Vyhľadať
Close this search box.
caf

Implementácia modelu CAF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania

ŠIOV implementuje model CAF (Common Assesment Framework) od roku 2024 v rámci národného projektu „Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Programu Slovensko 2021 – 2027.

Úvod 

Spoločný systém hodnotenia kvality (The Common Assessment Framework – CAF) je nástrojom komplexného manažérstva kvality, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM). Model CAF poskytuje pohľad na organizáciu z rôznych uhlov a súčasne holisticky analyzuje výkonnosť organizácie.

Pôvod a vývoj 

Model CAF je určený pre organizácie európskeho verejného sektora. Bol vytvorený pod záštitou Skupiny pre inováciu verejných služieb (Innovative Public Services Group – IPSG), pracovnou skupinou národných expertov, vytvorenou generálnymi riaditeľmi zodpovednými za oblasť správy vecí verejných, v členských krajinách EÚ (DGs) s cieľom podporiť vzájomnú výmenu a spoluprácu pri inovatívnych spôsoboch modernizácie uplatňovania štátnej moci a poskytovania verejných služieb v EÚ.

Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) v Maastrichtre pôsobí ako Európske informačné centrum modelu CAF (www.eipa.eu). EIPA vytvára databázu organizácií implementujúcich model CAF, ktorá zahŕňa dobrú prax vo verejnej správe nielen v Európe.

Hlavný zámer  

Model CAF predstavuje jednoduchý nástroj na aplikáciu techník manažérstva kvality, ktorého cieľom je zlepšovanie výkonnosti. Poskytuje samohodnotiaci systém koncepčne blízky hlavným nástrojom komplexného manažérstva kvality, zvlášť modelu výnimočnosti EFQM, prispôsobený organizáciám verejného sektoru berúc do úvahy ich špecifiká.

Model CAF má tieto hlavné zámery: 

  1. zaviesť princípy komplexného manažérstva kvality do verejnej správy, metodicky viesť organizácie pri porozumení a aplikácii samohodnotenia vo fáze prechodu od systému plánovania a výkonu k plne integrovanému cyklu PDCA;
  2. podporovať samohodnotenie organizácií verejného sektoru s cieľom získať štruktúrovaný obraz organizácie a následne námety pre zlepšovacie činnosti;
  3. prepájať rôzne modely manažérstva kvality;
  4. podporovať bench learningmedzi organizáciami verejného sektoru.

Cieľová skupina organizácií  

Model CAF bol navrhnutý na používanie pre všetky časti verejného sektoru, aplikovateľný vo verejných organizáciách na národnej/federálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Môže sa tiež používať za rôznych okolností, napr. ako súčasť systematického programu reforiem alebo ako základ pre cielené riadenie úsilia o zvyšovanie kvality organizácií, poskytujúcich verejné služby. V niektorých prípadoch, najmä vo veľmi veľkých organizáciách, sa môže samohodnotenie vykonať len v časti organizácie, napr. vo vybranom organizačnom útvare.

Štruktúra modelu CAF

caf

Štruktúra deviatich oblastí určuje hlavné aspekty pre analýzu organizácie.

  • Predpoklady (kritériá 1-5) určujú, čo organizácia robí a ako pristupuje ku svojim úlohám za účelom dosiahnutia želaných výsledkov
  • Výsledky (kritéria 6-9) merajú výsledky dosiahnuté vo vzťahu k občanom/zákazníkom, zamestnancom, spoločnosti a kľúčové výsledky výkonnosti prostredníctvom merania vnímania a hodnotenia interných ukazovateľov.

Každé kritérium sa delí na subkritériá. Spoločne 28 subkritérií určuje hlavné oblasti, na ktoré sa organizácia zameriava v samohodnotiacej správe.

Koncepty a hodnoty modelu CAF 

Ako nástroj komplexného manažérstva kvality sa model CAF hlási k základným princípom výnimočnosti, ako ich pôvodne definovala Európska nadácia pre manažérstvo kvality (EFQM). Model CAF tieto princípy prenáša do kontextu verejného sektora a na ich základe sa snaží zlepšovať výkonnosť organizácií verejnej správy. Na rozdiel od tradičných byrokratických organizácií verejnej správy, organizáciu implementujúcu princípy výnimočnosti možno zaradiť k organizáciám orientovaným na kultúru kvality.

principy

Skip to content