Vyhľadať
Close this search box.

Mesiac kvality a Národná ceny kvality v OVP 2022

Apríl 2022 bude Mesiacom kvality odborného vzdelávania a prípravy. Po prvýkrát ho vyhlasuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Radou zamestnávateľov pre OVP. Záštitu nad Mesiacom kvality OVP prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Mesiacom kvality chceme podporiť povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality a prezentovať dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku.

Kvalitné vzdelávanie je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie spoločenského rozvoja, hospodárskeho rastu a stability. Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) predstavuje nielen verejný záujem, ale aj strategický cieľ. V makroekonomickom meradle by malo poľavenie v požiadavkách na kvalitu zásadný vplyv na celú spoločnosť.

Svojím vstupom počas vyhlásenia Národnej ceny kvality v OVP priamo podporil túto iniciatívu Karol Jakubík, riaditeľ odboru SOŠ na MŠVVaŠ SR : „Výzvou pre nás do blízkej budúcnosti je nový model experimentálneho overovania odborného vzdelávania, zavádzanie nových inštitútov Centier excelentnosti OVP, ďalší profesijný rozvoj pedagógov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy a samozrejme podpora postupnej optimalizácie sústavy odborov vzdelávania a siete SŠ.“

 Súčasťou Mesiaca kvality bude odovzdanie Národnej ceny kvality v OVP, prostredníctvom ktorej chceme posilniť motiváciu pedagogických a nepedagogických pracovníkov v OVP, zviditeľniť ich úsilie, aktivity, výsledky a zvýšiť prestíž OVP na Slovensku. Cieľom ocenenia je identifikovať a vyzdvihnúť poskytovateľov pre zabezpečovanie kvality na vysokej úrovni v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) v rámci Slovenska. Viac informácií nájdete: Národná cena kvality v OVP – Kvalita v odbornom vzdelávaní (okvalite.sk)

Ďalšie aktivity Mesiaca kvality 2022

·         Diskusné fórum „Quo vadis priemyslovka 2022

·         Školenie pedagogických zamestnancov v Banskobystrickom regióne

·         Úloha regionálnych akčných plánov v rozvoji kvality vzdelávania

·         Konferencia Kvalita a digitálne vzdelávanie v OVP

Realizáciu iniciatívy podporuje aj Branislav Hadár, riaditeľ ŠIOV: „Kvalita v OVP je dôležitá z hľadiska budúcnosti pre nás všetkých, nielen v rámci SR, ale v celej Európe. ŠIOV v spolupráci s MŠVVaŠ SR a Radou zamestnávateľov pripravuje v tomto smere systematické zmeny. Príkladov pre zabezpečovanie kvality je dostatok a je na nás, ako tieto poznatky využijeme. Mesiac kvality a Národná cena kvality v OVP a projekty, ktoré pripravujeme, budú smerovať k posilneniu systematickosti a povedomia o kvalite. Verím, že nás to posunie dopredu.“

Dôležitým partnerom je aj Rada zamestnávateľov pre OVP, ktorú zastupuje Andrej Hutta: „Rada zamestnávateľov pre OVP v spolupráci s MŠVVaŠ SR a ŠIOV urobí všetko preto, aby pomohla rozvoju systému duálneho vzdelávania, centier nadpodnikového vzdelávania a k naviazaniu odborného vzdelávania smerom k zamestnávateľom. Je to naša nutnosť, lebo inak nebudeme schopní zabezpečovať dostatočný príliv domácej pracovnej sily v požadovanej štruktúre a kvalite, podľa potrieb trhu práce.“

Veríme, že Mesiac kvality OVP bude príležitosťou na to, aby sa v spoločnosti o kvalite vzdelávania hovorilo viac, aby sme skúmali možnosti, ktoré máme k dispozícii a upozorňovali na príklady dobrej praxe.

 

Kontakt na Slovensku:

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Úsek celoživotného vzdelávania

Stromová 9, 811 03 Bratislava

+421 903 469 778 469 778

eqavet@siov.sk

https://okvalite.sk/

www.siov.sk

Skip to content