Vyhľadať
Close this search box.

ŠIOV sa stal sekretariátom Národnej siete pre implementáciu iniciatívy Cesty zvyšovania zručností

Dňa 17. 6. 2019 štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová vymenovala členov pracovnej skupiny Národnej siete pre implementáciu iniciatívy Cesty zvyšovania zručností, sekretariátom ktorej je odbor európskych politík ŠIOV. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia ministerstiev, organizácií verejnej správy, samosprávnych krajov, občianskej spoločnosti, Slovenskej akadémie vied a ďalší experti. Cieľom Národnej siete je zabezpečiť koordináciu, spoluprácu a vzájomnú informovanosť subjektov, ktoré podporujú vzdelávanie a rozvoj zručností  nízkokvalifikovaných osôb v zmysle odporúčania rady EÚ 2016/C484/01 z 19. decembra 2016.

 

Toto odporúčanie je jedným z hlavných legislatívnych návrhov Nového programu v oblasti zručností pre Európu a reaguje na skutočnosť, že až 61 miliónov Európanov trpí v dôsledku nízkeho stupňa kvalifikácie, či absencie akýchkoľvek zručností uplatniteľných na trhu práce vrátane čitateľskej, matematickej a digitálnej gramotnosti. Na Slovensku je stav veľmi podobný ako v ďalších krajinách EÚ – napriek rastúcej ekonomike má  Slovensko približne 170 000 evidovaných nezamestnaných, z čoho takmer 60 000 osôb predstavujú osoby s najnižšou úrovňou vzdelania. Podľa odhadov je podobný počet nízko kvalifikovaných osôb mimo evidencie úradov práce – sú to osoby, ktoré sú ekonomicky neaktívne, dlhodobo nezamestnané alebo sú súčasťou inej zraniteľnej skupiny. 

 

Zásada, že každý občan má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie patrí medzi 20 kľúčových zásad Európskeho piliera sociálnych práv. Aktivity Národnej siete budú podporovať túto problematiku konkrétnymi aktivitami – či už je to príprava dopytovo-orientovanej výzvy zameranej na nízko kvalifikované osoby, podpora rozvoja základných zručností alebo príprava výročnej konferencie Európskej siete pre základné zručnosti v roku 2019 v Bratislave.

Skip to content