Vyhľadať
Close this search box.

Informácia pre žiakov a pedagógov súťaže Mladý ekofarmár v súvislosti s obmedzeniami fungovania škôl

Celoštátne kolo súťaže Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku, ktoré sa malo uskutočniť 5. – 7. mája 2020 na Strednej odbornej škole, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici a Poľnohospodárskom družstve  Bukovina v Strelníkoch  sa  neuskutoční,  nakoľko charakter a súťažné podmienky neumožňujú vykonanie inou ako prezenčnou  formou.  K výkonu  súťažných zadaní  boli  pripravené  učebne na testy a rastlinnú výrobu, laboratóriá na degustačné skúšky a hodnotenie kvality kravského mlieka a pre praktickú časť dojenie, priestory poľnohospodárskeho družstva.   

V  plánovanom termíne sa uskutočnilo 10 školských kôl, do ktorých bolo zapojených celkom 82 súťažiacich. Pre mimoriadnu situáciu spojenú s ochorením Covid 19 sa nemohlo uskutočniť 1 školské kolo a ani 2 krajské kolá súťaže. Aktuálna situácia neumožňuje rozhodnúť o presune termínu 21. ročníka celoštátneho kola súťaže Mladý ekofarmár. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení; zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf  Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka “ bolo prijaté 26. 3. 2020.

Ako sme už uviedli, na základe aktuálneho uznesenia a charakteru súťaže a Súťažného poriadku Mladý ekofarmár nie je možné uskutočniť celoštátnu súťaž dištančne. Z toho vyplýva, že postupujúci žiaci sa nemôžu stretnúť na celoštátnom kole Súťaže Mladý ekofarmár na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici a zmerať si navzájom svoje zručnosti a vedomosti.

Celoštátna odborná komisia na základe neuskutočnenia súťaže na celoštátnej úrovni rozhodla poskytnúť žiakom úlohy zo súťažného testu a príklady, ktoré riešili súťažiaci v minulom ročníku celoštátnej súťaže a metodické pokyny k jednotlivým častiam súťaže. Určite Vám pomôžu pri príprave na ďalší ročník v budúcom školskom roku. Možno aj tak trochu spríjemníme Váš pobyt doma. Súťažné zadania budú zverejnené na https://siov.sk/. Vyskúšajte si ich a rozšírte svoje vedomosti.

Pre rozvíjanie zručností na našu súťaž môžete využiť aj štúdium odporúčanej literatúry:

 • Brestenský, V., Mihina, Š., Organizácia a technológia chovu mliekového hovädzieho dobytka, kapitola Dojenie kráv a ošetrovanie mlieka, SCPV Nitra, 2006
 • Čermák, O., Veterinárstvo, Príroda, 1986
 • Gábriš a kol., Atlas plemien hospodársky zvierat. Príroda Bratislava, 1987
 • Gecík, J., Pestovanie rastlín pre stredné poľnohospodárske školy, Príroda 2005
 • Greč, V., Piešťanský, J., Živočíšna výroba pre 3.ročník SPoŠ, Živočíšna výroba pre 4.ročník SPoŠ, Príroda, 1999
 • Havel, V: Praktické cvičenia zo živočíšnej výroby, Príroda, Bratislava, 1990
 • Krištín, J., Technológia rastlinnej výroby 1, Príroda 1987
 • Krištín,J. Technológia rastlinnej výroby 2 – Príroda 1987
 • Malík, V. a kol., Atlas malých hospodárskych zvierat, 1990, Príroda Bratislava
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.
 • Pazderka, Kroc, Chémia pre 2.ročník SPoŠ a SLŠ, 1986
 • Semjan a kol., Výroba kvalitného mlieka, Bratislava, Príroda 1987,
 • STN 57 05 29 Surové kravské mlieko na mliekarenské ošetrenie a spracovanie
 • Tančin, V. a kol., Fyziológia získavania mlieka a anatómia vemena, VÚŽV Nitra 2001
 • Tančin, V., Tančinová, D., Strojové dojenie kráv a kvalita mlieka, Publikácia SCPV Nitra, 19, 105 str., ISBN 978-80-88872-80-1
 • Nariadenie vlády č. 352/2009, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej, najmä paragraf 4
 • Bogová Oľga; Boocová Eleonóra, Chovateľská prax pre 1. – 4. ročník, Príroda 2007
 • Havel a kol. Praktické cvičenia zo živočíšnej výroby
 • Strapák P. a kol., Chov hovädzieho dobytka, SPU Nitra 2013

Radi by sme sa poďakovali všetkým školám, ktoré zorganizovali školské kola a tak prispeli k čiastočnému priebehu tejto už tradičnej súťaže venujúcej sa výrobe potravín, starostlivosti o zvieratá a krajinu. Poďakovanie tiež patrí všetkým súťažiacim a ich pedagógom. Aj napriek zložitej zdravotnej situácii, ktorá viedla k neuskutočneniu celoštátneho kola, je pozitívum to, že takto aspoň základ súťaže v tomto školskom roku úspešne prebehol. Veríme, že spoločne zvládneme uvedenú zložitú situáciu a že v nasledujúcom školskom roku súťaž Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku sa uskutoční v tradičnom priateľskom a súťažnom duchu, ktorý  účastníci neustále zlepšujú, inovujú  prinášajú nové zaujímavé témy na riešenie.

 

Celoštátna odborná komisia súťaže

Skip to content