Vyhľadať
Close this search box.

Národný koordinátor európskeho programu vzdelávania dospelých na Slovensku 2024 - 2025

Úsek celoživotného vzdelávania

Kontaktné osoby: 

Mgr. Ľubica Gállová
Tel: 0910 925 089
lubica.gallova@siov.sk
czv@siov.sk
Mgr. Katarína Šmálová
katarina.smalova@siov.sk
Mgr. Zuzana Izáková zuzana.izakova@siov.sk

Národný koordinátor európskeho programu vzdelávania dospelých na Slovensku je súčasťou európskej siete, ktorej vznik iniciovala Európska komisia s cieľom posilniť efektívnu spoluprácu všetkých relevantných partnerov z oblasti vzdelávania dospelých v každej z členských krajín, ako aj nastaviť koherentné politiky na zníženie počtu nízkokvalifikovaných osôb a podporiť ich účasť na vzdelávaní. Koordinátori sa venujú rôznym aktivitám v danej oblasti, pričom zapájajú širokú sieť zainteresovaných strán a zdieľajú príklady dobrej praxe z domáceho prostredia ako aj zo zahraničia.

Činnosť národného koordinátora je pokračovaním aktivít realizovaných Štátnym inštitútom odborného vzdelávania od roku 2018. Aktuálny projekt realizuje od 1.1.2024 Úsek celoživotného vzdelávania. V súlade so Stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 je jeho hlavným cieľom podpora rozvoja zručností dospelých na Slovensku v národných politikách zručností, spolupráci zainteresovaných strán a opatreniach.

Účasť dospelých na vzdelávaní je na Slovensku vo všeobecnosti nízka (okrem nárastu zaznamenaného v roku 2023). Ani výsledky v oblasti dlhodobej nezamestnanosti nízkokvalifikovaných osôb, ktorá sa najviac prejavuje v skupinách s nižším vzdelaním, nie sú optimistické. Podľa medzinárodných meraní viac ako štvrtina dospelých nemá žiadne alebo len základné digitálne zručnosti. Základným zručnostiam a zručnostiam pre život (a ich poskytovateľom) sa nevenuje dostatočná pozornosť napriek ich významu pre jednotlivca, štát aj trh práce.

Práve na tieto skutočnosti reaguje projekt prostredníctvom špecifických cieľov a aktivít:

 • Zvyšovanie povedomia a znalosti o európskych a národných politikách, opatreniach a nástrojoch v oblasti vzdelávania dospelých
  • vytvorenie online katalógu strategických dokumentov vo vzdelávaní dospelých
  • spolupráca s kľúčovými zainteresovanými stranami
  • organizovanie série regionálnych seminárov a okrúhlych stolov na Slovensku
 • Podpora vytvárania sietí, vzájomného učenia sa a vytváranie príležitostí na výmenu otázkach spoločného záujmu v oblasti vzdelávania dospelých
  • sformulovanie národného záväzku v rámci budovania Paktu pre základné zručnosti dospelých na Slovensku
  • sieťovanie hlavných aktérov pôsobiacich v oblasti rozvoja základných zručností
  • organizovanie študijných návštev v zahraničí pre odborníkov vo vzdelávaní dospelých na regionálnej aj národnej úrovni
 • Propagácia významu a prínosu vzdelávania dospelých v širokej verejnosti
  • organizovanie osvetovej kampane prostredníctvom videí propagujúcich netradičné a inšpiratívne vzdelávacie priestory pre dospelých
 • Podporovať tvorbu politiky vzdelávania dospelých založenú na dôkazoch
  • mapovanie a propagácia inovatívnych vzdelávacích priestorov pre dospelých

Jednou z hlavných aktivít Národného koordinátora na Slovensku je odovzdávanie prestížnej Ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania

Úsek celoživotného vzdelávania (ŠIOV) realizuje v období od 1. 1. 2024 – 31. 12.  2025 s finančnou podporou Európskej komisie/ERASMUS-EDU-2023-AL-AGENDA-IBA projekt s názvom Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých na Slovensku 2024-2025. Číslo projektu: NC AL SK 2024-2025.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte e-mailom na czv@siov.sk

Novinky sledujte na:

Celoživotné vzdelávanie v SR / FACEBOOK

Základné zručnosti (zakladnezrucnosti.sk)

Skip to content