Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Organizačný pokyn pre školský rok 2019/2020 súťaže ENERSOL-SK v súvislosti s obmedzeniami fungovania škôl – dištančne

Vedomostná odborná súťaž ENERSOL-SK využitie alternatívnych zdrojov energie, ktorej realizácia finálového kola sa mala uskutočniť prezenčne  1 – 3. apríla 2020 na Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici  pokračuje dištančnou formou.  Do polovice mája  budú známe výsledky a umiestnenie na prvých troch miestach kategórie hlavná, tvorivá a propagačná.  Témy prác sa zaoberajú problematikou úspory energií, obnoviteľných zdrojov energií, znižovania  emisií v doprave.  Žiaci  využívajú tvorivé schopnosti  v spolupráci so svojimi učiteľmi, výsledkom prác sú funkčné hotové  výrobky a zariadenia vyrobené  individuálne žiakmi alebo v partnerstve s firmami.  Časť prác  je riešená aj  umeleckou činnosťou žiakov.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení; zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v pôsobnosti organizátorov súťaží. Zverejnené nahttps://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf  Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka“  bolo prijaté  26. 3. 2020. Organizačný poriadok súťaže ENERSOL-SK, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 20. septembra 2017 pod číslom 2017/971:62-10E0  zostáva naďalej v platnosti. Obmedzenia sa týkajú aktuálneho školského roka 2019/2020.     

       Na základe toho Celoštátna odborná komisia ENERSOL-SK a metodický a odborný gestor súťaže Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) Bratislava rozhodol uskutočniť súťaž  v navrhovanom režime obmedzenia – dištančne.  Pri rozhodnutí sme zohľadnili,  že súťaž podľa harmonogramu prebehla na školských kolách na stredných školách SR. Súčasne súťažné podmienky umožňujú odborné práce posielať elektronicky a hodnotitelia môžu študovať písomnú časť prihlásených odborných prác.  Uvedomujeme si, že spôsob verejnej obhajoby ústne pred OHK a diskusie v rámci prezenčnej formy súťaže sú nezameniteľné hlavne pre zaujímavé technické riešenia a ukážky funkčnosti.  Všetkým účastníkom  musí byť zrejmé, že dištančná forma je stav, ktorý musíme brať s pokorou a hľadať kompromisy byť súčinní s využitím možností,  ktoré nám dávajú sociálne siete.        

Organizačný pokyn pre dištančnú formu súťaže:

  1. Odborné a organizačné zabezpečenie, úlohy a činnosti odborných komisií dištančnou formou – elektronicky  

1.1. Predseda krajskej komisie spracuje komplexné výsledky a vyhodnotenie krajskej úrovne súťaže a spracuje komplexnú dokumentáciu podľa pokynov krajskej komisie. Určuje sa poradie prvých 3 najlepších prác.

1.2. Celoštátne kolo metodicky zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Riadi ho celoštátna odborná komisia. Poverený organizátor celoštátneho kola elektronického vyhodnotenia je Stredná odborná škola v remeslách a službách Senica,  ktorá koordinuje činnosť úloh a elektronického hodnotenia  OHK celoštátneho kola.

1.3. Úspešné odborné práce žiakov pre školský rok 2019/2020 spolu s prihláškou žiaka a údajmi o škole a žiakovi posielajú  školy zo školských kôl elektronicky  do krajských  kôl všetkých krajov SR na  e- mailovú adresu realizátorov spolu so zoznamom postupujúcich žiakov a prihláškou do 27. apríla 2020. Realizátori sú určení Okresným úradom odborom školstva v sídle kraja.  Zoznam na https://siov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Adresar-COK-ENERSOL-2019-20-OS-web-final.pdf

1.4. Postupujúce práce žiakov kraja každej kategórie s prihláškou poslať elektronicky na adresu celoštátneho organizátora súťaže SOŠ v remeslách a službách  Senica: sossenica@sossenica.sk do 30. apríla  2020. Termín uzavretia odosielania prác koordinuje organizátor celoštátneho kola v spolupráci s predsedami krajských komisií a predsedníčka COK Ing. Danica Rapantová, rapantova@sossenica.sk, .

 1.5. Členovia OHK na úrovni krajských kôl ohodnotia elektronické odborné práce a dostupné veci (prílohy power-pointová prezentácia a p.) preštudujú s tým, že vo výsledku sa vynechá prezentácia prínosu práce formou ústnej obhajoby a diskusia k problematike. Každý člen OHK vypíše tabuľku hodnotenia, ktorú odovzdá elektronicky predsedovi krajskej komisie svojej kategórie,  ktorý body spočíta a na jej základe určí poradie. Predseda krajskej komisie  výsledky postúpi celoštátnej odbornej komisii.  V prípade, že na prvých 3 miestach sa vyskytne prípad rovnakého počtu bodov pri 2 prácach, predseda posúdi rovnosť bodov a rozhodne o poradí v diskusii s ďalšími členmi.

1.6. Krajská komisia sa môže stretnúť v prípade potreby vo forme konferenčného hovoru prostredníctvom sociálnych sietí a pod. 

1.7.  Postupový kľúč zostáva nezmenený.  Z krajských kôl postúpia 2 práce z každého z troch kategórií do celoštátneho kola, v ktorom spôsob hodnotenia je rovnaký ako na úrovni kraja. 

1.8. Členovia OHK na úrovni celoštátneho kola ohodnotia elektronicky doručené odborné práce a dostupné veci (prílohy, power-pointová prezentácia a p.) preštudujú s tým, že vo výsledku vo výsledku sa vynechá prezentácia prínosu práce formou ústnej obhajoby a diskusia k problematike. Každý člen OHK vypíše tabuľku hodnotenia, ktorú odovzdá elektronicky predsedovi komisie svojej kategórie, ktorý body spočíta a na jej základe určí poradie. Predseda výsledky postúpi celoštátnej odbornej komisii resp. organizátorovi SOŠ v remeslách a službách Senica. V prípade, že na prvých 3 miestach sa vyskytne prípad rovnakého počtu bodov pri 2 prácach, predseda posúdi rovnosť bodov a rozhodne o poradí v diskusii s ďalšími členmi.

1.9. Výsledky celoštátneho kola – elektronicky sa spracujú od 1. po 3. miesto v poradí.   Všetky ostatné práce skončia na 4. mieste. Výsledky budú zverejnené na stránke ŠIOV.sk, a SOŠ v remeslách a službách Senica  v termíne do 15. mája 2020. Resp. podľa možností sa vystavia diplomy a certifikáty v tlačovej forme a rozpošlú poštou alebo podľa možností a aktuálnej situácie odovzdanie k rukám podľa pokynov celoštátnej odbornej  komisie.

 

  1. Kritériá hodnotenia vedomostí a zručností žiakov

2.1. Kritériá pre hodnotenie prác určila pre obmedzené možnosti celoštátna odborná komisia nasledovne: celkové hodnotenie práce je súčtom hodnotenia písomnej časti práce bez ústnej obhajoby práce a diskusie o problematike pred hodnotiacou komisiou z dôvodu dištančnej formy súťaže. 

– Obsah projektu: Výstižnosť spracovanej témy, odbornosť, používanie odborných pojmov, vzťah k trendom v priemysle a energetike.

– Využiteľnosť projektu: v praxi, na osvetu, na výuku, k propagácii školy (mesta, firmy).

– Prínos práce/projektu pre prax:  napr. technického zariadenia, resp. časťou funkčného modelu alebo zariadenia, návrh učebnej pomôcky s didaktickým využitím formou powerpointovej prezentácie, video prezentácie a p. .

– Formálna stránka práce, vrátane obrazovej dokumentácie.

2.2.  Vzhľadom k tomu, že práce orientované na hotové výrobky a ich technickú náročnosť, funkčnosť a prevedenie môže byť hodnotené bez ich ústnej obhajoby nedostatočné.  V tom prípade môže OHK rozhodnúť o  nahraní krátkej  3-5 minútovej video prezentácie na YouTube.

2.3.   Vzhľadom na skutočnosť, že počas  priebehu a otvorenia aktuálneho ročníka súťaže ENERSOL-SK boli vykonané zmeny v mechanizme, systéme a podmienkach súťaže, každý súťažiaci musí byť krajskou komisiou pred týmto spôsobom hodnotenia informovaný o tejto skutočnosti. 

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť