Vyhľadať
Close this search box.

Projekty Stredoškolskej odbornej činnosti zamerané na ochranu a obnovu životného prostredia na 5. ročníku súťaže „Zelený andel“

Súťaž „Zelený andel“ organizuje Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), odborom podpory smerovania mládeže v Bratislave, Regionálnym úradom školskej správy v Trnave a ďalšími partnermi. V poradí  piaty ročník umožní  žiakom všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí svoj projekt prihlásili  do  Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v školskom roku 2021/2022 ho aj  ďalej prezentovať .   

„SOČ-kári“, ktorých zaujíma  problematika životného prostredia v spojitosti s témami zameranými na vodu, pôdu, ovzdušie, dopravu, priemysel, odpady, energie, environmentálnu výchovu, umenie, manažment, environmentálne právo, zdravie obyvateľstva, biosféru, krajinnú ekológiu, pracovné alebo obytné prostredie sa od teraz do 31. marca 2022 môžu zaregistrovať s projektom do „Zeleného andela“ na stránke Katedry ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Odborná hodnotiaca komisia pod vedením doc. RNDr. Miroslava Horníka, PhD.  bude hodnotiť aktuálnosť zvolenej témy, originalitu a inovatívnosť,  praktické uplatnenie a dosah výsledkov a v neposlednom rade formálnu úroveň písomnej  časti projektu.  Najlepšie práce získajú cenu Zelený andel a možnosť predstaviť prácu na slávnostnom zasadnutí Katedry ekochémie a rádioekológie v Špačinciach.    

Cieľom súťaže je podpora záujmu žiakov o vypracovanie projektu SOČ v súťažných odboroch, ktoré súvisia s ochranou a obnovou životného prostredia, prehlbovanie vedomostí a zručností žiakov, podpora súťaživosti a získavania skúseností pri prezentovaní svojich výsledkov.

Stredoškolskú odbornú činnosť organizuje  Štátny inštitút odborného vzdelávania a vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Skip to content