Informácia pre žiakov a pedagógov súťaže Mladý ekofarmár v súvislosti s obmedzeniami fungovania škôl

Celoštátne kolo súťaže Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku, ktoré sa malo uskutočniť 5. – 7. mája 2020 na Strednej odbornej škole, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici a Poľnohospodárskom družstve  Bukovina v Strelníkoch  sa  neuskutoční,  nakoľko charakter a súťažné podmienky neumožňujú vykonanie inou ako prezenčnou  formou.  K výkonu  súťažných zadaní  boli  pripravené  učebne na testy a rastlinnú výrobu, laboratóriá na degustačné skúšky a hodnotenie kvality kravského mlieka a pre praktickú časť dojenie, priestory poľnohospodárskeho družstva.   

V  plánovanom termíne sa uskutočnilo 10 školských kôl, do ktorých bolo zapojených celkom 82 súťažiacich. Pre mimoriadnu situáciu spojenú s ochorením Covid 19 sa nemohlo uskutočniť 1 školské kolo a ani 2 krajské kolá súťaže. Aktuálna situácia neumožňuje rozhodnúť o presune termínu 21. ročníka celoštátneho kola súťaže Mladý ekofarmár. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení; zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf  Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka “ bolo prijaté 26. 3. 2020.

Ako sme už uviedli, na základe aktuálneho uznesenia a charakteru súťaže a Súťažného poriadku Mladý ekofarmár nie je možné uskutočniť celoštátnu súťaž dištančne. Z toho vyplýva, že postupujúci žiaci sa nemôžu stretnúť na celoštátnom kole Súťaže Mladý ekofarmár na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici a zmerať si navzájom svoje zručnosti a vedomosti.

Celoštátna odborná komisia na základe neuskutočnenia súťaže na celoštátnej úrovni rozhodla poskytnúť žiakom úlohy zo súťažného testu a príklady, ktoré riešili súťažiaci v minulom ročníku celoštátnej súťaže a metodické pokyny k jednotlivým častiam súťaže. Určite Vám pomôžu pri príprave na ďalší ročník v budúcom školskom roku. Možno aj tak trochu spríjemníme Váš pobyt doma. Súťažné zadania budú zverejnené na https://siov.sk/. Vyskúšajte si ich a rozšírte svoje vedomosti.

Pre rozvíjanie zručností na našu súťaž môžete využiť aj štúdium odporúčanej literatúry:

 • Brestenský, V., Mihina, Š., Organizácia a technológia chovu mliekového hovädzieho dobytka, kapitola Dojenie kráv a ošetrovanie mlieka, SCPV Nitra, 2006
 • Čermák, O., Veterinárstvo, Príroda, 1986
 • Gábriš a kol., Atlas plemien hospodársky zvierat. Príroda Bratislava, 1987
 • Gecík, J., Pestovanie rastlín pre stredné poľnohospodárske školy, Príroda 2005
 • Greč, V., Piešťanský, J., Živočíšna výroba pre 3.ročník SPoŠ, Živočíšna výroba pre 4.ročník SPoŠ, Príroda, 1999
 • Havel, V: Praktické cvičenia zo živočíšnej výroby, Príroda, Bratislava, 1990
 • Krištín, J., Technológia rastlinnej výroby 1, Príroda 1987
 • Krištín,J. Technológia rastlinnej výroby 2 – Príroda 1987
 • Malík, V. a kol., Atlas malých hospodárskych zvierat, 1990, Príroda Bratislava
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.
 • Pazderka, Kroc, Chémia pre 2.ročník SPoŠ a SLŠ, 1986
 • Semjan a kol., Výroba kvalitného mlieka, Bratislava, Príroda 1987,
 • STN 57 05 29 Surové kravské mlieko na mliekarenské ošetrenie a spracovanie
 • Tančin, V. a kol., Fyziológia získavania mlieka a anatómia vemena, VÚŽV Nitra 2001
 • Tančin, V., Tančinová, D., Strojové dojenie kráv a kvalita mlieka, Publikácia SCPV Nitra, 19, 105 str., ISBN 978-80-88872-80-1
 • Nariadenie vlády č. 352/2009, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej, najmä paragraf 4
 • Bogová Oľga; Boocová Eleonóra, Chovateľská prax pre 1. – 4. ročník, Príroda 2007
 • Havel a kol. Praktické cvičenia zo živočíšnej výroby
 • Strapák P. a kol., Chov hovädzieho dobytka, SPU Nitra 2013

Radi by sme sa poďakovali všetkým školám, ktoré zorganizovali školské kola a tak prispeli k čiastočnému priebehu tejto už tradičnej súťaže venujúcej sa výrobe potravín, starostlivosti o zvieratá a krajinu. Poďakovanie tiež patrí všetkým súťažiacim a ich pedagógom. Aj napriek zložitej zdravotnej situácii, ktorá viedla k neuskutočneniu celoštátneho kola, je pozitívum to, že takto aspoň základ súťaže v tomto školskom roku úspešne prebehol. Veríme, že spoločne zvládneme uvedenú zložitú situáciu a že v nasledujúcom školskom roku súťaž Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku sa uskutoční v tradičnom priateľskom a súťažnom duchu, ktorý  účastníci neustále zlepšujú, inovujú  prinášajú nové zaujímavé témy na riešenie.

 

Celoštátna odborná komisia súťaže

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť