Vyhľadať
Close this search box.

BLUESS

BLUESS – Blueprints for Basic Skills Development in Slovakia / Plán rozvoja základných zručností na Slovensku

Počet evidovaných nezamestnaných na Slovensku predstavuje približne 170 000, z čoho takmer 60 000 predstavujú osoby s najnižšou úrovňou vzdelania. Podľa odhadov je podobný počet nízkokvalifikovaných osôb mimo evidencie úradov práce. Pre týchto ľudí predstavujú nenáročné úlohy akými sú čítanie, písanie, jednoduché výpočty či používanie počítača, veľký problém.

Projekt BLUESS je jedným zo štyroch projektov v EÚ schválených v rámci výzvy Európskej komisie zameranej na zavádzanie nástrojov na hodnotenie základných zručností u dospelých. Projekt podporuje koordinovaný prístup a stratégiu pri hodnotení a rozvoji základných zručností na Slovensku. Pri realizácii projektu na Slovensku poskytujú slovenským inštitúciám a organizáciám významnú podporu a pomoc zahraniční partneri. ​

BLUESS konferenciaŠpecifické ciele projektu:

 • Otvoriť diskusiu o potrebe riešenia problematiky základných zručností/gramotností na národnej úrovni,
 • zmapovať situáciu v súvislosti so základnými zručnosťami v SR (s dôrazom na nízko kvalifikované osoby), identifikovať hlavné problémy a navrhnúť odporúčania pre tvorcov politík,
 • pripraviť nástroje a metodológie na identifikáciu potrieb nízko kvalifikovaných osôb v oblasti gramotností a spôsobu ich hodnotenia
 • pripraviť personálne kapacity v oblasti rozvoja základných zručností
 • umožniť výmenu informácií a dobrej praxe na podporu národných stratégií v tejto oblasti v SR

Partneri projektu:

BLUESS konferencia

 • Európska asociácia vzdelávania dospelých (EAEA)
 • Európska sieť pre základné zručnosti (EBSN)
 • AONTAS, Írsko
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVR SR)
 • Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD)
 • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj karéri (ZKPRK).
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekt podporuje ako tretia strana.
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), odbor európskych politík, koordinuje implementáciu projektu.

Dňa 25. mája 2019 sa konala v Bratislave otváracia konferencia projektu BLUESS za prítomnosti Dany Carmen Bachman (Európska komisia), štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Oľgy Nachtmanovej a mnohých ďalších zahraničných a domácich expertov a expertiek. Viac o otváracej konferencii projektu BLUESS 

Aktivity projektu môžete sledovať aj prostredníctvom facebookovej stránky: https://www.facebook.com/Bluessproject/

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: bluess@siov.sk.

Projekt sa realizuje v období 1.4.2019 – 31.03.2021 s finančnou podporou Európskej komisie v rámci programu EaSI (Program na podporu zamestnanosti a sociálnej inovácie). Projekt je reakciou na výzvu Európskej komisie Podpora rozvoju hodnotenia zručností pri implementácii Cesty zvyšovania úrovne zručností (2016).

Číslo projektu: VS/2019/0106

 

Skip to content