Priority rozvoja odborného vzdelávania a prípravy v EÚ

Všetky členské štáty EÚ vypracovali a predložili Európskej komisii svoje národné implementačné plány (NIP) rozvoja odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Stručná správa Cedefopu ponúka na základe analýzy NIP základný prehľad diania v EÚ, na Islande a v Nórsku v období od roku 2020.

V NIP si krajiny samy vybrali priority reforiem OVP v reakcii na odporúčanie Rady o OVP pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť a Osnabrückú deklaráciu. 18 krajín pracuje na revízii štandardov OVP, 18 krajín zdôrazňuje potrebu prierezových a základných zručností, v 16 krajinách sa do štandardov a kurikula OVP zapracujú digitálne zručnosti a kompetencie a v 12 krajinách sa bude pracovať na zelenej transformácii a postupoch, ktoré viac podporujú udržateľný rozvoj v OVP. 18 krajín plánuje vytvoriť alebo podporiť centrá excelentnosti OVP, pričom Cedefop si explicitne všíma, že na Slovensku sa vybudujú centrá excelentnosti OVP, ktoré budú pôsobiť v spolupráci s podnikmi ako inovačné centrá poskytujúce kariérové poradenstvo, iniciačné a ďalšie OVP v prepojení na trh práce.

Tento zámer úzko súvisí s ďalšími témami, ktoré sú atraktívne nielen pre Slovensko: 21 krajín plánuje zapojiť do tvorby, riadenia a poskytovania OVP široké spektrum vplyvných aktérov vrátane sociálnych partnerov. 19 krajín plánuje posilniť vzdelávanie v pracovnom prostredí (work-based learning), 15 krajín plánuje vytvoriť alebo vyvinúť nástroje na zhromažďovanie informácií o zručnostiach (skills intelligence) a trasovanie absolventov (graduate tracking). Je dôležité upozorniť, že zahraničné skúsenosti všetkých krajín s podobnými plánmi nám môžu byť veľmi prospešné. Cedefop si uvedomuje výhody štúdia zahraničných skúseností, a preto zároveň ohlasuje nový komparatívny nástroj „Timeline of VET policies in Europe (Časová os politík OVP v Európe)“, ktorý umožní sledovať  zavádzanie a vývoj týkajúci sa všetkých významných stratégií, akčných plánov, právnych aktov a praktických opatrení v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania.

 

Stručná správa Cedefopu je tu.
Preklad stručnej správy do slovenčiny je tu.

Portál ponúkajúci NIP zúčastnených krajín (nielen členov EÚ) je tu.

 

sk_SK