Vyhľadať
Close this search box.

Mladý tvorca, cvičné firmy, Skills Slovakia a ešte omnoho viac na Agrokomplexe v Nitre

Už 27. ročník prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca bol 5. – 6. novembra 2019 v areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre. Zúčastnili sa na ňom stredné školy z celého Slovenska a tiež niekoľko škôl z Vysočiny v Českej republike. Súčasťou najväčšieho celoslovenského podujatia na podporu a propagáciu stredoškolského odborného vzdelávania bol aj Skills Slovakia a Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, na ktorom sa zúčastnili súťažiaci z Českej republiky, Slovinska, Talianska, Turecka, Rumunska, Portugalska, Litvy, Rakúska a samozrejme Slovenska.

Okrem toho sa mohli návštevníci podujatia oboznámiť aj s Európskym veľtrhom pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus. Všetky aktivity organizoval, alebo sa na ich príprave podieľal, Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).

                                  

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová počas slávnostného otvorenia zdôraznila, že podujatie je veľmi dobrou príležitosťou na to, ako medzi laickou i odbornou verejnosťou zvýšiť povedomie o ponuke stredoškolského odborného vzdelávania. Podľa nej je to zároveň „veľmi dobrá príležitosť na to aby žiaci základných škôl a ich rodičia získali vedomosti o tom, aké sú ďalšie možnosti kariérneho rozvoja mladých ľudí“. Zároveň pripomenula výzvy novej priemyselnej revolúcie, ktorú verejnosť pozná ako Priemysel 4.0.

Podľa ministerky Martiny Lubyovej je nasledujúce obdobie veľmi dôležité pre reformu nášho vzdelávacieho systému tak, aby reflektoval očakávané zmeny na pracovnom trhu, ktorý už nebude nepotrebovať zamestnancov a podnikateľov v doterajšej štruktúre ale v nových odboroch a  povolaniach. V tejto súvislosti ocenila výsledky Národného projektu Systém duálneho vzdelávania, ktorý realizuje ŠIOV v úzkej spolupráci s organizáciami zamestnávateľov. Počas trvania projektu (od roku 2016) vstúpilo do Systému duálneho vzdelávania (SDV) 3 700 študentov. To znamená, že sa učili podľa nových štátnych vzdelávacích programov, ktoré boli pripravené pre SDV a zároveň absolvovali prax u zamestnávateľov. V aktuálnom školskom roku 2019/20 nastúpilo do SDV ďalších 2 750 študentov. Na základe komunikácie ŠIOV so školami a zamestnávateľmi je reálny predpoklad, že do 31. januára 2020, v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní, prestúpi na študijné odbory v SDV ďalších približne 340 študentov. To znamená, že v aktuálnom školskom roku budeme v systéme registrovať 6 800 študentov.

                                                                         

Ďalších 4 500 študentov sa už teraz učí podľa upraveného štátneho vzdelávacieho programu pre SDV, ale zatiaľ ŠIOV nevedel verifikovať či a v akom objeme absolvujú prax. V roku 2019 sa skončilo verejné obstarávanie na informačný systém, ktorý takúto verifikáciu zabezpečí a to aj vďaka vzájomnej spolupráci ŠIOV, škôl a zamestnávateľov – lebo pre všetky tieto subjekty bude systém otvorený. Na základe komunikácie medzi ŠIOV, školami a zamestnávateľmi je pravdepodobné, že spodná hranica tých, ktorí spĺňajú podmienky na zapojenia sa do SDV bude 2 000 študentov – takže celkový počet žiakov bude na hranici 9 000.

Súčasťou Mladého tvorcu bola aj odborná konferencia „Inovácie v odbornom vzdelávaní“, ktorú organizovali Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, ŠIOV, Nitriansky samosprávny kraj a ďalší partneri. Riaditeľ ŠIOV Michal Němec na jej slávnostnom otvorení okrem iného zdôraznil, že slovenské školstvo stojí pred ďalšími výzvami. Nároky na zamestnancov a ich vzdelanie a zručnosti sa stupňujú a preto je nevyhnutné skvalitniť a zatraktívniť systém celoživotného vzdelávania. Zároveň vyslovil želanie, „aby to, čo na konferencii zaznelo, našlo čo najskôr uplatnenie v praxi“.

Na konferencii okrem iného odzneli aj témy Národný projekt Duálne vzdelávanie – Best Practice, Finančná gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie na školách dnes, Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike či Európske politiky v kontexte celoživotného vzdelávania.

 

Kompletný program konferencie nájdete https://www.agrokomplex.sk/vystavy/mlady-tvorca-2019/

Viac o odbornom vzdelávaní sa dozviete: https://mailchi.mp/15f9d2314815/trendy-v-odbornom-vzdelvani

 

 

Skip to content