Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Hodnotiaci seminár rozvojových projektov k finančnej gramotnosti 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo v marci tohto roka výzvu na financovanie rozvojových projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu vo výške 50 000 EUR.

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov v tejto oblasti sa rozumie vzdelávanie v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý schválilo ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. septembra 2017.

Na výzvu bolo podaných 43 žiadostí v celkovej požadovanej čiastke 81 365 €. Z toho bolo 19 projektov základných škôl a 24 stredných škôl. Predložené žiadosti komisia vyhodnotila 24. júna 2019 v súlade s čl. 1 Štatútu Komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov. Vybrala 26 projektov, stanovila ich poradie a navrhla výšku finančných prostriedkov určených na ich realizáciu. 

Zoznam schválených projektov nájdete na: https://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu-na-rok-2020/.

Na základe výzvy je realizátor projektu povinný prezentovať výsledky a využitie účelových finančných prostriedkov na vyhodnocovacom seminári, ktorého cieľom je aj výmena skúseností. 

Tento rok prvý raz Štátny inštitút odborného vzdelávania , odbor finančnej gramotnosti a SCCF s technickou podporou CVTI SR-BB pripravuje online hodnotiaci seminár vybraných projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020. Môžete si ho pozrieť na  https://youtu.be/kddnDMzMgbY  dňa 18. decembra o 10:00 hodine. Prezentácie zrealizovaných projektov budú zamerané na stručné vyhodnotenie naplnenia kritérií nastavených v rámci vypísanej výzvy.

 

 

sk_SK