Stredoškolská odborná činnosť

Propagácia a predstavenie výnimočných výsledkov odborných prác a projektov talentovaných žiakov stredných škôl je novou iniciatívou odboru podpory smerovania mládeže Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Priblížiť verejnosti úspechy a mimoriadne príbehy talentovaných žiakov pri zavŕšení netradičného školského roka je výpoveďou o tom, že mladí ľudia chcú rozvíjať svoje odborné vedomosti, zručnosti, tvorivosť a nadanie aj nad rámec školských povinností.

Autori odborných prác budú na konferencii, ktorá prebehne 22. júna 2021 od 9:00 do 13:00 prezentovať výsledky vlastných projektov Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Prostredníctvom online platformy predstavia zaujímavé témy, výsledky svojich výskumov, inovatívne nápady, monitoringy, experimenty, originálne riešenia, navrhnuté a vytvorené prístroje a zariadenia,  animácie či videá. Témy, ktoré žiaci vypracovali sú zamerané na prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory. Stredoškolská konferencia bude prístupná verejnosti na kanáli Youtube a jej výstupom bude e-zborník  publikovaný na webe ŠIOV. 

Konferencia sa uskutoční pod záštitou riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ing. Branislava Hadára.  Partnerom technickej podpory je Centrum vedecko-technických informácií SR – ŠVS Banská Bystrica. Spoluprácu na podujatí prevzala Univerzita Konštantína filozofa v Nitre.