Vyhľadať
Close this search box.
Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Súťaž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci overí znalosti mladých stredoškolákov online

Otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa už 46 rokov zaoberá súťaž určená žiakom stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, podnikanie v remeslách a službách a školy technického zamerania. Sústredí sa na osvojenie si vedomostí v tejto oblasti a ich uplatnenie v praxi a v budúcom zamestnaní. Je predovšetkým prevenciou pred nežiadúcimi udalosťami na pracoviskách. História a výsledky súťaže potvrdzujú, že spĺňa svoj cieľ.

Do celoštátneho kola sa zapojilo štrnásť stredných odborných škôl s troma súťažiacimi žiakmi, v ktorých pôsobí odborová organizácia IOZ a školy oslovené IOZ. Mená najšikovnejších žiakov sa dozvieme na online súťaži 11. mája 2021.

Otázky budú pozostávať z  legislatívnej úpravy BOZP a ďalších teoretických a praktických znalostí z danej oblasti a žiaci ich musia zvládnuť v predpísanom časovom limite. Znalosti súťažiacich posúdi porota zložená z odborníkov aktívne činných v oblasti BOZP, člena Komisie BOZP IOZ, zástupcu Národného inšpektorátu práce a odborníka z odboru BOZP zo spoločnosti GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

Jednotlivci umiestnení na prvých troch miestach v celoštátnom kole získavajú vecné ceny a diplomy. V súťaži škôl víťazná škola získava „Putovný pohár IOZ“ a „Ročníkový pohár IOZ“, diplomy a vecné ceny. Školy umiestnené na 2. a 3. mieste získajú Ročníkové poháre IOZ, diplomy a upomienkové predmety. Po prvýkrát víťazná škola – absolútny víťaz získa aj osobitné ocenenie ŠIOV – Pohár riaditeľa ŠIOV. Najlepšie stavebné školy už po siedmykrát oceňuje sociálny partner IOZ Zväz stavených podnikateľov Slovenska. Škola umiestnená na prvom mieste získava „Putovný pohár prezidenta ZSPS“ , „Ročníkový pohár prezidenta ZSPS“ a vecné ceny. Školy umiestnené na druhom a treťom mieste získajú ročníkové poháre a upomienkové predmety.

Súťaž organizuje a zabezpečuje Integrovaný odborový zväz (IOZ) v tomto roku pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), sociálnymi partnermi z radov zamestnávateľov a ďalšími partnermi. Celoštátne kolo sa realizuje online za technickej podpory partnera súťaže Centra vedecko-technických informácií SR, Školského výpočtového strediska Banská Bystrica (CVTI SR, ŠVS BB).

Prizvaní sú vzácni hostia, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, prezident KOZ SR, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, prezident ZSPS, nestor súťaže a v neposlednom rade zástupcovia partnerských spoločností.

 

Skip to content