsledky tohto vzdelávacieho procesu uznávané a oceňované spoločnosťou“.

Zástupca Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu Koen Nomden zdôraznil význam vzdelávacích výstupov tvoriacich súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré učiaci sa nadobudnú počas vzdelávania a prípravy, a následne sú schopní ich samostatne a zodpovedne využívať. Sú informáciou pre zamestnávateľov, ktorá im pomáha pochopiť vedomosti a zručnosti žiadateľov o prácu, a takisto pomáhajú poskytovateľom vzdelávania a prípravy determinovať obsah a požadovanú úroveň dosiahnutého vzdelávania.

William Thorn, expert OECD, vo svojom vystúpení prezentoval ciele Programu medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých vo veku 16-65 rokov (PIAAC), ktorý bude na Slovensku realizovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nasledujúcich rokoch. Zameral sa na otázky spojené s hodnotením vzdelávacích výstupov na základe údajov získaných prostredníctvom tohto nástroja. PIAAC je podľa Thorna jedným z mála relevantných medzinárodných zdrojov , ktoré poskytujú údaje o tom, do akej miery dosahujú vzdelávacie programy na rovnakej úrovni  EKR podobné výsledky v rámci európskych krajín a medzi nimi.

Zavedenie Európskeho kvalifikačného rámca v roku 2008, a následná implementácia národných kvalifikačných rámcov, hrali kľúčovú úlohu pri podpore používania vzdelávacích výstupov.  Poradná skupina Európskej komisie pre EKR akceptovala zavedené procesy v Slovenskej republike pri implementácii Slovenského kvalifikačného rámca ako jasné, transparentné a dôveryhodné pre ostatné členské štáty EÚ a 4. októbra 2017 prijala Priraďovaciu správu Slovenského kvalifikačného rámca k EKR. Slovensko sa  tak stalo  v poradí 33. krajinou, ktorá priradila svoj národný kvalifikačný rámec k Európskemu kvalifikačnému rámcu. Rezort školstva tak splnil hlavný predpoklad zabezpečenia základného nástroja celoživotného vzdelávania. 

 

Skip to content