Vyhľadať
Close this search box.
Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Organizačný pokyn pre školský rok 2019/2020 súťaže ENERSOL-SK v súvislosti s obmedzeniami fungovania škôl – dištančne

Vedomostná odborná súťaž ENERSOL-SK využitie alternatívnych zdrojov energie, ktorej realizácia finálového kola sa mala uskutočniť prezenčne  1 – 3. apríla 2020 na Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici  pokračuje dištančnou formou.  Do polovice mája  budú známe výsledky a umiestnenie na prvých troch miestach kategórie hlavná, tvorivá a propagačná.  Témy prác sa zaoberajú problematikou úspory energií, obnoviteľných zdrojov energií, znižovania  emisií v doprave.  Žiaci  využívajú tvorivé schopnosti  v spolupráci so svojimi učiteľmi, výsledkom prác sú funkčné hotové  výrobky a zariadenia vyrobené  individuálne žiakmi alebo v partnerstve s firmami.  Časť prác  je riešená aj  umeleckou činnosťou žiakov.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení; zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v pôsobnosti organizátorov súťaží. Zverejnené nahttps://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf  Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka“  bolo prijaté  26. 3. 2020. Organizačný poriadok súťaže ENERSOL-SK, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 20. septembra 2017 pod číslom 2017/971:62-10E0  zostáva naďalej v platnosti. Obmedzenia sa týkajú aktuálneho školského roka 2019/2020.     

       Na základe toho Celoštátna odborná komisia ENERSOL-SK a metodický a odborný gestor súťaže Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) Bratislava rozhodol uskutočniť súťaž  v navrhovanom režime obmedzenia – dištančne.  Pri rozhodnutí sme zohľadnili,  že súťaž podľa harmonogramu prebehla na školských kolách na stredných školách SR. Súčasne súťažné podmienky umožňujú odborné práce posielať elektronicky a hodnotitelia môžu študovať písomnú časť prihlásených odborných prác.  Uvedomujeme si, že spôsob verejnej obhajoby ústne pred OHK a diskusie v rámci prezenčnej formy súťaže sú nezameniteľné hlavne pre zaujímavé technické riešenia a ukážky funkčnosti.  Všetkým účastníkom  musí byť zrejmé, že dištančná forma je stav, ktorý musíme brať s pokorou a hľadať kompromisy byť súčinní s využitím možností,  ktoré nám dávajú sociálne siete.        

Organizačný pokyn pre dištančnú formu súťaže:

  1. Odborné a organizačné zabezpečenie, úlohy a činnosti odborných komisií dištančnou formou – elektronicky  

1.1. Predseda krajskej komisie spracuje komplexné výsledky a vyhodnotenie krajskej úrovne súťaže a spracuje komplexnú dokumentáciu podľa pokynov krajskej komisie. Určuje sa poradie prvých 3 najlepších prác.

1.2. Celoštátne kolo metodicky zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Riadi ho celoštátna odborná komisia. Poverený organizátor celoštátneho kola elektronického vyhodnotenia je Stredná odborná škola v remeslách a službách Senica,  ktorá koordinuje činnosť úloh a elektronického hodnotenia  OHK celoštátneho kola.

1.3. Úspešné odborné práce žiakov pre školský rok 2019/2020 spolu s prihláškou žiaka a údajmi o škole a žiakovi posielajú  školy zo školských kôl elektronicky  do krajských  kôl všetkých krajov SR na  e- mailovú adresu realizátorov spolu so zoznamom postupujúcich žiakov a prihláškou do 27. apríla 2020. Realizátori sú určení Okresným úradom odborom školstva v sídle kraja.  Zoznam na https://siov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Adresar-COK-ENERSOL-2019-20-OS-web-final.pdf

1.4. Postupujúce práce žiakov kraja každej kategórie s prihláškou poslať elektronicky na adresu celoštátneho organizátora súťaže SOŠ v remeslách a službách  Senica: sossenica@sossenica.sk do 30. apríla  2020. Termín uzavretia odosielania prác koordinuje organizátor celoštátneho kola v spolupráci s predsedami krajských komisií a predsedníčka COK Ing. Danica Rapantová, rapantova@sossenica.sk, .

 1.5. Členovia OHK na úrovni krajských kôl ohodnotia elektronické odborné práce a dostupné veci (prílohy power-pointová prezentácia a p.) preštudujú s tým, že vo výsledku sa vynechá prezentácia prínosu práce formou ústnej obhajoby a diskusia k problematike. Každý člen OHK vypíše tabuľku hodnotenia, ktorú odovzdá elektronicky predsedovi krajskej komisie svojej kategórie,  ktorý body spočíta a na jej základe určí poradie. Predseda krajskej komisie  výsledky postúpi celoštátnej odbornej komisii.  V prípade, že na prvých 3 miestach sa vyskytne prípad rovnakého počtu bodov pri 2 prácach, predseda posúdi rovnosť bodov a rozhodne o poradí v diskusii s ďalšími členmi.

1.6. Krajská komisia sa môže stretnúť v prípade potreby vo forme konferenčného hovoru prostredníctvom sociálnych sietí a pod. 

1.7.  Postupový kľúč zostáva nezmenený.  Z krajských kôl postúpia 2 práce z každého z troch kategórií do celoštátneho kola, v ktorom spôsob hodnotenia je rovnaký ako na úrovni kraja. 

1.8. Členovia OHK na úrovni celoštátneho kola ohodnotia elektronicky doručené odborné práce a dostupné veci (prílohy, power-pointová prezentácia a p.) preštudujú s tým, že vo výsledku vo výsledku sa vynechá prezentácia prínosu práce formou ústnej obhajoby a diskusia k problematike. Každý člen OHK vypíše tabuľku hodnotenia, ktorú odovzdá elektronicky predsedovi komisie svojej kategórie, ktorý body spočíta a na jej základe určí poradie. Predseda výsledky postúpi celoštátnej odbornej komisii resp. organizátorovi SOŠ v remeslách a službách Senica. V prípade, že na prvých 3 miestach sa vyskytne prípad rovnakého počtu bodov pri 2 prácach, predseda posúdi rovnosť bodov a rozhodne o poradí v diskusii s ďalšími členmi.

1.9. Výsledky celoštátneho kola – elektronicky sa spracujú od 1. po 3. miesto v poradí.   Všetky ostatné práce skončia na 4. mieste. Výsledky budú zverejnené na stránke ŠIOV.sk, a SOŠ v remeslách a službách Senica  v termíne do 15. mája 2020. Resp. podľa možností sa vystavia diplomy a certifikáty v tlačovej forme a rozpošlú poštou alebo podľa možností a aktuálnej situácie odovzdanie k rukám podľa pokynov celoštátnej odbornej  komisie.

 

  1. Kritériá hodnotenia vedomostí a zručností žiakov

2.1. Kritériá pre hodnotenie prác určila pre obmedzené možnosti celoštátna odborná komisia nasledovne: celkové hodnotenie práce je súčtom hodnotenia písomnej časti práce bez ústnej obhajoby práce a diskusie o problematike pred hodnotiacou komisiou z dôvodu dištančnej formy súťaže. 

– Obsah projektu: Výstižnosť spracovanej témy, odbornosť, používanie odborných pojmov, vzťah k trendom v priemysle a energetike.

– Využiteľnosť projektu: v praxi, na osvetu, na výuku, k propagácii školy (mesta, firmy).

– Prínos práce/projektu pre prax:  napr. technického zariadenia, resp. časťou funkčného modelu alebo zariadenia, návrh učebnej pomôcky s didaktickým využitím formou powerpointovej prezentácie, video prezentácie a p. .

– Formálna stránka práce, vrátane obrazovej dokumentácie.

2.2.  Vzhľadom k tomu, že práce orientované na hotové výrobky a ich technickú náročnosť, funkčnosť a prevedenie môže byť hodnotené bez ich ústnej obhajoby nedostatočné.  V tom prípade môže OHK rozhodnúť o  nahraní krátkej  3-5 minútovej video prezentácie na YouTube.

2.3.   Vzhľadom na skutočnosť, že počas  priebehu a otvorenia aktuálneho ročníka súťaže ENERSOL-SK boli vykonané zmeny v mechanizme, systéme a podmienkach súťaže, každý súťažiaci musí byť krajskou komisiou pred týmto spôsobom hodnotenia informovaný o tejto skutočnosti. 

 

Skip to content