Vyhľadať
Close this search box.

Európsky rok zručností 2023 – podpora konkurencieschopnosti, účasti a talentu

V rámci Európskeho roka zručností 2023 Komisia v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi, sociálnymi partnermi, verejnými a súkromnými službami zamestnanosti, obchodnými a priemyselnými komorami, poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy, pracovníkmi a podnikmi spoločne navrhuje dať celoživotnému vzdelávaniu nový impulz a to cez:

  • Podporu zvýšených, účinnejších a inkluzívnejších investícií do odbornej prípravy a zvyšovania kvalifikácie s cieľom plne využiť potenciál európskej pracovnej sily a podporiť ľudí pri zmene zamestnania.
  • Zabezpečenie, aby zručnosti zodpovedali potrebám trhu práce, a to aj prostredníctvom spolupráce so sociálnymi partnermi a podnikmi.
  • Zosúladenie ašpirácií a zručností ľudí s príležitosťami na trhu práce, najmä v súvislosti s ekologickým a digitálnym prechodom a hospodárskym oživením. Osobitný dôraz sa bude klásť na aktivizáciu väčšieho počtu ľudí pre trh práce, najmä žien a mladých ľudí, a najmä tých, ktorí nie sú v procese vzdelávania, nie sú zamestnaní a ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy.
  • Prilákanie ľudí z tretích krajín s kvalifikáciou, ktorú EÚ potrebuje, a to aj posilnením možností vzdelávania a mobility a uľahčením uznávania kvalifikácií.

Cieľom navrhovaného Európskeho roka zručností je tiež pomôcť ďalej rozvíjať nástroje na získavanie informácií o zručnostiach a podporovať nástroje a pomôcky na zvýšenie transparentnosti a jednoduchšie uznávanie kvalifikácií, vrátane kvalifikácií udelených mimo EÚ.

Webová stránka Európskeho roka zručností je dostupná: Homepage (europa.eu)

 

Iniciatíva Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých, ktorú realizujeme na Úseku celoživotného vzdelávania, tiež svojimi aktivitami prispieva k podpore rozvoja odborných ale aj „mäkkých“ zručností. Od februára 2023 plánujeme v tejto súvislosti spustiť kampaň Nikdy nie je neskoro!, ktorej hlavným cieľom bude motivovať k neustálemu zdokonaľovaniu zručností potrebných pre život.

Viac informácií nájdete: www.vzdelavaniedospelych.sk

Skip to content