Vyhľadať
Close this search box.
stretnutie tímu CAF na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania

ŠIOV napreduje v implementácii modelu CAF

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) sa v roku 2024 zapojil do implementácie modelu CAF (Common Assessment Framework), komplexného nástroja na hodnotenie a zlepšovanie kvality fungovania organizácií.

Prípravná fáza: budovanie základov

V úvodnej fáze (február 2024) prebehlo stretnutie s externým školiteľom, s ktorým sme spoločne definovali stratégiu implementácie modelu CAF a oslovili zamestnancov s možnosťou stať sa členmi CAF tímu. Na základe stanovených kritérií a po vzájomnej diskusii vedenia, metodičky a externého školiteľa bol CAF tím slávnostne vymenovaný riaditeľom ŠIOV, Ing. Branislavom Hadárom.

V marci 2024 sme schválili harmonogram implementácie a sfinalizovali kľúčové dokumenty: komunikačný plán, plán vzdelávania a plán nákladov. Následne sme absolvovali dvojdňové školenie v Stupave zamerané na proces samohodnotenia, ktorý prebiehal v mesiacoch marec až máj 2024.

Samohodnotenie: kritický pohľad zvnútra

Jednotlivé kritériá modelu CAF boli rozdelené medzi členov tímu, ktorí vypracovali individuálne samohodnotenia. Tieto materiály sa stali základom pre komplexnú samohodnotiacu správu ŠIOV, ktorá mapuje fungovanie inštitúcie za posledné 3 roky.

Vrcholové vedenie ŠIOV plne podporilo tento proces a aktívne sa zapojilo do tvorby samohodnotiacej správy. Vďaka tomu sa podarilo dosiahnuť komplexný a realistický obraz o silných a slabých stránkach nášho inštitútu.

Posúdenie na mieste: externý pohľad a cenné rady

Dňa 18. júna 2024 externý tím posudzovateľov preveril fungovanie ŠIOV na základe samohodnotiacej správy a otvoril diskusiu o ďalšom rozvoji inštitúcie. CAF tím pod vedením garantky Mgr. Ľubice Gállovej a metodičky Mgr. Jany Čuvalovej úspešne reprezentoval ŠIOV a jeho snahu o neustály rozvoj.

Na ceste k excelentnosti: akčný plán a implementácia

Na základe zistení z posúdenia na mieste dostane ŠIOV spätnú väzbu a vypracuje akčný plán zlepšovania, ktorý sa stane strategickým dokumentom pre nasledujúce obdobie. Cieľom je systematicky implementovať navrhované opatrenia a zlepšiť tak fungovanie celej organizácie.

Implementácia modelu CAF v ŠIOV je kontinuálny proces, ktorý si vyžaduje dlhodobé úsilie a zanietenie všetkých zamestnancov. Vďaka tomuto projektu má ŠIOV jedinečnú príležitosť systematicky zlepšovať svoje fungovanie a stať sa vzorom pre ostatné inštitúcie verejného sektora.

Skip to content