Vyhľadať
Close this search box.

Vo výstupoch projektu MULTINA nájdete všetko o nadnárodnej cvičnej firme

Medzinárodný projekt MULTINA programu Erasmus+ je vo finále. Jeho záverečný míting sa uskutočnil 21. a 22. februára v belgickom Mechelene. Za cieľ mal rozdelenie záverečných úloh, disemináciu odborných výstupov projektu a preklad projektovej web stránky https://multina.penworldwide.org/, ktorá slúži zároveň  ako funkčný nástroj pre učiteľov a žiakov cvičných firiem, ale aj širokú verejnosť.

V rámci pracovného stretnutia, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania účastníci skontrolovali všetky výstupy vytvorené v projekte a preložili dotazník spätnej väzby do jazykov partnerov, aby ho mohli poslať učiteľom a žiakom cvičných firiem. Výsledky budú , samozrejme, zverejnené na web sídle projektu.

Druhý deň projektové stretnutie pokračovalo aktívnou účasťou na veľtrhu cvičných firiem „BELFAIR 2024“, ktorý sa v Belgicku koná vždy  prvý štvrťrok. Vystavovalo na ňom neuveriteľných 252 cvičných firiem. Z celkového počtu bola jedna zahraničná práve zo Slovenska, konkrétne firma  Bee farm Slnovrat z Obchodnej akadémie  Rožňava.

Sme veľmi radi, že organizátori zaradili do programu veľtrhu seminár, na ktorom projektové konzorcium pod vedením svetového združenia cvičných firiem PEN Worldwide predstavilo projekt MULTINA. Partnerské krajiny projektu (Dánsko, Francúzsko, Taliansko a Slovensko) prezentovali odborné výstupy projektu a to analýzu mobility, sprievodcu MULTINA a súbor nástrojov pre internationalisation@home, ktoré študentom umožnia nahliadnuť do medzinárodného podnikania účasťou v nadnárodných cvičných firmách v rôznych aktivitách.

Nadnárodná cvičná firma (Multinational Practice Enterprise) ponúka príležitosť virtuálnej mobility pre žiakov a študentov prostredníctvom online prepojení s inými cvičnými firmami z celého sveta, čím sa vytvorí realistické mnohonárodné vzdelávacie prostredie. Medzinárodný rozmer cvičnej firmy je obzvlášť dôležitý, pretože môže poskytnúť flexibilné a inkluzívne príležitosti pre účastníkov odborného vzdelávania a prípravy zo znevýhodneného prostredia, so špeciálnymi potrebami. Môže tiež pomôcť vysielať žiakov na mobility, ak majú školy alebo iné inštitúcie finančné ťažkosti.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť príručku, takzvaného „Sprievodcu MULTINA“ (The MULTINA Guide – https://multina.penworldwide.org/sk/project-outcomes/multinaguide/) popisujúcu metodiku pre nadnárodnú cvičnú firmu. Sprievodca sa venuje vzdelávaciemu prístupu založenému na nadnárodnej metodológii cvičných firiem a obsahuje metodológie efektívneho učenia rozvíjajúce globálne kľúčové zručnosti.

Aby sme mohli rozvíjať už spomínané zručnosti, v rámci projektu sme si stanovili za cieľ posilniť medzinárodnú spoluprácu, jazykové a digitálne zručnosti, lepšie pochopiť, ako funguje medzinárodný trh a ako môžu cvičné firmy a odborné vzdelávanie a príprava dosiahnuť pozitívnu obchodnú spoluprácu. K tomu sme vytvorili súbor nástrojov, slúžiace na to, aby boli nadnárodné cvičné firmy viac globálne orientované a medzinárodne prepojené. „Toolkit“ obsahuje globálne zamerané vzdelávacie vedomosti, zručnosti a kompetencie, rady pre medzinárodnú spoluprácu, komerčné operácie a partnerstvá medzi cvičnými firmami, materiál pre virtuálnu organizáciu cvičnej firmy, kroky k účasti na medzinárodných podujatiach a súťažiach a inovatívne metódy učenia a výučby so zameraním na medzinárodné učenie sa prácou. Súbor nástrojov  zahŕňa tieto globálne kompetencie: globálna angažovanosť, globálne znalosti a globálne porozumenie.

Globálna kompetencia je viacrozmerný konštrukt, ktorý si vyžaduje kombináciu vedomostí, zručností, postojov a hodnôt úspešne aplikovaných na svetové problémy alebo medzikultúrne situácie. Rozvíjanie globálnej kompetencie je celoživotný proces, čo môže formovať vzdelávanie.

Časť Globálna angažovanosť obsahuje niekoľko Webquestions (testových otázok) súvisiacich s rôznymi krokmi v medzinárodných obchodných rokovaniach. Cieľom je rozvíjať vzdelávacie prostredie založené na výzvach a podporovať kooperatívne učenie prostredníctvom objavovania. S týmto druhom aktívneho učenia, ktoré ponúka žiakom a študentom odborného vzdelávania a prípravy rôzne zmyslové skúsenosti, môžu skúmať problémy a prekážky, ktoré existujú v reálnom svete podnikania.

Časť Globálne znalosti obsahuje krátke definície a vysvetlenia kľúčových pojmov súvisiacich s medzinárodným obchodom a ďalších prvkov, ktoré sú dôležité pri interakcii v rámci globálneho kontextu.

Časť Kultúrne porozumenie podporuje žiakov a študentov odborného vzdelávania a prípravy v ich medzinárodnej obchodnej interakcii. Prostredníctvom nadnárodných aktivít rozvíjajú kultúrne povedomie a nadnárodné interakcie, ktoré ich pripravujú tréningom efektívnej globálnej komunikácie, tímovej práce a digitálnych zručností na svet práce.

Jedným z primárnych cieľov projektu MULTINA je zoznámiť žiakov a študentov s kultúrnym, právnym a ekonomickým prostredím, v ktorom sa môžu stretnúť s medzinárodnými partnermi. Učia sa prekonávať jazykové bariéry, prispôsobovať sa rôznym obchodným praktikám a dozvedieť sa o vplyve kultúrnych noriem v rámci obchodu. Tieto zručnosti sú nevyhnutné pre budovanie úspešných medzinárodných vzťahov a internationalisation@home, adaptovať sa v medzinárodnom aj národom kontexte cvičných firiem.

Skip to content