Vyhľadať
Close this search box.

Spúšťame kampaň Nikdy nie je neskoro!

Národný koordinátor Európskeho programu vo vzdelávaní dospelých podporuje motiváciu vzdelávať sa počas celého života

Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých pôsobí na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania od roku 2018. Jednou z úloh aj snahou ŠIOV-u je podporovať politiky v oblasti vzdelávania dospelých, skúmať vybrané aspekty, prepájať aktérov, rozvíjať kapacity a spoluprácu v tejto oblasti vzdelávania.

Zatiaľ čo v minulosti sa ŠIOV pomerne rozsiahlo venoval základným zručnostiam u nízkokvalifikovaných dospelých, v minulom roku boli v centre našej pozornosti zručnosti pre život – súbor zručností, kompetencií a postojov, ktoré jednotlivci potrebujú na zvládnutie výziev a situácií, ktorým čelia počas života. Naše poznatky o tejto téme čoskoro predstavíme v Mapovacej správe o podpore rozvoja zručností pre život na Slovensku.

V prvom polroku tohto roka ŠIOV osloví verejnosť kampaňou Nikdy nie je neskoro! Cieľom kampane je zdôrazniť dôležitosť celoživotného vzdelávania prostredníctvom výpovedí a inšpiratívnych príbehov ľudí, pre ktorých je učenie sa samozrejmosťou aj záľubou, ktorým vzdelávanie prinieslo do života zásadnú zmenu, aj tých, ktorí ho poskytujú – rôznymi formami a v rôznych prostrediach.

Kampaň je zároveň príspevkom k Európskemu roku zručností 2023, ktorý vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen: “Musíme sa oveľa viac zamerať na naše investície do odborného vzdelávania a zvyšovania úrovne zručností. Potrebujeme lepšie spolupracovať so spoločnosťami, keďže len ony najlepšie vedia, čo potrebujú. Tieto potreby musíme zosúladiť s ambíciami ľudí.”

Naplnenie cieľov Európskeho roka zručností si bude vyžadovať širokú spoluprácu rôznych aktérov na všetkých úrovniach odborného vzdelávania a prípravy, sociálnych partnerov, služieb zamestnanosti, zamestnávateľov a profesijných organizácií, podnikov a ďalších.

Na Slovensku bude úlohu koordinátora aktivít Európskeho roka zručností plniť rezort školstva prostredníctvom štátneho tajomníka MŠVVŠ SR pre pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Stanislava Partilu.

Prečo kampaň Nikdy nie je neskoro

Na Slovensku je potreba rozvoja vzdelávania dospelých naliehavá najmä v súvislosti s nízkou účasťou aj ochotou dospelých  vzdelávať  sa – v roku 2021 bola účasť na Slovensku s hodnotou 5 % jednou z troch najnižších v EÚ (priemer EÚ: 10,8 %, Eurostat). Motivácia predstavuje dôležitý faktor k jeho ďalšiemu rozvoju, spolu s adekvátnou, dostupnou a kvalitnou ponukou, dostatočnými informáciami o týchto možnostiach a vytváraním podmienok a prostredia podporujúcich učenie sa (vrátane financovania).

Prostredníctvom kampane predstavíme desať dospelých, ktorí priblížia svoj pohľad na sústavnú potrebu zdokonaľovania svojich zručností alebo rozvoja zručností iných a na to, čo je pre nich hlavnou motiváciou. O svoje názory na túto tému sa podelia účastníci aj poskytovatelia vzdelávania v rôznych oblastiach – napr. v podpore zručností v oblasti informačných technológií, profesijnom rozvoji učiteľov, v oblasti získavania a rozvoja základných zručností, kritického myslenia.

Veríme, že tieto autentické výpovede ľudí, pre ktorých je vzdelávanie srdcovou záležitosťou potvrdia, že nikdy nie je neskoro na vzdelávanie sa, a tiež motivujú k neprestávajúcemu naberaniu vedomostí a skúseností a rozvoju zručností, v akejkoľvek oblasti pôsobíme:

Lenka Hlinková: „Vzdelávame všetkých, pretože nám záleží, aby sa uplatnili na trhu práce a aby Slovensko bolo na tom lepšie.“.

Ingrid Oláhová: „Najväčšia motivácia vzdelávať sa bola snaha dostať sa z chudoby a mať lepšie podmienky pre seba, aj pre svoje deti.“

Kampaň bude prebiehať online a prostredníctvom vybraných medií od 10. 2. 2023.

Videá si môžete pozrieť aj na: www.vzdelavaniedospelych.sk, www.siov.sk a na našich sociálnych sieťach: Celoživotné vzdelávanie v SR – Facebook

Celoživotné vzdelávanie v SR – YouTube

Záštitu nad kampaňou Nikdy nie je neskoro! prebralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 Partnerom je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

 Mediálnym partnerom :

 

Ďalšie aktivity v roku 2023:

  • Predstavenie Mapovacej správy o stave zručností pre život v SR (marec 2023)
  • Vzdelávací kurz v oblasti základných zručností pre tvorcov politík a aktérov podporujúcich nízkokvalifikovaných dospelých (apríl – máj 2023),
  • Konferencia Zručnosti pre život (Bratislava, 6. 6. 2023)
  • Študijné návštevy vo vybraných krajinách EÚ (1. polrok 2023).

Kontakt na Slovensku:

ŠIOV – Úsek celoživotného vzdelávania

Stromová 9

81103 Bratislava

Alena.stefanikova@siov.sk

Katarina.smalova@siov.sk 

www.vzdelavaniedospelych.sk

Úsek celoživotného vzdelávania (ŠIOV) realizuje v období od 1. 1. 2022 – 31. 12.  2023 s finančnou podporou Európskej komisie/ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA projekt s názvom AL – Agenda – Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých. Číslo projektu: 01051504 — NC ALA SK.

Skip to content